facebook_page_plugin

2001. március 87. szám

MECSEK HÍRADÓ

 

87. szám                                                                                                                                                                                                                                                                      2001. március


KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2000. évi mérlegbeszámolója
MÉRLEG

                                                                                                                                                   E Ft

A) Befektetett eszközök 0 C) Saját tõke 0
Tárgyi eszközök 0 Induló tõke 0
Befektetett pénzügyi eszközök 0 Tõke vált. 0
B) Forgóeszközök 182 Tárgyévi eredmény 182
Pénzeszközök 182 D) Tartalék 0
Pénztár 3 E) Céltartalék 0
Bankbetét 179 F) Kötelezettségek 0
Eszközök összesen 182 Források összesen 182

1999. évi eredmény levezetése (E Ft)
A) Összes bevétel                                  4.187,6
B) Összes kiadás                                   4.005,4
C) Pénzmozg. nem kapcs. ktg. helyesb.        0
D) Adózás elõtti eredmény                      182,2
E) Adófizetési kötelezettség                          0
F) Tárgyévi eredmény                             182,2


2000. ÉVI PÉNZFORGALMI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK  
1. Vállalkozáson kívüli bevételek  
1.1 Nevezési díj 49,050
1.2 Részvételi díj 669,163
1.5 Pályázat 815,500
1.6 Támogatások  
1.6.1 Országgyûlés 20,000
1.6.2 ISM 60,000
1.6.3 Szövets.Szöv. 263,000
1.6.4 Egyéb 325,000
1.9 Érvényesítés 146,880
1.10 Nyomtatvány -
1.12 Kamattérítés 11,980
1.13 Egyéb bevételek 1,442,743
Bevételek összesen 3,803,316
Elõzõ évi pénzmaradv. 384,267
BEVÉTELEK MINDÖSSZ. 4,187,583

KIADÁSOK

 
1. Készletbeszerzés  
1.1 Serleg. érem. oklevél
84.028
1.3 Papír. írószer
40.815
1.4 Egyéb készlet
683.659
1.5 Tárgyi eszköz
-
Összesen
808.502
4. Egyéb költségek  
4.1 Postaköltség
49.435
4.2 Jelvény
549.325
4.4 Úti elszámolás
58.028
4.5 Egyéb szolgált
347444

4.7 Támogatás

33.000
4.8 Szállítás
63.835
4.9 Résztvevõi élelm.
136.103
4.10 Szállás
1.332.546
4.12 Személygk ktg.
411.748
4.13 Reprezentáció
59.939

4.14 Bérleti díj

34.000

4.15 Érvényesítés

103.324

4.16 Egyéb költség

18.150

Összesen

3.196.877

6. Tartalék

182.204

KIADÁSOK ÖSSZESEN
4.187.583

A BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE
1. Bevételek
A 2000. évrõl készített pénzforgalmi beszámolónk bevételi oldalát elemezve megállapítható, hogy a 2000. évben a szövetség célirányos tevékenységéhez megfelelõ kereteket nyújtottak, a teljesítés mértéke jónak mondható. Döntõ hányadát vállalkozáson kívüli bevételek képezik. Az összes bevétel mintegy 64,5%-a ilyen forrásból áramlik a szervezetbe. Vállalkozáson kívüli bevételeket tovább elemezve láthatjuk, a mûködési támogatás mértéke 7%, a költségek fedezetére, míg a céljuttatás 23,1%-os. Jelentõs részt a nevezési és részvételi díj képviseli.
2. Kiadások
A bevételek megfelelõ fedezetet biztosítottak a kiadások teljesítéséhez. A kiadások a bevételhez szabott lehetõségekhez igazodtak. Alaptevékenységünk céljaihoz igazodóan került sor az egyéb költségek teljesítésére. A készletbeszerzés magas összegét döntõen az orfûi rendezvényre készült emléktárgyak elkészítése indokolta. Az összes kiadás növekedett a tavalyihoz viszonyítva, ez tükrözte a találkozó színvonalas megrendezését.
3. Értékelés
Eredmény 182 E Ft.
Megítélésünk szerint racionális, célirányos és egyben eredményes volt.
A bevételek felhasználása a Szövetség céljait messzemenõen figyelembe véve történt. A bevételek és kiadások elemzése után megállapítható, hogy a Szövetség a 2000. évet 182 E Ft pénzmaradvánnyal zárta.
Szövetségünk vezetõ tisztségviselõi juttatást nem kaptak, munkájukat társadalmi jelleggel végezték.
TÁMOGATÁSOK, CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA
A) Támogatás mûködési költségek fedezetére B) Céljellegû juttatások
Szövetségek szövetsége 263.000 Országgyûlés 20.000
Wesselényi pályázat 800.000
Megyei önkormányzat 60.000
Összesen: 263.000 Összesen: 880.000
Az "A" pont szerinti összegeket mûködésünk általános költségei részbeni fedezetére kaptuk, ennek felhasználása pénzforgalmi beszámolónk kiadási oldalán nyomon követhetõ.
A "B" pont alatti juttatások célszerinti jogcímen kerültek felhasználásra.
A Wesselényi pályázaton nyert pénzt szállásköltség, jelvénykészítés és más rendezvények finanszírozására használtuk.
Az Országgyûléstõl kapott juttatást fényképezõgép, motoros szegélynyíró vásárlására, valamint mûködési költségek fedezeteként használtuk fel.
Az ISM-tõl kapott juttatást túravezetõi tanfolyam finanszírozására fordítottuk.
Összegezve megállapítható, hogy a támogatások, juttatások felhasználása a céloknak megfelelõen történt.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS
(az 2000. évi mérlegbeszámoló melléklete)
Szövetségünket a Megyei Bíróság 60.017/98/4. számon jegyezte be közhasznú szervezetként. Az 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3) bekezdésben foglaltak alapján teszünk eleget beszámolási kötelezettségünknek.
2000. évi bevételünk 4.187.583 Ft
2000. évi kiadásaink 4.005.379 Ft
Pénzmaradványunk 182.204 Ft
2000. évi bevételek megoszlása
saját bevételek 2.704.083 Ft 35,62%
támogatások 668.000 Ft 25,44%
juttatások 815.50 Ft 38,94%
2000. évi kiadások megoszlása
alaptevékenység szerinti mûködési kiadás 100%
Szöveges rész
Szövetségünk megyei közhasznú társadalmi szervezetként, 1024 fõ létszámmal 37 szervezeti egységgel, szakosztállyal, egyesülettel mûködött.
Tagjaink minden évben eleget tesznek kötelezettségüknek, érvényesítik tagságukat. Megyei Szövetségünk tevékenysége sokrétû, változatos, amely munkát tagságunk és segítõink együttmûködésével végezzük. A munkát az elnökség szervezi, irányítja és koordinálja.
Tevékenységünk legfontosabb területei:
· nyílt túrák szervezése, éves program kiadása,
· teljesítménytúrák szervezése, lebonyolítása,
· tájékozódási túraversenyek szervezése és lebonyolítása,
· város- és település-, tájegység ismereti versenyek szervezése,
· túramozgalmak szervezése,
· források felújítása, karbantartása, tisztítása,
· kulcsosházak mûködtetése, rendben tartása,
· a jelzett úthálózat felújítása (Mecsek, Dél-Zselic, Villányi-hegység)
· természetbarát találkozók szervezése, lebonyolítása
· túravezetõ-képzés,
· túravezetõk klubjának havonkénti megszervezése,
· kerékpáros túrák szervezése, lebonyolítása,
· barlangászat segítése, barlangtúrák szerezése vezetõvel,
· Mecsek turistatérkép aktualizálása, lektorálása,
· versenyeinkhez térképek helyesbítése, javítása,
· felnõtt és ifjúsági természetjáró csoportok szervezése,
· Mecsek Híradó rendszeres, havi megjelentetése.
A mûködést meghatározó, segítõ kapcsolatok:
· Magyar Természetbarát Szövetség,
· Baranya Megyei Önkormányzat,
· Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége,
· Mecseki Erdészeti Rt.,
· Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság,
· Tolna és Somogy megyei természetbarátok,
· Sajtó képviselõi: Dunántúli Napló, Pécsi Rádió, MTV Körzeti Stúdió,
· Pécsi Hét, Déli Extra, Fordan-Zengõ Rádió
Tagjaink és - a közhasznúsági minõsítésnek megfelelõen - a város, a megye polgárai részére nyílt túrákat, teljesítménytúrákat, tájékozódási túraversenyeket, városismereti versenyeket szervezünk és bonyolítunk le egész évben.
Változatos, sokszínû tevékenységünket sokan - éves szinten 15-20 ezer fõ - veszik igénybe. Szövetségünkben munkáját mindenki társadalmi munkában végzi, elhivatottságból, természet iránti szeretetbõl. Éves tevékenységünk egyik fontos feladata a turistaút-hálózat gondozása, újrafestése. A megyében lévõ közel 900 km (Mecsek hegység, Villányi-hegység, Dél-Zselic) jelzett turistaút-hálózat használható állapotban tartása sok idõ- és energiaráfordítást igényel, szintén társadalmi munkában.
A 2000-es évben megyénkben három nagy rendezvényt, találkozót szerveztünk, amelyekre az ország minden részébõl érkeztek résztvevõk.
Ezek voltak a március elején a Vándorsport kulcsosházban szervezett "Támogatószerzési tréning", az Orfûn rendezett "Gyalogtúrázók és Turistadalosok Országos Találkozója", és a Bicsérden rendezett "Dunántúli Megyék Természetbarát Vezetõinek Találkozója".
Munkánkat segítette a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, a Mecseki Erdészeti Rt. Elõbbitõl szakmai segítséget kaptunk, utóbbival, mint mûködési területünk gazdájával napi jó együttmûködést alakítottunk ki.
Baronek Jenõ
elnök
?@ @ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@
2000. évi szakosztályi túrapontversenyének eredménye
(Az értékelést 9 egyesület, szakosztály adta le)
Sorszám Szakosztály, egyesület Túra Minõsítés Összpontszám Aktív tagok száma Egy fõre esõ pontszám
1. Mecseki Kóborlók 20 113 850 20 963 12 1 747
2. MATÁV SE 45 565 2 450 48 014 31 1 549
3. Pécsi Túrakerékpáros Klub 22 239 500 22 739 16 1 421
4. Dráva Természetbarát SE 14 156 1 450 15 606 17 918
5. Komlói Hétdomb TE 20 861 450 21 311 26 820
6. PTTE Vándorsport 25 033 1 100 26 133 34 769
7. PTTE Nyugdíjas 23 301 - 23 301 36 647
8. Felhõtlenek 4 182 - 4182 7 597
9 PTTE Eszperanto 246 - 246 5 49
2000. évi szakosztályi munkatúrák pontversenyének eredménye
(Az értékelést 6 egyesület, szakosztály adta le)
Sorszám Szakosztály, egyesület Munka Résztvevõk Pontszám/fõ
1. Dráva TSE 11940 16 746
2. PTTE Vándorsport 6360 25 254
3. Komlói Hétdomb TE 3300 26 127
4. Mecseki Kóborlók 1410 15 94
5. Felhõtlenek 480 16 80
6. PTTE Nyugdíjas 1050 19 55
2000. évi egyéni túrapontverseny eredménye
(2000 pont feletti eredmények)
Sorszám Név Szakosztály, egyesület Túrapontszám
1. Jankovics Béla MATÁV SE 8 914
2. Németh Ferenc MATÁV SE 3 847
3. Eperjesi József Pécsi Túrakerékpáros Klub 3 550
4. Lévai Gábor Pécsi Túrakerékpáros Klub 2 853
5. Máté Rita MATÁV SE 2 783
6. Lakatosné N. Sarolta Mecseki Kóborlók 2 684
7. Orbán Jutka Pécsi Túrakerékpáros Klub 2 625
8. Csapó Júlia MATÁV SE 2 517
9. Vass Koppány Mecseki Kóborlók 2 366
10. Dalecker Ibolya Mecseki Kóborlók 2 250
11. Németh Dániel MATÁV SE 2 160
12. Õri Zsuzsanna Komlói Hétdomb TE 2 152
13. Gõbölös István Mecseki Kóborlók 2 054
14. Papp Lászlóné Mecseki Kóborlók 2 041
15. Husvéth Ilona PTTE Vándorsport 2 017


Közgyûlés
2001. február 10-én a Szivárvány Gyermekházban tartotta éves közgyûlését a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség. Az elõzõ év eseményeinek összefoglalása, értékelése és a kiegészítõ hozzászólások után a közgyûlés egyhangúlag elfogadta a beszámolót, a jözhasznúságú jelentést és a pénzügyi beszámolót. A közgyûlésen részt vett Túróczy Lajos, a Magyar Természetbarát Szövetség tiszteletbeli elnöke is.
A hozzászólások során Gida Tibor, a Dráva TSE elnöke - rövid turistatörténeti áttekintés után - fõként a fiatalok megnyerésének fontosságáról, az idõs turisták megbecsülésérõl, tapasztalataik átadásáról és a túravezetõ-képzés fontosságáról szólt. Dr. Novotny Iván, a Pécsi Túrakerékpáros és Természetvédõ Klub elnöke a kerékpáros szakág tevékenységérõl számolt be, majd Kovács Szabó János tartott ismertetést a tubesi kilátón eddig elvégzett munkákról, és a visszalévõ feladatokról. Király László, a Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület elnöke hozzászólásában kiemelte a már hagyománnyá vált "Idõs turisták találkozóját", továbbá azt a tényt, hogy a Mecsek turistajelzései országos viszonylatban is elismerten jók, amihez az egyesület is nagymértékben hozzájárul.
"A természet - amely valamikor az ember természetes közege volt - szeretete tart össze bennünket" - mondta Kevy Albert, a PTTE Szivárvány Hétpróbás Szakosztály vezetõje. Véleményét mindenki osztotta, miszerint Baranya mindig fontos szerepet töltött be a természetjáró mozgalomban. Ezért is fontos a folyamatosság fenntartása.
Nagy Gábor, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Mecsek tájegységvezetõje röviden összefoglalta a természetjárók szempontjából is fontos fejlesztéseket: tájékoztató táblák kihelyezése, új pihenõk kialakítása, tanösvények létrehozása stb., egyúttal kérve ezen értékek megõrzéséhez a természetbarátok segítségét.
Dr. Tóth Aladár a Mecseki Erdészeti Rt. képviseletében arról szólt, hogy a leghatásosabb természetvédelem a jó erdõgazdálkodás, melynek feltétele a hozzáértõ szakemberek megléte. Fontos a természetjárók és az erdõgazdálkodók folyamatos, jó kapcsolata.
Dománszky Zoltán, a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség elnöke tartalmasnak és színvonalasnak minõsítette a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elõzõ évi programjait, majd röviden beszámolt a szomszéd megye "életérõl" és a természetbarát szövetségek közti hatékony együttmûködésrõl.
Wágner László, a Duna-Dráva Nemzeti Park Kelet-Dráva tájegységvezetõje arról tájékoztatta a közgyûlés résztvevõit, hogy a feltételek biztosításával egyre inkább kedvelt hely lesz a Dráva a vízitúrázók számára, és egyúttal kifejezte aggodalmát Horvátország erõmû-építési szándéka miatt.
Somogyi Zsolttól megtudhattuk, hogy Orfûn megalakult a lovas klub, így nem lesz ritka, hogy a gyalogos turisták lovasokkal találkoznak az erdei utakon a Nyugati-Mecsekben. Kérte a kölcsönös türelmet és toleranciát.

A közgyûlés hivatalos része után elismerések átadására került sor. "Arany Bakancs" díjban részesült Kovács Szabó János, a Tubes Kilátó Alapítvány titkára, és Wágner László, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Kelet-Dráva tájegységvezetõje. A jó együttmûködésért elismerésben részesült a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Mecseki Erdészeti Rt. Eddigi természetjáró tevékenységéért dísztányért és oklevelet kapott Kiss Lajos és Vámos Mihály, valamint Gida Tibor a Gyalogtúrázók Országos Találkozója 2000. évi táborvezetéséért.
A továbbiakban a 2000. évi egyéni és szakosztályi túrapontverseny, valamint a szakosztályi munkatúrák helyezettjeinek díjazására került sor, majd a közgyûlés kötetlen beszélgetéssel zárult.
Õri Zsuzsanna
vvv vvv vvv vv v

Farsang Majláthpusztán
A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédõ Klub hagyományaihoz híven idén is megrendezte kétnapos, gyalogtúrával egybekötött farsangi összejövetelét. Idén választásunk a Dráva melletti Majláthpusztára esett.
Február 2-án este gyülekezünk a pécsi Ifjúsági Ház meglehetõsen sötét parkolójában. A túratársak hang alapján történõ azonosítása után az emberekkel és cuccokkal jól megrakott kisautókkal megkésve ugyan, de útra kelünk. Majláthpusztán rövid látogatást teszünk a helyi bevásárló és szórakoztató központban (a vegyesboltot és a kocsmát csak egy ajtó választja el) a ház kulcsának megszerzése végett. A ház fejlesztés alatt áll, de valószínûleg még így is messze felülmúlja a helyi átlag infrastruktúrát. A turista ugyan nem nagy igényû fajta, de azért nagyon tudja értékelni a meleg vizet. Mi sem voltunk ezzel másként.
A beputrizódás (=szállás elfoglalása) után az estét beszélgetéssel, tervezgetéssel és Balázs társunk felköszöntésével töltöttük.
Másnap, szombaton túrázni indulunk, biciklis társaság lévén autóval. A sellyei vasútállomáson felszedjük félórája ott didergõ T. Peti barátunkat, majd Drávasztára felé vesszük az irányt. Útközben Drávaiványiban megszemléljük a református templomot (saját 1996-os bejegyzésünk nézegetése az emlékkönyvben, az úrvacsorakelyhes mennyezetkazetta keresése, kicsit késõbb felfedezése). Drávasztárán a jármûvek hátrahagyása után Révfalu (a falutábla szerint Drvljaci) felé vesszük az irányt, mely arról nevezetes, hogy Keményfiék ott vettek eredeti talpasházat (jó ha 5 ilyen van Baranyában). Eredetileg 8 ökörrel elvontatható, ha jön az árvíz (most már nem, mert a bekötött villanyvezetéket is húzná magával...). További program: fényképeszkedés, térerõvadászat dorongra erõsített autóantennával - sikertelenül (+1 jó pont a helynek...) Ezután Dráva ártér , "nagyon jó halászhelyek", integetés a túlparti pecásznak, Drávasztára, majd "haza". Este vacsora, családfa ismertetés, diavavetítés (unalomig helyett az égõ kiégéséig).
Harmadnap: reggeli, egyesek tejbegrízzel, mások müzlivel, megint mások a narancslé-mandarin-narancslé összeállítással próbálkoznak. A "maradiak" maradnak a dzsemes kenyér-házikolbász-fokhagyma alapú tápláléknál.
Megint túra, ezúttal az "Ismerjük meg Majláthpuszta környékét"-mozgalom jegyében. Útközben A. Csongor vízügyi mérnökünk elõadása a hidroglóbuszok felállításáról, homokpadlátogatás vidranyomkövetéssel, madarak és szarvasok megfigyelése, majd elijesztése permanens beszéddel (megunták az állatok és továbbálltak). Közben szántóföld, a térképen nem létezõ házak felfedezése, sárdagasztás. Kulcsosházhoz való visszatérés, készletek felélése "ebéd" fedõnév alatt, bakancspucolás, házpucolás, hazautazás.
Nagyon köszönjük a házat a Dráva TSE-nek, elismerésünk az eddigi munkáért, egyben sok sikert a továbbiakhoz. Bár néha kissé szûk volt a szobában a tizen-egynéhány embernek (hajléktalanszálló-effekt), azért nagyon tetszett a hely (különösen az új vizesblokk). Még valami: jelentjük, K. Zoli társunk közremûködésének köszönhetõen a gázkonvektor újra mûködik.
A PTKK nevében:
Lévai Gábor (Manó) és Orbán Jutka

"PITE 30"
Negyedízben rendezte meg február 17-én a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület a "PITE 30" elnevezésû teljesítménytúrát, melyen 29,7 km táv és 920 km szintemelkedés várt az indulókra.
A túra útvonala az elmúlt évekhez képest kismértékben ugyan, de változott. A tavalyi Szakadás helyett idén a Nagy-kõ-oldal várta a résztvevõket. Az ellenõrzõ állomások száma a mecsekrákosi ponttal nyolcra emelkedett.
A túrán összesen 280+1 fõ indult (84 nõ, 196 féri és egy kutya), akik 54 településrõl érkeztek. 204-en elõször, 50-en másodszor, 19-en harmadszor, 8-an pedig negyedszer vettek részt. A távot 279-en teljesítették.
Pécsen kívül a következõ településekrõl érkeztek többen résztvevõk: Baja, Balatonfüred, Barcs, Békéscsaba, Celldömölk, Dunaújváros, Érd, Gyõr, Hódmezõvásárhely, Isaszeg, Kaposvár, Komló, Mohács, Nagykanizsa, Sopron, Söjtör, Sur, Szombathely, Tapolca, Tihany, Veszprém, Zirc.
A túrán a résztvevõk elfogyasztottak 300 db csokoládét, 50 liter üdítõt, 40 kg almát, 300 db dianáscukorkát, 50 kg almáspitét, 205 liter teát, elfogyott 25 kg kenyér, 8 kg zsír, 8 kg hagyma, 4 kg nápolyi, 2 kg karamellás cukorka, 50 liter leves, és a célban 500 db kókuszgolyó. Továbbá kiosztottunk 279 db emléklapot és kitûzõt.
Ezúton is köszönet illeti a rendezvény támogatóit: Bestfood-Magyarország Rt. (KNORR), BIOKOM, Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány, Mobilitás Ifjúsági Szolgálat, Juve Utazási Iroda, Family Drink Kft., Pécs Pék Kft., Szirken-Zsó Bt., Drávanet, Az Ifjúsági Turizmusért Alapítvány, Pécs Város Önkormányzata, Pécs TV. Továbbá köszönetemet fejezem ki azoknak a PITE-tagoknak (28 fõ), akik ismételten bebizonyították, hogy ez a csapat képes egy országos rendezvényt önállóan, megfelelõ színvonalon megrendezni.
Bota János
fõrendezõ

Források mentén a Nyugati-Mecsekben, avagy a 2001. év elsõ nyílt túrája
Szinte csak a turistákkal telt meg az Abaligetre tartó autóbusz január 14-én, vasárnap reggel. A buszról leszállva a barlang - Nagy Paplika - keletkezésének történetét hallhattuk túravezetõnktõl, Novotny Sárikától, aki a túránk során megosztotta velünk ismereteit a tájról, és felhívta figyelmünket a látnivalókra.
Mindjárt a túra elején láthattuk a "denevér" útjelzéseket, s a Lenke-forrás történetét hallhattuk. A Virágos-völgyben foglalt Csepegõ- és Csokonai-forrásról az azokat kiépítõ Baumann József tartott ismertetõt.
Felkapaszkodtunk az uránbánya volt IV-es aknájához, ahol már csak a földdel egyszintben lévõ betonaljzat látható. A piros négyzet jelzést követve lementünk az úttól mintegy 100 méterre lévõ Pipás-forráshoz, amely mohával körülvéve igen szép látványt nyújtott. Utunk során láthattuk a Magyar kunyhójának romjait is. A Jancsi-, a Fenyves-, a Négy barát- és a Farkas-forrás, majd a Delelõ-kút érintésével értünk le Éger-völgybe.
Igen jó hangulatú - szinte összeszokott - társaság jött össze, amelyben minden korosztály képviseltette magát. Mintegy 50 fõ turista rótta a kilométereket, s ami ritkaság, hogy a férfiak is majdnem fele arányban képviselték magukat. Sok ismerõs, barát találkozott, akik régi túráik emlékeit elevenítették fel, de volt jó kedvû élcelõdés is. Ha a többi túrát is így sikerül összefogni, a látnivalókra a figyelmet felhívni, akkor az azon résztvevõk gazdag élményekkel térhetnek haza.
dr. Koncz Eszter
ÏÐ ÏÐ ÏÐ ÏÐ

HÍREK

n Könyv a Tettyérõl: "Tettye park és környéke, a park növényei" címmel színes képmellékleteket és térképvázlatot tartalmazó könyv jelent meg, melyet Baronek Jenõ szerkesztett.
n TEGYOT, TEDOT 2001: a Természetjáró Gyerekek Országos Találkozóját június 25-29-ike, a Természetjáró Diákok Országos Találkozóját július 2-6-ika között rendezi meg Abaligeten a Természetjáró Fiatalok Szövetsége megbízásából az Ifjúsági Turizmusért Alapítvány és a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület (PITE). A találkozókra május 15-ig lehet nevezni 3-5 fõs csapatokkal. Részletes kiírás, nevezési lapok és információ a szövetségben, ill. a következõ címeken kérhetõ: Mátrai Gábor, 7633 Pécs, Építõk u. 18/a, tel.: 72/252-390; Bota János, 7951 Szabadszentkirály, Hársfa u. 6, tel.: 30/9938-595.

NYÍLT TÚRÁK
· március 10, szombat: "Esti barangolás". Útvonal: Állatkert-Remete-rét-Büdöskút-Lapis-Tubes-Állatkert (13 km).    Találkozás a pécsi vasútállomás elõtt, a 34-es autóbusz megállójában 19.20 órakor. Túravezetõ: Keményfi Balázs.
· március 15, csütörtök: "Túra a Jakab-hegy kincseihez". Útvonal: Éger-völgy-Jakab-hegy-Éger-tetõ-Éger-völgy (15 km).   Találkozás az uránvárosi autóbusz végállomáson, a 22-es busz megállójában 8.30 órakor. Túravezetõ: Marton József.
· március 17, szombat: Állatkert-Misina-Tubes-Kardos úti kulcsosház ("Hellényi Miksa" emléktúra). Táv: 12 km. Találkozás   a pécsi vasútállomás elõtt a 34-es busz megállójában, 8.45 órakor. Túravezetõ: Jakab Ferencné.
· március 25, vasárnap: Abaliget-Gubacsos kulcsosház-Szuadó-völgy-Éger-völgy (15 km). Találkozás a pécsi vasútállomás   csarnokában 7.00 órakor. Túravezetõ: Szabóné Kõnig Éva.
· március 31, szombat: "Tavasz a Keleti-Mecsekben". Útvonal: Hosszúhetény-Zengõ-Réka-kunyhó-Püspökszentlászló (16    km). Találkozás a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvaron, 8.45 órakor. Túravezetõ: dr. Gundrum Károly.
· április 7, szombat: Hetvehely-Babászszerkövek-Cserkút (14 km). Találkozás aa pécsi vasútállomás csarnokában 7.00    órakor. Túravezetõ: dr. Koncz Eszter.

A Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái, komlói kiindulással
n március 10: "Hóvirágszedõ családi túra": Árpád-tetõ-Tripammer-fa-Árpád-tetõ. Indulás a 8.30 órai pécsi autóbuszjárattal. Túravezetõ: Stranszky Istvánné
n március 18: "Tavaszi túra Sikondára": Komló, Petõfi tér-Gyöngy-kút-Varga-hegy-Parkerdõ-Vadásztanya-Körtvélyes (7 km). Indulás 8.30 órakor a Petõfi térrõl. Túravezetõ: Németh Katalin.
n április 1: Mecsekpölöske-Széki-hegy-Újhegy-Temetõ-dûlõ-Sikonda (9 km). Indulás a 8.35 órai dombóvári busszal. Túravezetõ: Király László.
n


RENDEZVÉNYEK

¨ március 17: "Szuadó 40, 17" teljesítménytúrák. R.: Fekete Bárány Természetjáró Egyesület. Rajt.: Pécs-Égervölgy, Teca mama Kisvendéglõje, 6.00-7.30 (Szuadó 40), 7.30-9.00 (Szuadó 17). Cél ugyanitt. Nevezési díj: 300, ill. 200 Ft/fõ. Információ: Varga István, tel.: 72/226-357.
¨ március 31: "Tavaszi Kupa" tájékozódási túraverseny, Nyugati-Mecsek. R.: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör Természetjáró Szakosztálya. Rajt: Gubacsos kulcsosház, 7.30-10.00. Kategóriák: "A" (A 19/36/50/60), "B", "C1" (iskolák 1-8. évfolyam), "C2" (iskolák 9.évfolyamtól, és felnõttek). Elõzetes nevezés március 10-ig a következõ címre: Baronek Jenõ, 7634 Pécs, Bajmi dûlõ 4. Nevezési díj elõzetes nevezéssel 250 Ft/fõ (MTSZ tagsági igazolvánnyal 200 Ft/fõ), helyszíni nevezéskor 350 Ft/fõ. Információ a 30/959-0026 vagy a 72/259-345-ös telefonszámon kérhetõ.
¨ április 7: "Tenkes 30, 15" teljesítménytúrák. R.: Dráva TSE. Rajt: Turony, italbolt, 7.00-8.30 (Tenkes 30), 8.00-9.00 (Tenkes 15). Cél ugyanott. Nevezési díj: 350, ill. 300 Ft/fõ (elõzetes nevezés esetén 300, ill. 250 Ft/fõ). Nevezés, ill. információ: Gida Tibor, 7630 Pécs, Eozin u. 9., tel.: 72/310-390.


Mecsek Híradó A Baranya Megyei és a Pécs Városi Természetbarát Szövetség információs kiadványa. Szerkeszti a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége. A közlésre szánt anyagokat minden hónap 20-ig kérjük a szövetséghez eljuttatni. (7621 Pécs, Apáca u. 2/1. (72) 310-226; fax: (72) 312-019. Ügyeleti idõ: kedd 16-19 óra)