facebook_page_plugin

2010. március 177. szám

 

MECSEK HÍRADÓ

 

177. szám                                                                                                                                                        2010. március

 

Megtartottuk közgyűlésünket

Hagyományos helyszín (Baranyaház), hagyományos időpont (február 2. szombatja, vagyis 2010-ben február 13-a, reggel 8 óra). A zord idő ellenére a meghirdetett időpont­ban el­kezdhettük a 2009-es év munkáját lezáró közgyűlésünket, határozatképesek voltunk. Először az írásbeli beszá­moló szóbeli kiegészítéseire került sor.

Dr. Lakatosné Novotny Sarolta a nyílt túrákról szólva elmondta, hogy azok az elmúlt évben is jól sikerültek. Az idei program is elkészült, szép formában, Biki Endre Gábor közreműködésével. Több új túravezetőt, több érdekes új útvonalat tartalmaz. A nyílt túrák terve (honlapon is és nyomtatva is olvasható) tartalmazza a túravezetők mobil tele­fonszámát is, az esetleges kapcsolatfelvételt lehetővé téve. Szólt a Természetbarát Tu­rista Kártyáról, amely az MTSZ újításai közé tartozik, s egyelőre megyénkben nem túl­zottan nagy az érdeklődés iránta, pedig több tekintetben (biztosítás, kedvezmények) előnyösebb, mint a hagyományos érvényesítés, amelynek pl. már nincs biztosítási tar­talma.

Rónaky Gizella az újdonságok között beszélt a tervezett "Bányász Emlékútról", vala­mint a készülő Szent Márton zarándokútról. Ez utóbbi utat a Kisújbányai Baráti Kör kérésére segít kijelölni szövetségünk.

Takácsné Hartmann Piroska - mint a területen működő iskola munkatársa - fel­aján­lotta segítségét a létesítendő "Bányász Emlékút" létrehozásában és karbantartásában.

A közgyűlésre szóló meghívásunkat elfogadó Derksen Gyöngyi (Kisújbányai Baráti Kör) beszámolt a terveikről, s meghívta a közgyűlés résztvevőit az első zarándokútra, amelyet március 20-21-én szerveznek.

Strasser Péter alelnök hozzászólásában beszámolt a közgyűlésnek az MTSZ elnök­sége által létrehozott Útjelző Albizottság terveiről. Beszélt az erdőtörvény követ­keztében életbe lépő változásokról. Helyi problémáink között elmondta, hogy nagy szük­ség lenne az útjelzések festéséhez kedvet érző turistatársak megnyerésére, különösen a Kelet-Mecsek jelzései igényelnek mielőbbi felújítást. Beszélt arról is, hogy - más me­gyék jó pél­dáját követve - tervezzük egy tanfolyam meghirdetését, amelynek célja a jelzésfestés elsajátíttatása az érdeklődő természetbarátok számára.

Börcsök Györgyelmondta, hogy idén - hosszú évek kihagyása után - újra szervező­dött bronzjelvényes túravezető-képző tanfolyam. Az elméleti oktatás nagy része már lezajlott, a gyakorlatot a tavaszi időszakra tervezik. Lelkes csoport alakult, akikből -remélhetően - egy aktív mag alakul, akikre a közeljövőben számíthatunk a túravezetés­ben, de más jellegű közösségi munkákban is.

Baumann Józsefbeszámolt a közgyűlésnek a Fekete-Tisza forrásának felújításáról, amelyről az elmúlt évi közgyűlésen még tervként szólt. Vetített képekkel gazdagított beszámolója bemutatta a folyamatot, amelyben végrehajtották a szegedi székhelyű GEO-ENVIRON Környezetvédő Egyesület tagjaival a Keleti-Kárpátokban ezt a nagy jelentő­ségű munkát. Büszkék lehetünk, hogy e nagy csapatnak négy pécsi, ill. baranyai tagja is volt. Elmondta még, hogy a forrásépítő-karbantartó munka az év során a terveknek meg­felelően zajlott a Mecsekben és a Zselicben.

Adorján Rita - gyakorlati bemutatóval is gazdagított - hozzászólásábanelmondta, hogy ő az egyik tréner, aki a megyében részt vett az MTSZ Nordic Walkingprogramjá­ban. A másik tréner Künstler Róbert, aki szintén jelen volt közgyűlésünkön. Rita el­mondta, hogy feladatuk az, hogy megismertessék ezt az új sportágat a természetbarátok­kal. Szíve­sen vállalnak bemutatókat, tréningeket, akár az Árpád-tetői erdei iskola terüle­tén, akár más helyszínen.

Biki Endre Gáborvetített képeken mutatta be a 2009-ben felújított források képét, né­melyik felújítást (Turista-forrás)részletezte is. Elmondta, hogy folyamatosan dolgozik szövetségünk internetes honlapjának frissítésében, illetve a mecseki turistatérkép lekto­rálásban.

Marton József (PTTE Vámos Mihály Szakosztály) elmondta, hogy szakosztályuk prog­ramja változatos, sokszínű volt az elmúlt évben. Erdélyi, horvátországi, magyaror­szági túrák, munkatúrák, szemétszedés, kulcsosházuk gondozása mind-mind jelen volt prog­ram­jukban. Felhívta a figyelmet arra, hogy 1911-ben alakult meg a TTE pécsi cso­portja, ennek jövőre 100 éves évfordulója lesz.

Dománszky Zoltán, a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség Elnöke hozzászólásá­ban elismerően szólt a baranyai természetjáró programokról, s köszönte az együttműködést a két megye között. A tervezett új utakkal kapcsolatban megemlítette, hogy talán még nagyobb fel­adatot jelent a jelölt utak karbantartása, mint létrehozása. Elmondta, hogy szövetségük rendez nyílt-, teljesítmény- és IVV túrákat, tájékozódási túraversenyeket, s idén ők vál­lalták a TEGYOT–TEDOT megrendezését.

Tóth Klára elnök - a beszámoló elfogadtatása előtt - még szólt az MTSZ három új, már lezajlott prog­ramjáról (Természet Oszlopcsarnokai, TÁMOP szervezetfejlesztő tanfo­lyam, Nordíc Walking). Ezek után a közgyűlés a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfo­gadta a beszámolót.

A továbbiakban dr. Tihanyi László, az Ellenőrző Bizottság elnöke tájékoztatta a köz­gyű­lést, hogy a szövetség gazdálkodása 2009-ben is megfelelő volt, a dokumen­tu­mok, bi­zonylatok ellenőrzése megtörtént, azok szabályszerűen készültek el. Rövid tájé­koz­ta­tást adott a bevételek és kiadások alakulásá­ról, a pályázatok helyzetéről. A köz­gyű­lés az ellenőrző bizottsági és a közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta.

Ezek után a 2010. évi terveink kerültek napirendre, melyek között kiemelten szerepel a szeptember 18-i Természetjárók Napja, melyet déli 12 órakor tartunk a Széchenyi téren, valamint a "Jó szerencsét Bányász Emlékút" kialakítása.

A közgyűlés további részében elismerések átadására került sor. Először a 2009. évi egyéni túrapontverseny végeredményét ismertette Strasser Péter. Nemenként 3-3 kor­csoportban történt az értékelés, a kategóriák első 3 helyezettei oklevelet vehettek át (az eredménylista a Mecsek Híradóban olvasható).

Ezután azoknak a köszöntése következett, akik az év során Dobogókőn, a Termé­szetjá­rók Napján vették át az MTSZ kitüntetését: Baronek Jenő és Kiss Lajos (a Ma­gyar Természetbarát Szövetség Örökös Tiszteletbeli Tagjai), Őri Zsuzsanna (dr. Téry Ödön Emlékérem), Takácsné Hartmann Piroska (Gábor Ignác Emlékérem). Ugyan­csak kö­szöntöttük Biros Bélánét, aki "Érdemes Természetjáró" minősítést ért el.

Ezután a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség által adományozott kitüntetések átadása következett: Aranybakancs díjat kapott Müller Nándor, aki a Pécsi Hírek munkatársa és rend­szere­sen megjelenő túraleírásaival évek óta sok-sok embernek csinál kedvet a túrázáshoz. Nem beszélve a nemrég megjelent két könyvéről, a Barangolások a Mecsekben c. kötet­ről és a Négy évszak a Mecsekben című fotóalbumról, amelyek igé­nyes tartalmukkal, csodálatos esztétikai megjelenéssel igazi értékei a turista- és fotós szakirodalomnak.

Ugyancsak Aranybakancs díjat adományozott az elnökség dr. Novotny Ivánnak, aki a Pécsi Túrakerékpáros Klubnak megalakulása (1991) óta elnöke annak. Évi legalább 50 túrát szerveznek, s a nyári hosszabb túráik során bejárták Európa legszebb tájait, Szlové­niától kezdve, az El Caminón át Erdély vadregényes vidékéig bezáróan. Nagy érdeme van a kerékpározás elfogadtatásában, új kerékpárutak tervezésében, kijelölésé­ben, a kerékpáros életmód elismertetésében. Az ifjúság körében végzett nevelőmunkája is elis­merésre méltó, hosszú évekig szervezte a "Kerékpárral iskolába" akciót Pécs város isko­láiban. Gyalogos nyílt túráink közül évek óta a legnépszerűbb az általa vezetett Skó­ciai Szent Margit Emléktúra.

Emlékplakettet kaptak a több éven át végzett munkájukért: Horváth Gáborné, Kuizs Sándor (Hétdomb Természetbarát Egyesület), Szecsődi Imre (Dél-dunántúli Távközlési SE), Bárány György (Dráva Természetbarát SE), Mérő Andorné (Nyugdíjas Szakosz­tály), Szabó Sándor (Mecseki Kóborlók), dr. Tihanyi László (Pécsi Orvosegészségügyi SE).

A közgyűlés végén választásra került sor. Az elnökségből Börcsök György beje­len­tette, hogy munkahelyi elfoglaltságai és más civil szervezetben betöltött tisztsége miatt nem tudja vállalni tovább az elnökségi tagságot, ezért helyette más elnökségi tagot kellett választani.

A jelölőbizottság Scheitler Adriennt javasolta elnökségi tagnak, aki hosszú ideje a Mecseki Erdészeti Zrt. Erdei Iskola Szakosztályában tevékenykedik. Az elnöksé­gen belüli feladat, az oktatás nem áll messze tőle. Pedagógusként szakmai és módszertani kultúrával, vándortáborozó nevelőként pedig túravezetői gyakorlattal is rendelkezik.

Más jelölés nem érkezett, a közgyűlés egyhangúlag az elnökség tagjává választotta Scheitler Adri­ennt.

Egyebekben további hozzászólás nem érkezett, így a közgyűlés hivatalos része véget ért. A folytatásban a hagyományos kötetlen beszélgetésre került sor, melyhez a büfé­asztal kínálatát Szabó-Dalecker Ibolya és segítőtársai varázsolták a folyosóra. A finom szend­vicsek, a hagyományosan ízletes sütemények (káposztás pogácsa!) és Balog Árpi bora még sokáig ott marasztalta a szemmel láthatóan is szívesen beszélgető, régen látott társa­kat kereső természetbarátokat.

Közgyűlésünk - bármennyire is eredményesnek mondható - nem tudta rögzíteni azt a sok munkát, szervezést, programot, amit szakosztályaink az év során terveztek, végeztek. A tájékoztatók, amelyek megjelennek a Mecsek Híradóban, már többet árulnak el közös­ségeink életéből. Olvassuk hát egymás beszámolóját, tanuljunk el jó fogásokat, hogy minél több természetközeli, gazdagító közösségi élményt adhassunk egymásnak, s a hozzánk szívesen csatlakozóknak. E gondolatok jegyében köszönök minden építő tevé­kenységet és kívánok magunknak élményekben, jó programokban, egészségben, barátsá­gokban gazdag évet!

Tóth Klára, elnök
                                                                                                                            

ššššš

2009-ben történt

Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub

Az 1996-ban egyesületként hivatalosan is bejegyzett klub vezetősége: Dr. Novotny Iván alapító elnök, Arató Csongor alelnök, a Kerékváros újság szerkesztője és Keményfi Balázs alelnök, a túraprogramok szervezője.

Éves taggyűlésünket március 20-án tartottuk. Az elnöki beszámolónak úgy a tartalmi, mint a pénzügyi részét a tagság elfogadta. Ugyancsak elfogadásra került a 2009. évi túraprogram.

Túrázás: a márciusi közgyűlésen elfogadott túraprogramot maradéktalanul megvalósí­tottuk. A kerékpáros szezont hagyományosan a taggyűlés másnapján, azaz március 21-én nyi­tottuk meg, egy könnyű túrával a Pécs – Görcsöny - Baksa - Bicsérd - Ara­nyos­ga­dány - Pellérd - Pécs útvonalon (63 km). A 2009-es szezonban összesen 21 ke­rék­pár­túrát szerveztünk, mindig ügyelve arra, hogy a tekerésen kívül valami látvány, érde­kes­ség is jusson a résztvevőknek. Túráink mindegyike "nyílt túra" volt, azokon bár­kit szíve­sen láttunk. A legtöbb túrát Eperjesi József és Keményfi Balázs vezette. Három rövid túrát rendeztünk, kimondottan kezdőknek(Novotny Iván). Két alkalommal jártunk a szom­szédos Horvátországban, a Pozsegai-medencében, és Valkón. Bográcsban főtt közös vacsorával, tábortűzzel fűszereztük a Dráva mellékére szervezett kétnapos túránkat (32 fő, túravezető: Keményfi Balázs). Három napot töltöttünk a Pilis hegységben, válto­zatos programmal, hol kerékpárral, hol gyalogosan túrázva (17 fő, túravezető: Keményfi Balázs).

Sátras vándortáborunk helyszíne idén Nógrád megye volt július 11-18-a között. 10 vár­romot, több kastélyt és középkori templomot kerestünk fel. Ajnácskő és Fülek várában (Szlovákia), a kazári andezittufa-kanyonban és Ipolytarnócon is jártunk. A vadkempin­ges, nomád életet 15 sporttársunk vállalta (túravezető: Novotny Iván).

A változatosság kedvéért vízi túrát is szerveztünk a Rábán 13 résztvevővel (túravezető: Keményfi Balázs). A téli hónapokban gyalogtúrákat rendezünk.

Szervezett és vezetett kerékpártúráink összes hossza 2200 km, a gyalogtúráké 260 km volt. Túráinkon átlagosan 36 fő vett részt. Legnépszerűbb hagyományosan a Skóciai Szt. Margit Emléktúra volt (november 14.), közel 250 résztvevővel.

Rendezvények: Pünkösdi Regionális Kerékpáros Találkozó Pécsváradon (58 részt­vevő, szervező: Novotny Iván). A „2x100 km Baranyában” országúti kerékpáros telje­sítménytúra június első szombatján 86 főt vonzott, közülük 15 fő teljesítette a 200, a többiek a 100 km-es távot. A célban ajándéktárgyak várták a sikeres teljesítőket. Külön jutalmat kapott a legidősebb (69 éves) és a legfiatalabb (17 éves) résztvevő (szervező: Keményfi Balázs). A "Mecseki Hegyikerék" elnevezésű MTB teljesítménytúrának 52 sikeres résztvevője volt (szervező: Poór Balázs).

Tevékenyen részt vettünk a Beremend Község Önkormányzata által kezdeményezett Beremendi Kerékpáros Találkozó megszervezésében, lebonyolításában (Novotny Iván).

A 2007-ben kezdeményezett "Oviba is bringával" sikerén felbuzdulva "Bababuli" néven idén két alkalommal csábítottuk bringázással egybekötött programra a legkisebbeket és szüleiket. Őszi rendezvényünkön már három óvoda vett részt több mint 200 fővel. A szervezésben a Gyermekláncfű Közhasznú Alapítvány segített (szervező: Simor Árpád).

A vajdasági kerékpárosok számára Duna menti kerékpártúrát szerveztünk Pozsonytól Mohácsig, augusztus 15-23-a között (szervező: Arató Csongor). Részt vettünk a Föld-napi és az Autómentes-napi kerékpáros demonstráción.

Egyéb: "Kerékváros" című újságunkat papír helyett 2009 áprilisától a világhálón 
jelentetjük meg: www.kerekvaros.hu (felelős: Arató Csongor).
Honlapunkat (http://ptkk.baranya.com
) karbantartjuk, tartalmát rendszeresen
frissítjük (felelős: Arató Csongor). A http://ptkk.blogspot.com weboldalunkon
hírek, túrabeszámolók olvashatók és képek böngészhetők a lezajlott túráinkról.
Itt láthatók a következő időszak túraprog­ramjai is (szerkeszti: Keményfi Balázs).
Fenntartjuk és üzemeltetjük klubházunkat, a "Gubacsost". 
A ház tetőszerkezetét május­ban egy szélvihar által rádöntött fa erősen megrongálta.
A kárt a Mecseki Erdészeti Zrt. hathatós segítségével tudtuk elhárítani
(házgondnok: Gaál Péter és Simor Árpád). Szak­mailag és támogató nyilatkozattal
segítettük a megyében kerékpárutat építeni szándékozó önkormányzatokat,
kistérségeket (Arató Csongor, Novotny Iván).
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pécsi közterület felújításokat kerékpárforgalmi 
szempontból. Ez ügyben beadványokat is készítettünk (Arató Csongor, Novotny Iván).
A Free Mobility Egyesület mozgássérültek számára rendezett sporttáborában
(Harkány, 2009. aug. 26-28.) hat klubtársunk segítette a programok lebonyolítását.

Dr. Novotny Iván elnök

 

Dráva TSE

Az évet a hagyományos évköszöntő pezsgős túránkkal kezdtük. Közgyűlésünkön taglét­számunk 36 fő volt, melyből 17 fő felnőtt, 3 fő ifjúsági, 2 fő nyugdíjas, és 14 fő pártoló tag. Saját szervezésű túráinkon kívül részt vettünk teljesítménytúrákon, nyílt túrákon, más szakosztályok túráin és tájékozódási túraversenyeken is. Túravezetőink nyílt túrák vezetését is vállalták az Ormánságban és a Villányi-hegységben. A tájékozódási túraver­seny országos csapatbajnokságában csapatunk az „A50”-es kategóriájában 5. helyezést ért el. Összesen 6 bajnoki futamon indultak, ahol kétszer a dobogó második, egyszer pedig a harmadik fokára állhattak fel. A nem bajnoki futamok közt egy második hellyel büszkélkedhetnek. A csapatvezető, Jancsi Atilla az egyéni bajnokságban is kipróbálta magát. Ennek egyik futamán, az "elSant Kupán" az első helyezést érte el, mégpedig a ritkaságszámba menő nulla hibaponttal. Tagjaink több jelvényszerző túramozgalomban is részt vesznek. Néhány, a teljesség igénye nélkül: OKT, Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra, Dél-dunántúli Piros Túra, Mecseki Zöld Túra, Mecsek turistája, Dél-Baranya turistája, Baranya teljesítménytúrázója, Kincses Baranya, Baranyai várak, Vártúrák Ma­gyarországon, Barangolások háztól-házig, Forrás túrák stb.

Tizedik alkalommal rendeztük meg a Tenkes TE-vel közösen a Tenkes Teljesítménytú­rát. A két távon összesen 825 fő (15 km: 607 fő, 30 km: 218 fő) vett részt. A teljesít­ménytúra rendezésében kb. 40-en dolgoztak, munkájukat ezúton is köszönöm. Szponzo­rainktól eszközökben és ajándékokban kaptunk támogatást (fénymásolás, ajándékok, pólók, ásványvíz, bor, eszközök, felszerelések stb.). Tavaly is jó hangulatú volt a túra, ez köszönhető a meglepetésként kínált tájjellegű boroknak (fehér 90 liter, vörös 40 liter). A "Dél-Baranya Turistája" jelvényszerző túramozgalmat a 2007. évi meghirdetése óta 111 fő kezdte el, és 10 fő teljesítette. Ebből 2009-ben 44 fő kezdte el a mozgalmat, és öten telje­sítették. Egyesületünk több tagja külföldi túrákon is részt vett.

Folytattuk a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túrát. Az egy hetes túra keretén belül Gálosfától Palinig túráztunk. Evvel három fő, Romvári Tiborné, Romvári Tibor és Jancsi Atilla teljesítette a teljes távot és átvehették jelvényüket. 2009-ben Nagy Csaba aranyjel­vényes, Jancsi Ibolya és Soós Zoltán ezüstjelvényes túrázói minősítést ért el.

Idén is sokat túráztunk, tagjaink túrajelentéseikkel 129 túranapot igazoltak. Legjobb túrázóink: Jancsi Attila (3434 p.), Soós Zoltán (1441 p.), Nagy Csaba (1392 p.), Romvári Tibor (1391 p.), Feik Tamás (1378 p.), Jancsi Ibolya (1358 p.). Szakosztályunk többi tagja csak 1-1 túrán vagy közös programon vett rész Két fő ezüstjelvényes túravezetői tanfolyamra iratkozott be.

Munkatúráinkon a Villányi-hegység és az Ormánság turistaútjait tartottuk karban. A Villányi-hegységben a Tenkes Teljesítménytúrához tartozó részt, a kék sáv, piros sáv, zöld sáv egy-egy szakaszát javítottuk. Az Ormánságban a Hegyszentmárton - Baksa - Márkócsárda közti sárga sáv turistajelzés festését fejeztük be. A turistaútfestésekben részt vettek: Gida Tibor, Jancsi Atilla, Romvári Tibor, Romvári Tiborné, Jancsi Ibolya, Soós Zoltán, Németh Dorottya, és Németh György. Kulcsosházunkban elkészült a lép­csőföljáró, és a déli szoba ágyai, valamint karbantartási munkákat végeztünk. Eredmé­nyeinkről, gondjainkról időnként a Mecsek Híradóban is hírt adtunk.

Egyesületünk a Dráva menti TDM-ben is szerepet vállal, amelynek eredményeként az alakuló közgyűlésen létre jött a Dráva-menti Turisztikai Egyesület.

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség Jancsi Atilla sporttársunkat kérte fel a túraminősítések elbírálására, odaítélésére és az evvel kapcsolatos teendők ellátására, amit ő el is vállalt.

Az év vége zárásaként szilveszteri bulit szerveztünk a kulcsosházunkban. Jó hangulatban köszöntöttük az újévet. Továbbra is jó kapcsolatot szeretnénk fenntartani a többi túra­szakosztállyal és az ormánsági önkormányzatokkal. Célunk a Tenkes Teljesítménytúra újbóli megrendezése ésezzel a természetjárásnépszerűsítése, az útvonalfestések folyta­tása, kulcsosházunk fejlesztése, túramozgalmak folytatása.

Külön köszönöm minden segítő kéznek és támogatóinknak a Tenkes Teljesítménytúra megrendezésében nyújtott segítséget, az adók 1%-át, a Nemzeti Civil Alaptól befolyt 100 000 Ft-os támogatást és tagjainknak az egész évben végzett munkáját. A 2010-es évhez sok sikert kívánok!

Romvári Tibor
szakosztályvezető

DÖKE, Komló

Egyesületünk 9 szakosztálya közül kettő köthető a természetjáráshoz, gyalog vagy bicik­livel. A teljesítménytúra szakosztály két kerékpáros teljesítménytúrát szervezett, az elsőt május 16-án "DÖKE 75-50-25" néven, rekordszámú (80 fő) nevezővel, a másodikat pedig szeptember 6-án  "BARANYA 100-50A-50B" elnevezéssel, szintén rendkívüli, 69 fő indulóval, a megszokott nívós színvonalon.

Továbbra is megszerveztük a DÖKE "Gyalogolj az ötösért" gyalogos teljesítménytúráját, a 15 km mellé idén először 30 km-es távval bővítve a választékot. Ezen a túrán a részvé­teli arány az előző évek többszöröse, 160 fő lett, ami köszönhető a jó időnek, a megnö­velt útvonalválasztéknak és annak, hogy a túra bekerült a "Baranya Teljesítménytúrá­zója" túramozgalomba. E három saját teljesítménytúra sikere tette lehetővé a szakosztály anyagi stabilitásának megteremtését, ennek köszönhetően tudtuk támogatni tagjaink sportolásának költségét.

25 aktív tagunk 43 teljesítménytúra összesen 60 távján vett részt. Legeredményesebb tagunk Blum András, aki 32 teljesítménytúrán összesen 1484 km-t tett meg, 36700 m szint legyűrésével. Tagjaink közül sikerrel teljesítette a Baranya Teljesítménytúrázója túramozgalmat Blum András (arany fokozat), Németh Katalin (ezüst fokozat), Balogh Zoltán és Iván Attila (bronz fokozat). 22 fő tagja a Baranya Megyei Természetbarát Szö­vetségnek, az itt szokásos pontszámítás szerint a következő eredményeket érték el: összesen 15561,5; pont, ebből a legtöbbet Blum András érte el (3708 pont). Természetjáró minősítést értek el: Balogh Zoltán arany, Balogh Zoltánné ezüst, Szendrődi Bernadett bronz foko­zat.

A 2009-es év a túrakerékpáros szakosztály egyik legtöbb programban eltelt éve volt. A "Baranya Kerékpáros Teljesítménytúrázója 2009" mozgalmat első ízben egyesületünk hirdette meg és szervezte meg a megyében (partnerszervezetek voltak: Fekete Bárány TE és a PTKK). Öt túrán kellett 300 km távolságot letekerni. Ez 13 főnek sikerült: Ferencik Roland, Kalangya Attila, Kalangya István, Lippert Gábor, Gábor Tamás, Balogh János, Balogh Zoltán, Földesi Zoltán, Bíró Péter, Paska Balázs (Dombóvár), Varga János, Kelbert László és Iván Attila. Az év első felében a "Balaton kör" elnevezésű túrán vet­tünk részt 15-en, amin 217 km-t kellett egy nap alatt letekerni. Majd hétvégi túrán elláto­gattunk az Anna-fürdőhöz (18 fő, 100 km). A nyáron két kerékpáros tábort szerveztünk: az egyik Erdély megismerésére irányult (9 fővel és 600 km távval), a másik pedig a Ge­recse kincseinek a felfedezésére (12 fő, 400 km táv). Az év során több vidéken szervezett túrára is mentünk, pl. Tési-fennsík túra vagy Gázló túrákra. A szakosztályunkban 20-30 aktív tag rendszeresen tekeri a bicajt a kerékpáros időszakban.

Iván Attila

Felhőtlenek

A Felhőtlenek - 6 fős tagsággal - 2009-ben túráikon 1886 km-t tettek meg, és 24 ezer méter szintet teljesítettek. Három pártoló tagunk is van, akik ha tehették, járták velünk az erdőt. Mintegy 70 alkalommal mozdultunk ki otthonról és tettük meg rövidebb-hosszabb túráinkat. Rendszerint a hét közepén és a hétvégeken jártuk az erdő útjait.

"Kalandozásaink" területe leginkább a Mecsek volt, de jártunk a Zselicben és a Szek­szárdi-dombságban is. Befejeztük a források fényképezését a kiírtak szerint, és elkezdtük a Dél-dunántúli Piros Túra bejárását. Így jártunk Bőszénfán, Kánban, és eljutottunk egé­szen Mőcsényig. Maradandó élmény volt Kán, valamint a kis település, Zsibrik megláto­gatása. Többször jártunk az új útjelzésen (sárga sáv) Boda és Bükkösd között, és több­ször meglátogattuk a csodás Ófalut és környékét is.

Hosszú tavaszi túránk a Pilis hegységbe vezetett. Először Dobogókő környékét vettük szemügyre, majd két hosszú völgyi túrát teljesítettünk az Apátfalvi-völgy és a Lepence-patak megjárása során. Legnagyobb kihívás számunkra itt a Rám-szakadék megmászása volt, de sikerült a sáros, vizes köveken és létrákon való felkapaszkodás. A két hosszú völgyi túránk igen vadregényes volt, mert a jól felfestett jelzéseken kívül egyetlen túrá­zóval sem találkoztunk az erdő mélyén. Ekkor jártuk be a Visegrádi-hegységet is.

Túráink során igyekeztünk a források környékét megtisztítani, a mások által otthagyott szemetet összegyűjteni, elhozni. Ha az útjelzéseknél hiányosságot észleltünk, akkor azt jeleztük az arra illetékeseknek. Az év során elkezdtük a volt szénbányák telephelyeinek meglátogatását is. Így voltunk Gyula-aknán, István-aknán, Petőfi-aknán, Hármas-aknán, Béta-aknán és Kossuth-aknán.

Sok szép napot töltöttünk túráink során az erdőben, és hálásak vagyunk a természetnek, hogy ilyen gazdag látványban részesített bennünket.

dr. Koncz Eszter

Mecseki Kóborlók

A  11 éves Mecseki Kóborlók Szakosztály a 2009-es évet is aktívan zárta. A püspök­szent­­lászlói Bazsarózsa kulcsosházban szilvesztereztünk, a társaság nagy része az éjfélt a Zengőn köszöntötte, a korábbi évek hagyományainak megfelelően. Az év során volt 3 többnapos közös kirándulásunk. Pünkösdkor a Dráva mellett, Vízváron voltunk 4 napig, amit evezéssel, biciklizéssel, fürdőlátogatással  töltöttünk, esténként tábortűzzel, közös főzéssel. Augusztus 20-23-a között  Mohácsot és környékét fedeztük fel, nagyrészt bi­ciklis túrákkal, de itt is volt alkalom evezésre a Duna béda-karapancsai holtágában. Mohácson nemzetközi néptáncfesztiválba csöppentünk bele. Meglátogattuk a sátorhelyi Történelmi Emlékhelyet,  az épülőben lévő mohácsi vízi malmot, a kölkedi Harczi kas­télyt. Beremendről biciklitúrát tettünk Horvátországba, majd a Megbékélés kápolnához.

Október 23-26-a között az Őrségbe látogattunk, ahol nagy gyalogtúrákat tettünk, gom­báztunk, jártunk a múzeumfaluban, Őriszentpéteren, Szalafőn, Velemérben, Kőszegen. Egynapos túráinkból néhány: biciklitúra Sellyétől a Dráváig, gombázó-túra a Mecseken, "Mecsek 50" teljesítménytúra bejárása a Keleti-Mecsekben. Sok időt töltöttünk együtt túrán kívül is: rétesfesztivál, dinnyefesztivál látogatás, városi biciklis megmozdulások, bográcsparty egyik tagunknál. Szakosztályunk alakulása óta rendezője a "Mecsek 50" teljesítménytúrának, amit 2009-ben közel 450 fő részvételével rendeztünk meg. Ezen szakosztályunk valamennyi tagja részt vett, ki a túra előkészítésében, ki a lebonyolítás­ban, bejárásban. Hagyomány, hogy a túra résztvevőit saját kezűleg sütött süteménnyel kínáljuk az ellenőrzőpontokon, ennek nagy sikere van a túrázók körében. 2009 februárjá­ban egy díjat vettünk át a Teljesítménytúrázók Társaságának közgyűlésén, mivel a 2008. évi teljesítménytúrák közül a résztvevők  a "Mecsek 50"-et találták a második legjobb­nak az országban.

Tagjaink igen tevékenyek és aktívak. Ott voltak, amikor a közgyűlés állófogadását kellett elkészíteni, amikor virágot ültettünk a várfal tövébe a BMTSZ képviseletében, más szak­osztályok teljesítménytúráját is segítettük a lebonyolításban, új teljesítménytúrát szer­veztünk, nyílt túrákat vezettünk, számos teljesítménytúrán  és nyílt túrán vettünk részt.

A legaktívabbak:  Lakatosné Novotny Sarolta (BMTSZ titkári teendők), Pappné Bors Valéria (Bazsarózsa kulcsosház főgondnoka, közreműködő a "Dombay-tó maraton" és a "Kelet-Mecseki barangolások" teljesítménytúrákon), Szabó-Dalecker Ibolya, Szabó Sán­dor, Karch Kálmán ("Mecsek 50" és "Pécs 2009" teljesítménytúrák főrendezői, jel­vény­készítés), Balatonyi László (szakosztályi élet szervezése). Tagjaink közül nyílt túrát ve­zettek 2009-ben: Balatonyi László, Baranyai Rudolf, Gőbölös István (3 alkalommal), Szabó-Dalecker Ibolya. 2009-ben meghirdettünk egy szakosztályon belüli játékot: "Ki a leg­többet kóborlókkal kóborló kóborlós?" címmel, ösztönözni, hogy tagjaink minél töb­bet túrázzanak együtt szakosztálytársaikkal. Ebben csak azokat a túrákat vesszük figye­lembe, amelyeken legalább 3 kóborló túrázott együtt, a többnapos túrák plusz pontokat je­lentenek. A győztest a közgyűlésen megajándékozzuk. Terveink 2010-re: közreműkö­dés a "Mecsek 50" és "Pécs 2010" teljesítménytúrák rendezésében, többnapos túrák ter­vek szerint Vízvárra, Kaszópusztára, regionális találkozóra, biciklis találkozóra. Szak­osz­tályunk taglétszáma 16 fő, ebből 5 nyugdíjas, 2 diák és 9 dolgozó.

Szabó-Dalecker Ibolya

 

Ifjúsági Unió, Pécs

Szervezetünk a Baranya Megyei és a Pécs Városi Természetbarát Szövetségek tagjaként a 2009-es évben elsősorban a Kardos úti kulcsosház kezelésében, felújításában, működ­te­té­sé­ben végzett munkát. A nyílt és versenytúrákban nem vettünk részt.

A 2008-ban kezdeményezett túrázásra invitáló programsorozatunkat 2009-ben fejeztük be, sikerült több fiatallal megszerettetni az erdőjárást. 2009-ben a "Túrázás Önkéntesség Közösség" programsorozatunkkal szintén e célzattal foglalkoztunk fiatalokkal. A prog­ram keretében nem csak a tájékozódás alapjait sajátíthatták el, de sok közösségi tevé­kenységet is (kézműves foglalkozások, íjászat, stb.) folytattak. Szemétszedőtúránkon egy 5 m3-es konténert töltöttünk meg. Az általunk működtetett ifjúsági és gyermek klu­bok, szakcsoportok, szervezeti tagok részére rendszeresen szerveztünk programokat, túraprogramokat a Kardos úti kulcsosházhoz. Ez nem csak hangulatos szalonnasütéseket, gulyásfőzéseket jelentett, hanem a túrázáson, játékon, sporton keresztül a természet- és környezetvédelem, a közösségfejlesztés terén is sikerült elindítani a fiatalokban egy fajta szemléletváltozást.

A Kardos úti kulcsosházat sikerült használható állapotba hozni. Sok munkaórában sze­reltük be a villanyt, vakoltunk, festettünk. A tetőjavítást is elkezdtük, a befejezése 2010-re marad. Mindezen munkához saját erőnkből teremtettük meg az anyagi feltételeket. Sajnos az épített kandalló is használhatatlanná vált, kiváltottuk egy kályhával, de sorsa bizonytalan, mert nem találtunk senkit, aki megjavítaná, pedig a hozzá való anyagot még tudnánk biztosítani. A konyhát szépen sikerült felújítani használt konyhabútorral. A külsőkörnyezetet is igyekeztünk rendben tartani, kivágtuk a sérült fákat, füvet nyírtunk, gallyaztunk.

Jó kapcsolatot sikerült kialakítani az egyik nyugdíjas természetjáró csapattal. Ezúton is köszönjük felajánlásaikat. Szintén jó kapcsolatban vagyunk a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival, néhány programunkon részt is tudtak venni. A Pécs Holding e területét felügyelőszervezeti egységgel is rendszeresen konzultáltunk, a tervezett fel­újítási munkálatok előkészítésében is kikértük véleményüket.

2010. évi terveink: fő feladatunk a Kardos úti kulcsosház állagának megőrzése, lehetőség szerinti javítása. Keressük a lehetőséget a komfortosabbá tételre, melynek egyik sarka­latos pontja a vízvezeték kiépítése. A szennyvíz elvezetésének megoldásában sikerült előre lépni, reményeink szerint 2010-ben ez részben megvalósul. A megkezdett tetőfel­újítását is be szeretnénk fejezni.

A Pécs Városi Természetbarát Szövetséggel közösen 2010-ben több túraprogram indulási pontjaként tervezzük teljesítmény- és nyílt túrákba bevonni a Kardos úti kulcsosházat, és szervezetünket.

Háber János

elnök

Hétdomb Természetbarát Egyesület, Komló

Ismét eltelt egy év, értékelnünk kell egyesületi életünket. Ilyenkor át kell gondolnunk, hogy sikerült-e megvalósítanunk mindazt, amit 2009-re beterveztünk. Van azonban, ami ennél is fontosabb. Az, hogy alkottunk-e valami maradandót magunk és mások javára, továbbá a tartalmas, értékes és szép pillanatokból megőriztünk-e valamit emlékezetünk­ben, lelkünkben. Remélem, hogy igen, így a vezetőség és a tagság többségének aktív munkája nem volt hiábavaló. A 60 éves szervezett természetjárói múlt kötelez!

Az 59 szövetségi és 3 pártoló tagunkáltal alkotott - ifjú, közép és idősebb korosztályt is képviselő - jó közösség a múlt évben is valamennyi túrára, rendezvényre térítésmentesen várt minden érdeklődőt.

Túráink: 32 saját szervezésű, nyílt túránk között volt a hagyományos újévköszöntő pezsgős-, farsangi hurka-, húsvéti locsoló-, mikulástúra, a Horzsa Sándor, Lafferton Henrik, Eperjesi Ernő, Rockenbauer Pál, és a múlt évtől az Emlékezés a már "Végtelen­ben túrázókra" emléktúrák. A Mecsek gyönyörű vidékén még mindig voltak felfedezni valók, új élmények, mint a Malom-völgy szépsége, a Pécs fényeit bemutató túránk, de kalan­dozhattunk a Karasica-völgyében is. Két megyei szövetségi túrát mi is vezettünk, de részt vettünk a Horváth Adolf Olivér, a Csokonay Sándor és a Skóciai Szent Margit emléktúrán, valamint Müller Norbertdombóvári túravezető a három megye találkozásá­hoz vitt el bennünket. Kis csapattal részt vettünk Szolnokon a Gyalogtúrázók XVI. Or­szá­gos Találkozóján. Augusztusban egy hetet kalandoztunk a Zemplénben. Túráink során többek között megismerhettük Hollóháza, a Nagy-Milic szépségét, Regéc, Boldogkőváralja, Füzér, Sárospatak várát, Vizsoly, Gönc, Pálháza, Kő-kapu, Telkibánya és környékeik építészeti, kulturális és természeti értékeit.

Szeptember 18–19-én a Pilis-Visegrádi-hegységben szereztünk felejthetetlen él­mé­nye­ket. Ez egy jutalom hétvége volt annak a 19 tagnak, akik a legtöbbet tettek az egye­sü­letért az utóbbi három évben. Jártunk a pilisszántói Csillagösvényen, Dobogókőn a Természetjá­rók Napján, a Rám-szakadékon át Dömösön, Visegrád kihagyhatatlan helyein, élve a Kulturális Örökség Napjaira szervezett lehetőségekkel.

Október második hosszú hétvégéjén a Balaton-felvidék felfedezésén a Káli-medence, a Salföld és a Szent György-hegy számos csodáival ismerkedhettünk.

Sikeresen rendeztük meg ismét az országosan meghirdetett "Baranya-Tolna 60, 30, 15" Teljesítménytúránkat, a "Jó Szerencsét Bányász Emléktúránkat", és közös szervezésben először tartottuk meg a "Mecseki láthatatlanok Nyomában Történelmi Emléktúrát" (56, 28, 14 km-es távokkal). Szervezetten részt vettünk a "Tenkes", a "Völgység", a "Deme­ter", a "Dél-Mezőföld", a "Kuglóf Fesztivál" és a "Gyalogolj az ötösért" teljesítménytú­rákon, de egyénileg többet is teljesítettünk.

Kulturális, egyéb rendezvényeink: ismét sikeres volt az "Örökségünk - délutáni dis­kurzus" sorozatunk. Remek nőnapi bálon szórakoztunk turistatársainkkal. Ismét jól sikerült a Rácz házaspár által szervezett majálisunk. A városi szervezésű Európa-napnak, a Fa-Fesztiválnak aktív részesei voltunk. Túrát és vetélkedőt szerveztünk a Civilek II. Találkozóján és a helyezetteknek oklevéllel és díjjal köszöntük meg érdeklődő részvéte­lüket. Ezen rendezvényeken információs-sátor segítségével népszerűsítettük a termé­szetjárást, a környezetvédelmet és egyesületünk lehetőségeit. Ezeket a célokat szolgálták a diákoknak vezetett túrák is. Több túratársunkkal képviseltük egyesületünket a Pécsváradi és az Árpád-tetői Erdészeti Igazgatóság "Nyílt napján". A változatos és tar­talmas programokon nagyon jól éreztük magunkat. A kulcsosházunkat bérbeadó Pécsváradi Erdészeti Igazgatóság igazgatójával, Ripszám Istvánnal az általa havonta szervezett Világjáró Klub rendezvényein lehetőségünk volt a megfelelő kapcsolattartásra, és a képes élménybeszámolókon öt-öt fővel örömmel vettünk részt.

A Kulturális Örökség Napjai, a komlói múzeum által szervezett - Szászvár, Kárász és Ma­gyaregregy értékeit, látnivalóit érintő - kiránduláson több társunk képviselte egyesü­letünket. A múlt évet is - hagyományainkhoz híven - meghitt karácsonyi ünnepséggel zártuk.

Végzett munkáink:

Útfestés: felújítottuk a Máré csárdától a Vörösfenyő kulcsosházig vezető sárga négyzet útvonalának jelzéseit.Pótoltuk a hiányzó speciális jelzéseket a Bányász Emléktúra útvo­nalán(fehér kör alapon fekete kalapács és ék, piros körtúranyíllal). Az emléktúra előtt arra törekedtünk, hogy a résztvevők túrájuk során a lehető legkevesebb szeméttel talál­kozzanak. Kitisztítottuk a Sikondától Vágotpuszta felé menő zöld sáv jelzésű út benőtt részeit, járhatóbbá tettük a meredek részeket.

A Vörösfenyő kulcsosház, valamint környékének tisztán és rendben tartásáról folyama­tosan gondoskodtunk. Az év első meghatározó akciója a tavaszi munkatúrán valósult meg közös összefogással. Júliusban nagy munka volt a ház csatornájának javítása és festése, de most rendben van. A tél beállta előtt a tűzifát is biztosítottuk a ház zavartalan működése érdekében. A további feladatokat - melynek végeredménye egy feltöltött fáskamra, továbbá egy tiszta kulcsosház volt - az őszi munkatúra részvevőinek köszön­hetjük. Miklovits György rendszeresen felügyeli a házat és a felmerülő kisebb teendőket folyamatosan elvégzi.

2009-ben 208 fő, összesen 384 vendégéjszakát töltött nálunk, de tagjaink is örömmel vették igénybe a kulcsosház napközbeni és alvási lehetőségeit. Vendégeinket mindig ügyeletes segíti, hogy zökkenőmentes és kellemes legyen a kulcsosházunkban töltött idejük. A vendégekkel való kapcsolattartást, a ház kiadásával járó minden teendőt múlt évben is Német Margit végezte. Az egyesület honlapjának folyamatos frissítéséről Rácz Jánosné gondoskodott, így naprakész információkhoz jutottunk és jutunk jelenleg is. A rendszeres pénzügyi ellenőrzés nem kis feladatát a múlt évben is Bora Tiborné végezte. 2009-ben munkával, pontőrséggel összesen 251 napot töltöttünk! Köszönöm minden tagunknak, akik munkatúrán, pontőrségen való aktív részvételükkel vagy bármilyen ténykedésükkel segítették egyesületünk életét! Külön köszönöm a vezetőségi tagok, túravezetők egész évi rendszeres és nélkülözhetetlen munkáját!

Eredményeink, teljesítményeink: két ezüstjelvényes túrázónk lett (Kilin Sándor és Magyarity Julianna), 12 tagunk pedig bronzjelvényes szintet ért el.A legeredményesebb társunk ismét Feketéné Móró Erzsébet volt, aki 2009-ben teljesítette a "Pálos templo­mok Magyarországon" 1-2, "Szentkutak Magyarországon" 1., "Templomromok a Du­nántúlon" 1-2, "Templomromok a Dunán innen" 1.,túramozgalmat. Ezek összegzése­ként az országban elsőként kapta meg a Nemzeti kincseink kupát! Továbbá teljesí­tette a "Váraink" 1-6. és a "Román kori templomok" 1-10 fokozatot. Balás Lászlóné a "Magyar várak Apródja", Horváth Gáborné pedig a "Magyar várak Apródja, Fegyver­hordozója és Lovagja" címet szerezte meg. Németh Katalin a "Baranya Teljesítménytú­rázója" ezüst fokozatát érdemelte ki. A Természetjárók Napján a természetjárásért vég­zett kiemelkedő munkájáért a Magyar Természetbarát Szövetség elnökségétől dr. Téry Ödön emlékérmet vehetett át Őri Zsuzsanna. Többen eredményesen vettünk részt a DÖKE - több sportágat és feladatokat érintő - pontgyűjtő versenyén (Bora Tiborné, Miklovits György, Őri Zsuzsanna). Feketéné Móró Erzsébet és Őri Zsuzsanna 2009-ben elnyerte a "Tolna Megye Teljesítménytúrázója" címet. Mindenkinek szívből gratulá­lunk!

Kapcsolataink: rendszeres, jó kapcsolatunk van a Baranya és Tolna Megyei Természet­barát Szövetséggel, a bonyhádi Völgység Turista Egyesülettel, és a Mecseki Erdészeti Zrt. Pécsváradi Igazgatóságával. Ezúton is köszönjük a komlói Kenderföldi Általános Iskola, a Muzeális Gyűjtemény, a Közösségek Háza rendszeres támogatását, és a Honis­mereti és Városszépítő Egyesület, a Tájak Korok Múzeumok komlói csoport vezetőjének a hasznos és jó együttműködést.

Mint a természet barátai, fontosnak tartjuk a természet védelmét, ezért lehetőségeink szerint teszünk is érte! 2010-ben is szeretettel várunk mindenkit térítésmentes nyílt túrá­inkra, kulturális és egyéb rendezvényeinkre!  

Őri Zsuzsanna
elnök

Nyugdíjas Szakosztály

Szakosztályunk létszáma 2009-ben 63 fő volt, + 23 pártoló tag. Az év során 166 túrát szerveztünk, heti 3-4 alkalommal. Keddenként Gáspár János, csütörtökön Jankai István, Kaszás Károlyné, Raub Bálintné, Szente Jánosné és Szűcs István vezették a túrákat, vasárnapokon pedig Mérő Andorné. Nyílt túrákat Kaszás Károlyné és Raub Bálintné vezetett.

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége a februári közgyűlésen Gáspár János túratársunkat elismerésben részesítette, köszönet érte. Ugyancsak köszönet jár Tóth Klára elnöknek, hogy - miután 8 éve nem volt hagyományos túravezető-képzés Pécsett - 2009-ben öt társunk elkezdhette a tanfolyamot, a képzésben való részvételt. Nagyon örülünk ennek.

Túráink változatosak, hangulatosak voltak: bejártuk a Kelet-, Közép- és Nyugat-Mecsek és a Geresdi-dombság legszebb tájait. Leírni egy könyv sem lenne elég, mit jelent ne­künk a táj, az erdők, hegyek szépsége, források csobogása; látni kicsi falvak, városok fejlődését. Mind itt van a szívünkben, lelkünkben, ezt senki el nem veheti tőlünk. Mi ugyan nyugdíjasok vagyunk, de még egy kicsit szeretnénk túrázni, élvezni azt, amit a természet adott nekünk, verseny nélkül. Túráink száma önmagáért beszél.

Szakosztályunk tagjainak Orfűn, a malompincénél kenyérsütést rendeztünk, a hozzáva­lókat mi magunk vittük. Nagyon szép környezetben, családias hangulatban töltöttünk el egy pár órát. A túra sem maradhatott el: Tekeresre indultunk. A tó vizének látványa, a szép idő, lágy szellő és a kék ég csak tovább fokozta hangulatunkat. Aktívabb túratársa­ink Pécsre indultak vissza.

Minden hónap első szerdáján állítjuk össze túráink programját, majd ismertetjük a tag­sággal. A hónap utolsó keddjén batyus találkozó van a Hősök terén, a faluházban. Far­sangot, névnapokat, tombolát, szilveszter előzetest tartottunk.

Több túratársunk járt a Székelyföldön, az Alpokban, a Zempléni-hegységben és a Káli-medencében, hetes túrán. Társadalmi munkában is részt vettek túratársaim februárban, Zobákon zsíros kenyerek kenegetésében. Mindenszentek napja körül elhunyt társaink sírjára virágot vittek, és rendbe tették a sírt, ha szükséges volt. A Tubesen a János-kilátó­nál, Hellényi Miksa volt szakosztályvezetőnk emléktáblájánál gyertyát gyújtottunk, virá­got helyeztünk el. Büdös-kúton is több túravezetőnkre emlékeztünk a Panteonnál.

Decemberi értekezletünkön túratársaimat jutalomban részesítettük. December 20-án, vasárnap Pannika vezette a túrát, a Dömörkapunál karácsonyi hangulatot teremtetettünk. Sütivel, forralt borral ünnepeltünk -17 oC hidegben. December 31-én én vezettem a túrát. A Hotel Kikelettől indultunk, majd az Ilonka pihenőnél szilvesztereztünk. Sütött ránk a nap ezerrel. Előkerült a hátizsákból a sok finomság: pezsgő, bor, pogácsa, sült kolbász, édes sütik kavalkádja stb. Majd Dömörkapu - Misina, és az Állatkert volt a végső állo­más. Jó hangulatban búcsúztunk 2009-től.

Köszönöm szakosztályom minden tagjának az éves munkáját, segítségét, a Baranya Me­gyei Természetbarát Szövetség összes túrázójának pedig jó egészséget és jó túrázást kívánok 2010-re is.

Raub Bálintné
szakosztályvezető

PTTE Vámos Mihály Túraszakosztály

Szakosztályunk 2009-ben az éves túratervezete alapján havonta egy vasárnap járta a hegyeket, völgyeket. Tagjaink ezen kívül részt vettek teljesítménytúrákon, nyílt túrákon, jelvényszerző túrákon, a kék túra mozgalomban és külföldre szervezett túrákon Erdély­ben, Horvátországban. Szakosztályunknak több közös túrája volt a Dráva TSE és a Tenkes TE túrázóival, valamint a Mediterrán Gyalogló Klub tagjaival. Közös túráink Baranyában, Tolnában, Somogyban, Zalában, Kőszeg környékén és a Bakonyban voltak.

Pécs, Európa kulturális fővárosa méltóságához munkatúrával járultunk hozzá, hogy a város vendégei tisztább Mecseket találjanak, ha már a Pécs Holding erre szerződött vál­lalkozója nem tudja feladatát maradéktalanul ellátni. Kár, hogy az általunk összegyűjtött szemét több hét múlva is az erdőt csúfította.

Szakosztályunk továbbra is gondozza kulcsosházunkat és annak környékét, erőnkhöz képest a szükséges javításokat elvégezzük. Túráink során forrásokat tisztítunk, telente pedig rendszeresen 11 madáretetőt látunk el eleséggel.

Köszönet illeti Kántor Jánost, Kondi Gyulát, Stiksz Zsuzsát, Braun Andreát, Kovács Gizellát a túrák vezetéséért, szervezéséért és ismertetők készítéséért. Külön köszönöm Jancsi Attilának, Pál Krisztának, Andrasek Csabának a közös munkához nyújtott segítsé­get!

Marton József
szakosztályvezető

 

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
2009. évi egyéni túrapontversenyének eredménye

A pontértékelés - a beadott dokumentumok alapján - öt kategóriában történt meg. Az 1000 pont felett teljesítők:

18 év alatti férfiak: 1. Hajdú Örs, Szúrós Csodabogyó Szakosztály (1459 pont)

50 év alatti férfiak: 1. Blum András, DÖKE (3708 pont); 2. Sulyok Ábris, Mecseki Kóborlók (2520 pont); 3. Balog Árpád, Tenkes TE (2487 pont); 4. Soós Zoltán, Dráva TSE (1441 pont); 5. Ujságh Zsolt, Tenkes TE (1437 pont); 6. Nagy Csaba, Dráva TSE (1392 pont); 7. Feik Tamás, Dráva TSE (1379 pont); 8. Andrasek Csaba, Tenkes TE (1279 pont); 9. Horváth Attila, Hétdomb TE (1069 pont)

50 év alatti nők: 1. Braun Andrea, PTTE Vámos Mihály Túraszakosztály (2571 pont); 2. Stiksz Zsuzsanna, PTTE Vámos Mihály Túraszakosztály (2280 pont); 3. Jancsi Ibolya, Dráva TSE (1358 pont)

50 év feletti férfiak: 1. Jancsi Attila, Dráva TSE (3434 pont); 2. Miklovits György, Hétdomb TE és DÖKE (2168 pont); 3. Hegyi József, Szúrós Csodabogyó Szakosztály (1498 pont); 4. Romváry Tibor, Dráva TSE (1391 pont); 5. Mesztegnyei Imre, Mecseki Kóborlók (1182 pont); 6. Rácz János, Hétdomb TE (1036 pont)

50 év feletti nők: 1. Bora Tiborné, Hétdomb TE (2407 pont); 2. Kis Olga, Szúrós Cso­dabogyó Szakosztály (2285 pont); 3. Feketéné Móró Erzsébet, Hétdomb TE (1617 pont); 4. Trinn Ágota, Mecseki Kóborlók (1440 pont)

Lakatosné Novotny Sarolta, titkár
                                                                                                    

Tenkes teljesítménytúra - előzetes

Az idei tavaszon is szeretettel hívunk minden túrakedvelőt teljesítménytúránkra. Amit kínálunk, az a már megszokott színvonalú ellátás zsíros kenyérből, borból, meglepetés ajándékok sorsolása. Tízedik teljesítőinknek egyszeri kitűzőt és emléklapot ajándé­ko­zunk. A szép időt megrendeltük, de azt nem tudjuk garantálni, hogy a rajtnál nem kell sorban állni. Idén a távok közé bekerült a 20 km-es, ami a régi tizenötös meghosszabbí­tott változata. A rövidebb táv most már egy tényleges 15-ös, ezt ajánljuk szép számú idősebb túratársunknak és a sok kisgyermekkel túrázónak, de azoknak is, akik csak egy kellemes napot szeretnének eltölteni a természetben. Ebben segítenek még a "nézelődő barát" szintidők is! Legyél Te is a Tenkes túrát kedvelők népes táborának tagja.

"Legyen egy szép napod" április 10-én a Villányi-hegységben, mert "Sok jó ember kis hegyen is elfér"!

atiKA

 

Büdös-kútnál

Remete-réttől indulok a kék sáv jelzésű turistaúton. Mindenütt vastag hótakaró borítja a tájat. A Lapisra vezető utat elhagyva az ötven centiméteres porhóban lépkedek. Fehér és fekete színek töltik meg az erdőt a kanyargós út mentén, a szikrázó napsütésben a fák árnyaik fekszenek a puha hóban. A szúrós csodabogyó hósüveget húzott ágaira, hogy piros bogyós termését megvédje a hidegtől. Lépteim peremén hópelyhek folynak a völgy irányába. Egyre nehezebbek a lépések, és arcomon megjelennek az izzadságcseppek. Magasra kell emelni a lábat, hogy odébb letehessem.

A Köteles zsomboly mély töbre balra lent ásítozik, és olvasztja a jégkristályokat sötét ürege peremén. Jobbra farakások nyúlnak el az erdészeti út mentén és sárgán virítanak vágásfelületeik. A széles lénia hosszan keresztbe vágja a bükköst, és teret enged bámész­kodó szemeimnek. Csend mindenütt, arcomat csipkedi a friss levegő, és pirosra festi.

A Füleki emlékmű tetejét vastagon fedi a hó, és fekete betűi beleégnek a fehér környe­zetbe. Már látom Baranyai Rudi barátom hófedte esőbeállóját, és az erdei tisztást a gan­gos kis erdei házzal. Lefele könnyebbek a lépések, mert a vastag havat letaposva lépcsőt képezek. A kőhíd elterül a kis patak két partján, és utat mutat az esőbeálló felé. Még néhány lépés, és levehetem zsákomat, amit a padra teszek. A ház előtti fenyők mé­regzöld levelei uralják a teret. Az ablakok zöld spallettái rám szegeződnek, és figyelik minden mozdulatomat. Előveszem fényképezőgépemet, és a megszokott helyekről lefo­tózom a házat. Felgyalogolok a hosszú gangra, és a hátizsákból előveszem a sertészsírba kevert diókeveréket, majd a madáretetőbe teszem. A csuszkák és cinegék hamar ellepik az etető környékét, és közelségükkel, szépségükkel melegséget öntenek szívembe. Most nem írok levelet Rudi barátomnak, mert tudom, hogy néhány nap múlva találkozok vele.

A szekszárdi vörösborból most egyedül iszom, és elindulok a Panteon felé. A kis pa­tak­mederben csak néhány sötét folt jelzi a víz jelenlétét. A Feri-forrás kis csöve jégba­juszt növesztett és vize vidáman csörgedezik a vastag hótakaró között. A Panteon ho­mokkő sziklatömbje kiemelkedik a fehérségből, és jól látszanak elhunyt kedves barátaink grá­nitba vésett nevei. Végigolvasva a neveket megjelennek előttem, és felidéződnek a velük eltöltött kellemes napjaim. A kék ég és a szikrázó napsütés még kedvesebbé teszi az emlékezés perceit. Hollók erős szárnysuhogásai zavarják meg a csendet, amikor elsu­han­nak felettem.

Elindulok vissza a házhoz, lábnyomaimat követve. A Spirál-barlang fele fordulok és megyek a kissé emelkedő úton. Búcsúzásul még egyszer visszapillantok a fák közül a fehér csendbe burkolózott kis tisztásra. Ismét magasra emelt lábakkal haladok előre a Mecseken nem szokványos magas hóban. A koros fák alatt az új nemzedék kíváncsian nyújtózkodik, és vékony ágaikat hó borítja. Odébb a fák törzseinek árnyéka fekszik végig a friss havon elterülve. A barlangászok bivaksátra lapos szemként pislant felém a domb­oldalban. Mellette friss lábnyomok pihennek, valaki nemrég járhatott erre. A nyomok letérnek az útról, és az erdő rejtekébe vesznek. Fentről erősen süt a Nap és megcsillantja a jégkristályokat a hó felszínén. Fáradtan, kiizzadva érek a Száraz-kúti pihenőhöz, ahon­nan aszfaltútra kényszerülve, Abaliget felé folytatom utamat, hogy a tervezett forrásmé­réseket és tisztításokat elvégezhessem.

Baumann József

Meghívó

A Magyarországi Via Sancti Martini Egyesület és a "Kisújbányai Baráti Kör" Alapítvány szeretettel vár minden érdeklődőt a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal részét képező "VIA DIVIDE CARITATEM" Baranya megyei gyalogos út első szakaszának avatására.

Program:2010. március 20-án 8.30 órakor közös ima Kisújbányán, majd 9 órakor indu­lás Zengővárkony, Pusztakisfalu, Lovászhetény útvonalon át Nagypallra. Nagypallon meghallgatjuk Imre Mária előadását Szent Márton püspökről (kb. 17 órakor), majd a vacsora után nyugovóra térünk. (Szállást a résztvevőknek önállóan kell foglalniuk, étke­zésre 700 Ft/fő áron március 15-ig történő igénylés esetén lehetőség lesz a nagypalli kultúrházban; jelentkezés a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.)

2010. március 21-én a nagypalli katolikus templomban bemutatott 8 órai szentmise után folytatjuk utunkat Erzsébet és Szellő érintésével Máriakéméndre, ahol utunkat a Szent Márton templomban imádsággal zárjuk. (Étkezésre a máriakéméndi Rott Pincében lesz lehetőség: pincepörkölt korlátlan italfogyasztással (bor, pálinka, üdítők) 2000 Ft/fő, il­letve borkóstoló (2 vörösbor + 4 fehérbor + svábkifli) 800 Ft/fő áron igényelhető március 15-ig a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.) További információ a www.viasanctimartini.eu és a www.kisujbanya.com honlapon olvasható.

A HÓVIRÁG IMÁJA

Míg a hatalmas fák zöme

és a színes virágok tömege

elzárkózik a tél hidegétől,

én előbújok bátran, de csöndben,

hófehér ruhában

a dermesztő, fagyos földön át,

s mint kicsiny, halvány láng

hirdetem az élet diadalát.

Az elsőbbség

nem tesz kevéllyé,

inkább mélyen

lehajtom fejem,

hisz tudom minden erőt

Tőled kaptam, Istenem.

Fogadd ezért hódoló

köszönetem!

Körülöttem

nem röpködnek méhek,

s nincs időm örvendeni

a tavasz melegének.

Mire kinyílnak

az ékes színű virágok,

én mér a Te kertedben

pompázom.

Amen.

(Lukáts Márta: Virágok imája c. verseskönyvből)


HÍREK

  • Arany fokozatú minősítések: 2009-ben négy turistatársunk ért el arany fokozatú természetjáró minősítést: Dombovits Péter, Hajdú Örs, Hegyi József (Szúrós Csoda­bogyó szakosztály); Nagy Csaba (Dráva TSE). Valamennyiüknek gratulálunk!
  • Nagymátéi Vendégház: ezúton szeretnénk a természetbarátok figyelmét felhívni az immár egy éve folyamatosan nyitva tartó nagymátéi Vadregény Vendégházunkra, ahol a bakancsos turistákat is szeretettel várjuk. A ház a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra útvonala mellett, a Fekete István Füvészkert közepén található. Ötven fős éttermünkben és teraszunkon csapolt sörökkel, házi szörpökkel, üdítőkkel, hideg- és meleg ételekkel, bográcsozási lehetőséggel várjuk a felfrissülésre vágyó kirándulókat. A (legfeljebb 35 fő befogadására alkalmas) ház 8 fürdőszobás szobájával és egy há­romszobás apartmanjával kényelmes szálláslehetőséget is biztosít. Előzetes megren­delés esetén csoportkedvezményeket is tudunk biztosítani. Minden információt és kedvezményes kínálatunkat megtalál a www.vadregenyvendeghaz.hu honlapon. Bármi­lyen kérdéssel forduljanak személyesen hozzánk, a 20/3186988 vagy a
    20/3187020-as telefonszámon. Szeretettel várjuk Önöket Nagymátén! Horváth Tamás és Palka Rita, Pécsi Kerekerdő Kft., Nagymáté.
  • Nagytakarítás az Óbányai-völgyben: az óbányaiak a Kelet-Mecsek egyik legszebb völgyszakaszát, az Óbányai-völgyet szeretnék még szebbé, még vonzóbbá tenni, hogy az itt lakók és az idelátogatók teljes szépségében csodálhassák! Némely erre járó és a természet is időről időre szemetet hagy maga után, ezért a környék az emberi kéz gondoskodására szorul. Ettől az évtől évente kétszer erdei nagytakarítást szerveznek: március 6-án, szombaton (esőnap március 20, szombat), illetve november 6-án, szom­baton (esőnap november 13, szombat). A március 1-ig (illetve november 1-ig) re­gisztráló jelentkezők részére estebédet is biztosítanak. Aki segít, az a nyári hónapokra érvényes, fél évre szóló óbányai parkoló kártyát is kap. Részletes információ: (+36/30-348-4230, internet: www.obanya.hu

Rendezvények

¨   március 4, csütörtök: Túravezetők Klubja. Helyszín: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, I. em. 80-as terem (Horváth Adolf Olivér Emlékterem). Időpont: 17 óra. . Kókány Jenő vetíti a SZÉKELYFÖLD-ről készített útifilmjét.

¨   március 6, szombat: "Nőnapi túra" (19, 12, 5 km). R.: Pécs Városi Természetbarát Szövetség. Rajt: Kardos úti kulcsosház, 7.00-9.00. Cél ugyanott. Nevezési díjak: 500, 400, ill. 300 Ft/fő. Információ: Bota János ((30/993-8595)

¨   március 13, szombat: "Pécs 2010" teljesítménytúra. Távok: 20, 10 km. R.: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség. Rajt: Dömörkapu, 8.00-12.00. Cél: ugyanott, ill. a 10/B útvonalon: Pécs, Éger-völgy, Teca mama Kisvendéglője. Nevezési díj: 100 Ft/fő. A túrán a tavalyi évhez hasonlóan a  PTTE Vámos Mihály Túraszakosztály és a Me­diterrán Gyalogló Klub idén is meghirdeti  a  "Szemétszedés +teljesítménytúra" ak­cióját. A résztvevők a 10 km-es teljesítménytúra "B" változatának  útvonalát járják be (Dömörkapu-Égervölgy). Aki szeretne, benevezhet a PÉCS 2010 teljesítménytúra 10 km-es távjára. Égervölgyben a szemétszedő túra résztvevőit Teca Mama finom pogá­csával várja. Információ: Szabó-Dalecker Ibolya (( 30/846-0285)

¨   március 18, csütörtök: "Örökségünk" - délutáni diskurzus a komlói múzeumban. Időpont: 17 óra. Bodáné Gálosi Márta: Izland csodái.

¨   március 20, szombat: "Szuadó 40, 30, 17" teljesítménytúrák. R.: Fekete Bárány TE. Rajt: Pécs, Éger-völgy, Teca mama Kisvendéglője, 6.00-7.30 (40 km), 7.00-8.30 (30 km), 7.30-9.00 (17 km). Cél ugyanott. Nevezési díjak: 600 Ft/fő (40 és 30 km), 400 Ft/fő (17 km). Információ: dr. Szabó Péter (( 20/456-1379)

¨   március 27, szombat: "Négy évszak 25, 15" teljesítménytúrák. R.: Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület. Rajt: Pécs-Isten-kút, Istenkúti Közösségért Egyesület Háza (Pécs, Fábián Béla u. 9.), cél ugyanott. Indulás: 7.00-9.00. Nevezési díj: 500 Ft/fő. In­formáció: Bota János (( 30/993-8595)

¨   április 10, szombat: "Tenkes 30, 20, 15" teljesítménytúrák. R.: Dráva TSE, Tenkes TE. Rajt: Túrony, önkormányzat épülete. Cél ugyanott. Nevezési díjak: 600 Ft/fő (30, 20 km), 500 Ft/fő (15 km). Előzetes nevezés esetén (április 1-ig), illetve MTSZ, diák, nyugdíjas kedvezmény: 50 Ft/fő (a kedvezmények összevonhatók). Információ: Romvári Tibor (( 72/739-854), Jancsi Attila (( 20/580-6078)

NYÍLT TÚRÁK

  március 6, szombat:  "Horvát Adolf Olivér" emléktúra. Útvonal: Lámpás-völgy (hajdani Északi-táró emlékkő) - Kantavár - Lapis - Remete-rét - Vörös-hegy - Horváth Adolf Olivér emlékkő - Éger-völgy (14 km). Találkozás a pécsi főpálya­udvar előtt a 38-as busz megállójában 8.30-kor. Túravezető: Börcsök György, Sipos Imréné ((20/527-8913)

  március 13, szombat: "Horzsa Sándor" emléktúra. Útvonal: Komló - Szilvás - Kis-kút-orma - Pap-erdő - Vár-völgy - Somosi-patak - Vörösfenyő kulcsosház - Magyaregregy (14 km). Találkozás a komlói távolsági autóbusz pályaudvaron 8.15-kor (Pécsről autóbusz 7.30-kor indul.) Túravezető: Öri Zsuzsanna ((20/376-6437)

  március 20, szombat:  "Csokonay Sándor" emléktúra. Útvonal: Hösök tere - Tripammer-fa - Barátság-forrás - Jószerencsét-forrás - Árpádtetői-forrás - Hő­sök tere (12 km). Találkozás a pécsi főpályaudvar előtt a 31-es busz megállójában 9.20-kor. Túravezető: Baumann József ( (20/474-7151)

  március 27, szombat:  "A Jakab-hegy rejtett kincsei". Útvonal: Éger-völgy - Ja­kab-hegy - Zsongor-kő - Éger-völgy (16 km). Találkozás Magyarürögben a Teca mama vendéglőjénél 9.00-kor (elérhető az uránvárosi autóbusz végállomásról a 8.40-kor induló 22-es autóbusszal). Túravezető: Marton József ((30/916-8325)

  április 3. szombat:  "Túra a Baranyai-dombságban I." Útvonal: Szederkény - Nagy-erdő - Livadszka - Olasz - Olaszi-tó - Hidor-hegy - Szentháromság-kápolna - Halastó - Hásságy (12 km). Találkozás Szeder­kényben 7.50-kor (Pécsről az autóbusz 7.15-kor indul a 2-es kocsiállásról). Túrave­zető: Biki Endre Gábor ((30/452-4579).

A Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái,
komlói kiindulással

¨   március 7, vasárnap: Tavasznyitó túra, nem csak nőknek! Útvonal: Zobákpuszta - Püspökszentlászló - Cigány-hegy - Zobákpuszta (14 km). Indulás a 8 órai hosszúhetényi autóbusszal. Túravezető: dr. Ottó Anita (( 30/583-3383)

¨  április 5, hétfő: Locsoló túra. Útvonal: Zobákpuszta - Hidasi-völgy - Hidasi-hát - Cigány-hegy - Vörösfenyő kulcsosház - Máré csárda
(16 km). Indulás a 8 órai hosszúhetényi buszjárattal. Túravezető: Rácz János (( 70/561-5587)

DDNPI rendezvények

A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság rendez­vé­nyei­ről infor­máció kérhető, és a prog­ra­­mok­­ra előzetes jelent­kezés a 72/518-221, 72/518-222, 30/377-3388, 30/326-9459 tele­fon­­­­szá­­mokon, illetve a kö­vetkező e-mail címeken: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

To­vábbi információk a www.ddnp.hu hon­lapon talál­hatók.

  március 2: DDNP Klub. Varga Zsolt: Együttélés - nemzetiségek és népcsoportok a Dél-Dunántúlon (diavetítéses előadás). Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17 óra

  március 6: A barlang, és ami fölötte van - családi nap Abaligeten. Túra a barlangban és a Denevér tanösvényen, és a Denevérmúzeum megtekintése. Helyszín: Abaligeti-barlang előtti tér, időpont: 10.30 (jegyváltás 10.10-10.30-ig). Előzetes beje­lentkezés szükséges, ( 72/498-766. A program időtartama: 3-4 óra. A program az időjárás függvényében módosulhat. Részvételi díj: 2000 Ft/fő, gyerekjegy (18 éves korig): 1100 Ft/fő, 2 éves korig ingyenes

  március 15: Nemzeti Ünnep a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen. Helyszín, idő­pont: Sátorhely, 9-16 óra. Részvételi díj: a belépőjegy ára.

  március 16: DDNP Klub. Magyar Földrajzi felfedezők - Varga Zsolt előadássoro­zata. Sass Flóra, Teleki Sámuel - Afrika tájai 1. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Ok­tatási Központ, 17 óra. A program ingyenes

  március 20: Békamentés Sikondán. Helyszín, időpont: Sikonda, 8.15 óra. A prog­ram ingyenes.

  március 23: az Ében Fafúvós Egyesület koncertje a Tettyei Mésztufa-barlangban. Helyszín: Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang. Részvételi díj: A barlangi belépő ára

  március 26: Húsvétváró szöszmötölés a Tettye Oktatási Központban - Játékos kézműves foglalkozás gyerekeknek. Helyszín, időpont: Tettye Oktatási Központ, Pécs, 13 óra. A program időtartama: 3 óra, részvételi díj: 450 Ft/fő.

  március 27: Húsvétváró szöszmötölés a Fehér Gólya Múzeumban - Játékos kézmű­ves foglalkozás gyerekeknek. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Mú­zeum, 10 óra. A program időtartama: 3 óra. Részvételi díj: 400 Ft/fő

  március 27: Fekete harkály tanösvény avató túra - JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA . A Zselici Tájvédelmi Körzet új tanösvénye az erdei és vizes (erdei patak-menti) életkö­zösséget, a jellemző növény- és állatfajokat, a természetes erdőműködtető folyamato­kat és az ezeket leutánzó, folyamatos erdőborítást biztosító, természetközeli erdőgaz­dálkodást mutatja be. Helyszín, időpont: Töröcske déli vége, 10 óra. A túra hossza 5 km, időtartama: kb. 3 óra. Részvételi díj: 400 Ft/fő.

  április 3: A barlang, és ami fölötte van - családi nap Abaligeten. Túra a barlangban és a Denevér tanösvényen, és a Denevérmúzeum megtekintése. Helyszín: Abaligeti-barlang előtti tér, időpont: 10.30 (jegyváltás 10.10-10.30-ig). Előzetes beje­lentkezés szükséges, ( 72/498-766. A program időtartama: 3-4 óra. A program az időjárás függvényében módosulhat. Részvételi díj: 2000 Ft/fő, gyerekjegy (18 éves korig): 1100 Ft/fő, 2 éves korig ingyenes.

  április 6: DDNP Klub. Nyemcsok Tamás: Lóháton a Balatontól a Dráváig - diave­títéses előadás. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17 óra. A program ingyenes.

 

 

Mecsek Híradó. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség és a Pécs Városi Természetbarát Szövetség in­formációs kiad­ványa. Szer­keszti: Strasser Péter. A közlésre szánt anya­gokat minden hónap 20-áig kérjük a szö­vetséghez eljuttatni (7621 Pécs, Tímár u. 21.). (72/525-376 (napközben); 72/525-377 (ügyeleti időben). Fax: 72/525-377. Ügyeleti idő: kedd 16-18 óra.           
Internet: www.baranyatermeszetbarat.hu; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.