facebook_page_plugin

Beszámoló 2011

Beszámoló a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2011. évi működéséről

 

Szövetségünk működése

2011-ben a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségnek 21 tagszervezete volt (melyek a tagszervezeti tagsági díj befizetésével érvényesítették tagságukat). Egyéni ter­mészetbarát tagsági igazolványt összesen 384-en érvénye­sítettek (vagy váltottak ki újat), ebből 368-an a hagyományos módon, 16-an pedig az új Természetbarát Tu­rista­kár­tyát váltották ki. Az egyéni természetbarát tagsági érvényesítést más úton (más ter­mé­szetjáró szervezetnél, vagy közvetlenül a Magyar Természetbarát Szövet­ség­nél) is ki lehet váltani.

  1. évi tagszervezeteink, és a szövetségünknél egyéni természetbarát tagságot érvényesítők:

Egyesület, szakosztály neve

Ifjúsági

Aktív

Nyugd.

Össz.

Dél-Zselic Természetbarát Klub

12

15

3

30

Démász-REZÉT SE Baja

2

6

2

10

Dráva TSE

2

14

1

17

Felhőtlenek

0

0

6

6

Hétdomb TE, Komló

3

12

30

45

Kenderföldi Természetjárók, Komló

20

1

0

21

Majtényi József Hagyományőrző Csapat

11

2

0

13

Mecsek Egyesület

0

7

4

11

Mecsekerdő Zrt. Mókus Suli

3

7

1

11

Mecseki Kóborlók

1

6

5

12

Mindszentgodisai Ált. Iskola DSK

10

1

0

11

Nyugdíjas Szakosztály

0

0

70

70

Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület

0

5

0

5

Pécsi Ifjúsági Unió

0

0

0

0

Pécsi Túrakerékpáros és Körny.védő Klub

2

14

3

19

Pécsi Vörös Meteor

1

1

3

5

POEÜ

0

2

0

2

Szent Imre Iskolai SK, Siklós

7

3

0

10

Szúrós Csodabogyó Szakosztály

6

11

31

48

Tenkes TE, Siklós

1

14

1

16

Vámos Mihály Szakosztály

6

8

8

22

Összesen

87

129

168

384

Ebből Természetbarát Turista Kártya

 

10

6

16

A Magyar Természetbarát Szövetség által 2010-től bevezetett új tagsági forma, az ed­digi tag­sági igazolványok mellett/helyett kiváltható arcképes Természetbarát Igazol­vány és Tu­ristakártya iránt - melynek tulajdonosai többféle kedvezményt vehetnek igénybe az országban és kül­földön is (szállásdíjak, belépőjegyek, vásárlások) - eddig csak kis­mértékű volt az érdeklődés, bár 2011-ben már 16-an váltották ki. Örvendetes lenne, ha növekedne az érdeklődés e tagsági érvényesítési forma iránt. Kérjük azon turistatársaink észrevételeit, tapasztala­tait, akik kiváltották az igazolványt, annak használatáról.

Szövetségünk 2011. február 12-én tartotta éves közgyűlését, amelyen a küldöttek elfo­gad­ták az előző évi beszámolót, pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést, vala­mint a 2011. évi programtervet. A közgyűlés új tisztségviselőt is választott, a tiszt­sé­gé­ről lemondott dr. Lakatosné Novotny Sarolta titkár helyett. Kettős jelölés (Baumann Józsefné, Pál Krisztina) után a közgyűlés egy szavazat különbséggel Pál Krisztinát választotta meg titkárnak.

A közgyűlésen - a hagyományoknak megfelelően - elismerések átadására is sor került. Aranybakancs-díjat kapott Kis Tünde, az MR6 Régió rádió munkatársa, aki kitüntetett figyelemmel kísérte szövetségünk munkáját. Nagy része volt abban, hogy megyénkben egyre jobban ismertté vált szövetségünk munkája.

Aranybakancs-díjat adományozott az elnökség Jancsi Attilának, aki a Dráva TSE tagjaként, ezüstjelvényes, kiváló túravezetőként, teljesítménytúra-szervezőként végez kiemelkedő munkát évek óta, de az elnökség munkáját is segíti a túrajelentések összegzésével, értékelésével.

Kimagasló természetjáró, ill. közösségi munkájáért elisme­rés­­ben részesült: dr. Hardiné Török Éva és Hajdú Szabolcs (dicsérő oklevél), Baranyai Rudolf, Baumann Józsefné, Biki Endre Gábor, Hering Györgyné, Kántor János, Lőbl Zoltán, Martonné Horváth Teréz, Poór Balázs, Soós Zoltán és Ujságh Zsolt (emlékplakett).

Szövetségünk működésének feltételei 2011-ben is biztosítva voltak: Pécsett a Tímár u. 21. számú épületben - ahová 2008-ban "költöztünk" - a megszokott helyen vártuk az érdeklődőket keddenként. Tátrai Bea (a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége titkára) az év folyamán is készségesen intézte gazdasági ügyeinket, kiemelkedően pályá­zataink gazdasági szempontú gondozását. A Tímár utcai emeleti kis tanács­ko­zó­ban tartottuk havonta a Túravezetők Klubját is. Összességében azonban meg­álla­pít­ható, hogy anyagi lehetőségeink szűkülnek. Egyre kevesebb helyről egyre csökkenő összegű támogatásokat tudunk céljaink meg­valósítására felhasználni.

A 2011. év személyi változásokat is hozott. Biki Endre Gábor 2011. október 1-től le­mon­dott vállalt feladatainak teljesítéséről, Pál Krisztina titkár pedig november 21-i hatállyal mondott le titkári tisztségéről. A "gazdátlanul maradt" feladatokon elnök­sé­günk tagjai, valamint - az elnökség felkérésére - Nagy Balázs, Baumann Józsefné és Sipos Imréné osztoztak.

Az év során munkánkat több szervezet, intézmény is támogatta, illetve együttműkö­dött velünk a programok propagálásában, szervezésében. A működéshez az NCA-pá­lyá­­zaton és a Baranya Megyei Önkormány­zat által kiírt pályázaton szereztünk támo­ga­tást, valamint külön említést érdemel a Pécs M. J. Város Közgyűlése által kiírt, a civil szervezetek programjainak támogatását szolgáló pályázat, amely lehetővé tette, hogy négy őszi túránk, ill. rendezvényünk nagyobb nyilvánosságot kapjon és jobb fel­té­telekkel tudjuk azokat megrendezni.

Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szak­osz­tályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Eseten­ként konk­rét segítséget, anyagi támogatást, szakmai együttműködést könyvelhet­tünk el. Kapcsolatainkban első helyen az MTSZ vezetőségét kell emlí­tenünk, ahol ebben az évben is nagy energiákat fordítottak a központ fenntartási nehézségeinek megoldására.

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetbarát Szövetség (Szabó Imre, Duró Imre, Pálmai Vencel), Mecsek Egyesület, Baranya Megyei Önkormányzat, Ba­ranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Tátrai Bea), Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igazgató, Kulcsár Péter táj­egységvezető, Nagy Gábor), Mecsekerdő Zrt. (Keszi László vezérigazgató, Szőnyi János ve­zér­igaz­gató helyettes, Ripszám István, Hohn Miklós, Várady József, Sajgó Ferenc, Pintér Ottó erdészeti igazga­tók), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Pécsvárad Város Ön­kormányzata, Pécsváradi Művelődési Központ, Orfű Köz­ség Ön­kor­mány­zata (Füziné Kajdi Zita pol­gár­mester), Magyar Madártani és Ter­mészet­védelmi Egye­sület Ba­­ranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Máriakéménd Önkormányzata (Fauszt József), Liptód Önkormány­zata (Pfeiffer Tibor és Markesz István), Maráza Önkormányzata (Hofmann János), Feked Önkormányzata (Tilmann Péter), Turizmus Zrt. Dél-dunán­túli Mar­ke­ting Igaz­gatóság (Hegyi Zsuzsanna igazgató), Du­nántúli Napló (Horváth László, Kozma Ferenc), Pécs TV (Mokos Tibor ügy­vezető, Szí­jártó Ildikó szer­kesz­tő), Régió Rádió (Kis Tünde, Zsoldos László), Pont Most hirdetőújság (Bota János), Ba­ra­nya Megyei Múzeu­mok Igazgató­sá­ga (Pásztor Andrea), Baranyai Pe­da­gó­giai Szakszolgálatok és Szak­mai Szol­­gál­ta­tá­sok Központja, Dél-dunántúli Környezet­vé­delmi, Ter­mé­szet­védelmi és Víz­ügyi Felügyelő­ség (dr. Riskó Andrea természet- és tájvédelmi osz­tály­ve­zető), Baranya Megyei Mező­gazdasági Szakigazga­tási Hivatal (Bognár Zoltán) és még mások.

Az év elején kapcsolatba kerültünk a KÉVE Alapítvány munkatársaival. Örömmel segítettük a KÖLCSÖNKAPOTT FÖLD c. vetélkedősorozatot, amelynek témája a fenntartható fejlődés, Földünk megóvása. A vetélkedő 2011. február 9-én volt a Szivárvány Gyermekházban. Az előzetes szervezőmunkából, a pécsi csapatok tobor­zásá­ból vettük ki részünket és a helyszíni vetélkedőn is helytálltak tagjaink.

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel, azok vezetőivel való kapcsola­taink fő­ként a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség keretein belül élnek, bár tagságunk alkalmanként részt vesz egymás rendezvényein, túráin, ünnepsé­gein is.

Szövetségünk a Balokány-ligetért összefogás tagjaként derekasan kivette részét a város e megújulásra szoruló területén végzett munkából. Baumann József irányításá­val havi rendszerességgel, tereprendezési, környezetszépítő munkában vettek részt tagszervezeteink tagjai, Baumann József és Tóth Klára pedig a megalakult egyesület vezetőségének munkájában is részt vesz.

Kapcsolataink között számon tarthatjuk a Kisújbányai Baráti Kör Alapítványt (Derksen Gyöngyi). Folytattuk a Szent Márton zarándokút kijelölését (Kisújbánya-Vásáros­dombó közötti szakasz). E területen Rónaky Gizella szervezi, koordinálja a munkát részünkről. E kapcsolatunk révén részt vettünk egy Vas megyei tanulmány­úton, ahol tapasztalatainkat kicseréltük a Szent Márton Látogatóközpont és a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal munkatársaival.

Szövetségünk képviseletében Tóth Klára elnök a Dél-dunántúli Re­gio­nális Civil Fórum és a Baranya Megyei Civil Fórum munkájá­ban, ülésein rendszeresen részt vett, ugyanúgy a Turizmus Zrt. Dél-dunán­túli Mar­ke­ting Igaz­gatóság által szervezett megbeszéléseken.

Az MTSZ közgyűlésén Gida Tibor és Tóth Klára, a Dunántúli Természetbarát Ve­ze­tők Találkozóján Őri Zsuzsanna és Tóth Klára vett részt, Dobogókőn, a Természet­já­rók Napján pedig Gida Tibor ("A Természetjárás Fejlesztéséért" Arany Fokozat) és Biki Endre Gábor ("Czárán Gyula" Emlékérem) kitüntetéséhez gratulálhattunk.

Szervezetünk sokrétűségét bizonyítják még az egyesületek, szakosztályok egymással, ill. más csoportokkal való kapcsolatai is. Tagszervezeteink majd mindegyike rendel­kezik e-mail címmel, így ez segítette a kap­csolattartást. Minden hónapban valamennyi tag­szervezetünk e-mailben megkapta a Mecsek Híradót, valamint más információkat is így tudtunk folyamatosan eljuttatni a tagszervezeteinkhez. Internetes honlapunk (www.baranyatermeszetbarat.husokszínű, sok rovattal rendelkező információs forrás, mely rendszeresen, naponta frissült. A "Hírek" és a "Túrabeszámolók" menü­pont­­ban folyamatosan olvashatók voltak azok az aktualitások, melyek a megyei ter­mé­szetjárás­sal kapcsolatban átfogó információkhoz juttatták az érdeklődőket. E sokrétű, időigényes munkát október 1-ig Biki Endre Gábor, ezt követően Nagy Balázs végzi. Továbbra is várjuk tagjainktól és a túrákon résztvevőktől a híreket, fényképes élménybeszámolókat.

Az év során öt alkalommal tartottunk elnökségi ülést. Ezeken értékeltük az előző időszak eseményeit, megterveztük, szerveztük a következő időszak feladatait, aktuális problémákat oldottunk meg. Az ülésekről készült emlékeztetőket a honlapon, ill. a Mecsek Híradóban is közzé tettük.

Két alkalommal hívtuk össze tagszervezeteink vezetőit, a közgyűlésen is elhangzott igénynek megfelelve. Erre tagszervezeteink vezetőinek kb. a fele jött el. Aktuális problémákat, szervezeti kérdéseket (minősítési rendszer, szervezettségi szintek) tár­gyal­tunk. Mivel ez a fajta összejövetel újdonság szövetségünk életében, bízunk abban, hogy növekszik a részvételi arány a jövőben.

Események, rendezvények

Az idei évben kiemelt figyelmet fordítottunk a természetbarát mozgalom múltjának megismerésére és megismertetésére. Ezt a TTE Pécsi Csoportja megalakulásának 100. évfordulója indokolta. Egy ünnepélyes rendezvényt tartottunk a Szivárvány Gyer­mek­ház­ban március 26-án, amelyen Kalmár László, a Magyar Ter­­mészet­barát Szö­vetség Tör­ténelmi Bizottsá­gának elnöke a TTE megalakulásá­nak kö­rül­ményeiről, s az or­szág ter­mé­szet­barát életére tett hatásairól, majd a megélt év­ti­ze­dekről tartott rész­letes, sok érdekes dokumentumot (fény­ké­pek, igazolványok, kiad­vá­nyok, épít­­mények stb.) bemu­tató, s hiteles szóbeli kie­gé­szí­té­­sekkel gaz­da­gított előadást, majd a TTE Pécsi Csoportja meg­ala­­kulá­sának és életének tör­ténetét Baronek Jenő mu­tatta be levél­tári dokumen­tumok, a saját gyűjteményé­ben fel­lel­hető képi és tárgyi emlékek alapján.

Az emlékülésen megemlékeztünk mindazokról, akik a múltban sokat tettek a termé­szet­barát szervezetek fejlődéséért megyénkben. Karádi Károlyné és Karádi Károly a XX. század 60-as éveitől 1990-ig végzett irányító, szervező munkát a Baranya Megyei Ter­­mészetbarát Szövet­ségben. Sokak örömére mindketten jelen voltak az emlékülésen és így át tudtuk adni részükre a BARANYA MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG TISZTELETBELI TAGJA, illetve TISZTELETBELI ELNÖKE kitün­tetést. Távollétében köszöntöttük Gőbölös Istvánt, aki 1990-1993-ig volt elnöke a szö­vetségnek, valamint a jelenlévő Baronek Jenőt is, aki már 2008-ban kiérdemelte a BARANYA MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG TISZTELETBELI ELNÖKE címet. Rajtuk keresztül mindazokra tisztelettel gondoltunk, akik elő­deink­nek tekinthetők a természetbarát mozgalomban.

Az évfordulót turista módra is megünnepeltük. Strasser Péter vezetésével szeptember 24-én nyílt túrát hirdettünk Istenkúttól a Fehér-kúti kulcsosházig (a TTE Pécsi Cso­portja által épített két turistaház között, melyekből az Isten-kút turistaház sajnos már csak történelmi emlék). A gyalogláson 22-en vettek részt, a többiek a Fehér-kúti kul­csos­háznál találkoztak a túrázókkal. Itt Tóth Klára elnök köszöntötte a résztvevőket, majd Strasser Péter tartott rövid megemlékezést. A rövid ünnepség után a résztvevők pezsgővel koccintottak, majd a Baumann József és társai által bogrács­ban főzött finom paprikás krumplit fogyaszthatták ebédre. Ezt követően jó hangulatú, baráti beszélgetés következett, amelyen a fiatalabb természetjárók az idősebbekkel is találkozhattak (többek között a már 90. évük fölött járó Medovarszky Lászlóval, Kiss Lajossal és Karádi Károllyal). Karádi Károlyt (Karcsi bácsit), szövetségünk egykori elnökét és tiszteletbeli elnökét 90. születésnapja alkalmából is itt köszönthettük. A gyönyörű időben, szép környezetben megtartott baráti találkozón 55-en vettek részt. Vala­mennyien szép élményekkel és emlékekkel térhettek haza.

Kiemelkedő eseménye volt az évnek a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Talál­kozó, melynek megszervezése ebben az évben szövetségünk feladata volt. Az október 7-8-9-én megtartott találkozót a jó hangulat, a változatos, sokszínű prog­ra­mok és a jó társaság jellemezte. A kölkedi Duna-parton lévő Lábasház-ból induló prog­ram­jaink egy része a DDNPI nevezetességeihez (Fehér Gólya Múzeum, Történelmi Emlékhely-Sátorhely), másik része horvátországi turisztikai, néprajzi és gasztro­nómiai értékekben gazdag helyekre vezetett, de gazdagította programunkat a mohácsi városnézés és a nagynyárádi Kékfestő Műhely is - Sárdi János szíves kalauzo­lása mellett. E programunk megvalósítását támogatta Mohács Város Önkor­mány­zata (Kovácsné Bodor Erika alpolgármester, Apródné Ságodi Zita előadó), a Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz­ga­tó­ság, a Horvátországi Baranyai Turisztikai Egyesü­let, a Mohácsi Történelmi Em­lék­helyért Alapítvány (Varga György) és a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szö­vet­ség is, nem beszélve a kitartó, lelkes szervező gárdáról (Gida Tibor, Sipos Imréné, Szabó-Dalecker Ibolya, Rónaky Gizella, Arató Tünde, Gyenis Gizella, Bala­­tonyi László, Jancsi Attila).

Október 19-én részt vettünk a Mecsekerdő Zrt. által a Tripammer-fánál szervezett ünnepségen, amelyen a Tripammer-fa - mint emlékhely - megújulása miatt jöttünk össze. Hosszú folyamat szép eredménye volt ez az ünnepély. A szépen faragott kopjafa és az egész "ügy" támogatása Baumann József munkája, szövetségünket, s a Mecsek Egyesületet is dicséri.

A "Múzeumi túrák a Mecsekben" sorozat révén folyamatos a kapcsolatunk a Janus Panno­nius Múzeummal. Havi rendszerességgel Rónaky Gizella vezeti a túrákat.

Nyílt túrák

2011-ben 59 nyílt túrát szerveztünk, melyek keretében tartottuk meg emléktúráinkat is: "Baranyai Aurél", "Csokonay Sándor", "Horváth Adolf Olivér", "Skóciai Szent Mar­git", "Takács Gyula" emléktúrák, a "Bányász Emléktúra" és a "Szent Márton" túra, a "Szent Borbála" túra, valamint a "TTE Emléktúra". Túravezetőink változatos útvonalakon, megyénk vala­mennyi tájegységén kínáltak túraprogramokat az érdeklődőknek. A legnagyobb lét­­szám továbbra is a "Skóciai Szent Margit" emléktúrán volt. Ezekre a túrákra nagy igény van, bizonyítja ezt alkalomról alkalomra a résztvevők szép száma is. A túrákat a kö­vetkező túravezetők vezették, kiknek munkáját ezúton is megköszönjük: Andrasek Csaba, Balog Árpád, Baumann József, Becze László, Benczes Gábor, Biki Endre Gábor, Börcsök György, Breitenstein Ferenc, Csörge Barnabás, Feketéné Móró Erzsébet, Fodor Péter, Ilisics Nóra, Kaszás Károlyné, Kazal György, Kazal Márton, Kis Olga, Markesz István, Marton József, Müller Nándor, Müller Norbert, Nagy Balázs, dr. Novotny Iván, Raub Bálintné, Ritzné Gresák Gabriella, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Scheitler Adrienn, Schóber József, Sipos Imréné, Strasser Péter, Szabó-Dalecker Ibolya, Szecsődi Imre, Szűcs Tamás, Tollas Tibor, Tóth Klára, Ujságh Zsolt.

Tagszervezetink közül a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület hirdette meg túráit nyílt túraként, melyek kiírását a Mecsek Híradóban közzétettük. Túratársaink nevében is köszönjük a lehetőséget!

Teljesítménytúrák, túraversenyek

A Baranya megyei "teljesítménytúra kínálat" - mondhatni már, hagyományosan - igen gazdag. Tagszervezetink túrái mellett a Mecsek Híradóban és a rendezvény­nap­tár­ban közzétettük más rendezők mecseki teljesítménytúráit is. A teljesítménytúrák egyre népszerűbbek, a hosszabb távok mellett már minden túránál találunk rövidebb, sőt egész rövid távokat is - gondolva a kisgyerekekre, a kezdő túrázókra. A teljesítménytúrákon több ezren vettek részt. Köszönjük a rendező szervezeteknek a túrák megszervezését: Dráva TSE, Dél-Zselic TK, Hétdomb Természetbarát Egye­sü­let, Mecseki Kóborlók, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor SK Természetjáró Szakosztály, Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Tenkes TE.

A tájékozódási túraversenyek közül az "elSant Őszi Kupa" és a "PITE Kupa" került meg­rendezésre, előbbit Benczes Gábor és csapata, utóbbit a Pécsi Ifjúsági Ter­mé­szet­járó Egyesület: Bota János és csapata rendezte. Köszönjük a rendezést.

Túravezetők Klubja

E fórum működtetését igen fontosnak tartja elnökségünk. A 2009 őszén "újjá­élesz­tett" klub 2011-ben is havi rendszerességgel működött. Az évet februárban egy nyitó túrával indítottuk, amelyen 52-en vágtak neki az erdőnek, hogy a Hősök teréről indulva, a Tripammer-fa érintésével felkapaszkodjanak Árpádtetőre, ahol a Mecsek­erdő Zrt. Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskolájában vendégeskedtek, majd ki-ki kedve szerint kipróbálhatta Adorján Rita szakmai irányításával a nordic walkingot, vagy tehetett egy körsétát Scheitler Adrienn kalauzolásával a Mókus tanösvényen.

Márciusban a Mecsek tavaszi virágairól, áprilisban az "év fájáról" (tiszafa) és az új Erdőtörvényről hallhattak a résztvevők érdekes előadásokat a Mecsekerdő Zrt. munkatársainak (Adorján Rita, Horváth Péter, Scheitler Adrienn) előadásában.

Májusban a Madarak és Fák Napjáról, valamint az "év madaráról" (széncinke) tartott érdekfeszítő előadást a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület egyik tagja, Alföldi Zoltán.

A nyári szünetet követően szeptemberben, októberben és novemberben a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársai tartottak előadásokat az érdeklődőknek.

Szeptemberben Bodó János természetvédelmi őr a Mecsek keleti részének kincseiről, októberben Völgyi Sándor természetvédelmi őr a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet természeti értékeiről és novemberben Wágner László tájegységvezető téli madárete­tésről szóló előadásait hallhattuk.

Az előadások power pointos vetítéseit az érdeklődők a honlapon újra megnézhették. Ebben nagy segítségünkre volt Biki Endre Gábor és Nagy Balázs.

Az évet decemberben egy esősnek induló, de csodálatos, havas, igazi téli túrával zártuk, benne egy családias légkörű beszélgetéssel a Fehér-kúti kulcsosházban.

A Túravezetők Klubja programjait 2012-ben is szeretnénk megrendezni, melynek első féléves előadásairól már a honlapon és a Mecsek Híradóban is olvashatnak az érdeklődők.

Köszönjük az előadóknak az érdekes, színvonalas előadásokat, és a programok résztvevőinek a lelkesedését, ötleteiket és támogató, pozitív visszajelzéseit.

Jelvényszerző túramozgalmak

2011-ben is fontos feladataink közé tartozott a jelvényszerző túramozgalmak gondozása, a bélyegzőhelyek rendszeresen ellenőrzése, a lenyomatok kihelyezése, a hiányosságok pótlása. Biztosítottuk az érdeklődők számára az igazoló füzeteket, kiadtuk a teljesítések után járó jelvényeket.

A kialakított bélyegzőhelyek mindenütt rendben vannak. Az év során két helyen volt szükség a dobozok pótlására. Márciusban a Patacsi-mezőn a DDK dobozát vitték el, melyet rövid időn belül pótoltunk. Júliusban a Kardos-úti kul­csos­háznál a régi villanyóraszekrény helyén elhelyezett kartondobozt egy új fémdobozra cseréltük.

A Dél-dunántúli Piros Túra útvonalán, a volt szentkúti erdészháznál egy oszlo­pon elhelyezett doboz tartó eleme megrongálódott, a csavarok meglazul­tak. Július végén ezt újra cseréltük. Ezzel egyidejűleg az elágazásnál lévő "Bélyegzőhely" feliratú, erősen megkopott táblát átfestettük, fehér négyzetben egy piros bélyegzőformát helyeztünk el. Úgy gondoljuk, hogy ez tartósabb és jobban felhívja a figyelmet arra, hogy a bélyegzőért le kell térni.

Az év első felében más fontos feladatok miatt ritkábban ellenőriztük a bélyegző­he­lye­ket, ezért előfordult, hogy átmenetileg egy-egy helyen nem találtak a túrázók le­nyo­ma­to­kat, amelyeket természetesen igyekeztünk pótolni, a hiányzó lenyomatot kérésre elküld­tük az érintetteknek.

Segítőtársaink nagy gondot vettek le vállunkról azzal, hogy a bélyegzőhelyek koráb­ban önként vállalt gondozását idén is becsülettel folytatták. Ők felsorolás szerűen a következők:

Abaligeti-barlang: Duna-Dráva NP munkatársai; Bazsarózsa kulcsosház: Vörös Meteor Szakosztály; Dél-Zselic TK Zrínyi kulcsosháza: Strasser Péter; Ibafai Pipa­mú­zeum: Strasser Péter; Márévár: Fórizs László, a vár gondnoka; Mecsek Háza Orfűn: a barlangkutatók munkatársai; Patacsi-mező: Futó László; Petőc-puszta: Baumann József; Vörösfenyő kulcsosház: Hétdomb Természetbarát Egyesület; valamint Kazal Márton, aki ha bélyegzőhely közelében járt, vagy éppen futás közben, ellenőrizte a bélyegző­helyeket, és vitte a lenyomatokat. Köszönjük mindannyiuk munkájukat.

Ebben az évben új túramozgalom indult, "BARANYAI-DOMBSÁG TURISTÁJA".

A mozgalmat Biki Endre Gábor indította, a Baranyai-dombságban létesített új turista­utak és a környéken található nevezetességek népszerűsítésére. A mozgalmat június­ban hirdettük meg. Füzetet heten igényeltek, de még nem teljesítették.

A túramozgalmakat az alábbiak szerint teljesítették:

A mozgalom neve

Teljesítők száma

Mecsek turistája

5

Baranyai várak

8

Kincses Baranya

9

Mecseki barangolások

11

Kerékpáros körtúra

13

Dél-Zselic turistája

5

Baranya legszebb templomai

11

Mecseki zöldtúra

8

Mecsek forrásai

4

Baranyai kilátói

5

Régi Dél-dunántúli Piros

2

Dél-Baranya Turistája

0

Baranyai Dombság

0

Összesen

81

A túramozgalmakat teljesítők száma előző évekhez képest jelentősen emelkedett.

Legtöbben a "Kerékpáros körtúrát" teljesítették, korábbi években csupán l-2 érdek­lődő volt. Idén a vidékiek körében volt népszerű. A pápai Petőfi Gimnázium tanulói (öten) és a mezőberényi Alföld TE tagjai (öten) kerekezték végig, de voltak Kistarcsáról, Miskolcról és Kaposvárról is. Baranyaiak idén nem teljesítették.

A "Mecseki Barangolások" teljesítőinek számát a komlói Kenderföldi Természetjárók (Strasser Péter diákjai a Kenderföldi Általános Iskolából) szaporították, nyolcan teljesítették. A "Baranya legszebb templomait" is a korábbi években egy-két fő teljesítette, az idei tizenegy teljesítő közül hat volt baranyai.

Igazoló füzeteket az alábbiak szerint igényeltek:

Füzet neve

db

Országos Kék Túra

5

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra

15

Dél-dunántúli Piros Túra

8

Túramozgalmak Baranya Megyében(összesített)

11

Mecseki Barangolások (kis füzet)

1

Mecseki Zöldtúra

12

Mecsek forrásai

13

Baranya kilátói

7

Dél-Baranya turistája

20

Baranyai-dombság turistája

7

Összesen

99

Ebben az évben Dráva TSE által gondozott "Dél-Baranya turistája" füzetétet igényelték a legtöbben, de még egyet sem teljesítettek, valószínűleg ez a következő évre húzódik át. Sokan keresték a "Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra", és a hét baranyai túramozgalmat tartalmazó összesített füzetet is. Népszerű volt még a "Mecseki Zöldtúra" és a "Mecsek forrásai" túramozgalom is.

Munkák az erdőben

2011-ben előrelépés történt a turistautak jelzéseinek felújítása terén. Az előzetes "bemutató festések" nyomán létrejött néhány kisebb "csapat", amelyek a Mecsek különböző tájain vállaltak jelzés felújítási munkákat. Ennek köszönhetően a Közép-Mecsek és a Mecseki Parkerdő turistaútjaiból sikerült többet felújítani, és - néhány évi szünet után - újból megindult a Kelet-Mecsek turistaútjainak felújítása is. Jelentős mértékű jelzésfestések folytak a Baranyai-dombságban is, ahol több új turistaút is készült. Folytatódott a Villányi-hegység és az Ormánság turistaútjainak felújítása is. Összesen 207 km útjelzés készült el:

Nyugat- és Közép-Mecsek

Piros kereszt: Sás-völgy - Fövényvájás - P sáv elágazás (új út, 3,5 km)

Piros háromszög: Sás-völgy - Farkas-tető, P + elágazás(új út, 1,8 km)

Piros négyzet: P háromszög elágazás - Kőház(új út, 0,2 km)

Piros kör: a Miska-forrás összekötése az új P háromszög jelzéssel(50 m)

Piros sáv: Mandulás - Dömörkapu - Kanta-vár - Rábay-fa (4,7 km)

Piros kereszt: Dömörkapu - Lámpás-völgy - Kantavár - Rábay-fa (4,3 km)

Sárga kereszt: Gyükés, autóbusz forduló - Dömörkapu - Lapis (5,1 km)

Piros "rom": Piros sáv elágazás - Kanata-vári rom (0,2 km)

Piros négyzet: Dömörkapu - Lámpás-völgy, Gyula-akna emlékkő (1,0 km)

Zöld kereszt: Pálos templom - Mecsek-kapu (0,4 km)

Zöld kereszt: Sárga sáv elág. - Szaniszló-pihenő (0,7 km)

Zöld kereszt: Remete-rét - Lapisi műút - Lapis-Árpádtető műút (1,5 km)

Sárga háromszög: Pálos templom - Mecsek-kapu (0,4 km)

Sárga háromszög: Misina, Sárga sáv elág. - S + elág.(1,0 km)

Zöld kereszt: Kis-rét - Kantavár - Rábay-fa (2,8 km)

Kék négyzet: Kék sáv elágazás - Andor-lak - Pécs-Somogy, buszforduló (új út, 3,7 km)

Kék "körtúra": volt rückeri-külfejtés tava körül (2,0 km)

Kék kereszt: Árpád-tető - Bányász-út (1,8 km)

Zöld kör: Zöld sáv elágazás - Avar-kút (0,8 km)

Piros kereszt: Páfrányos, Z sáv elágazás - Mánfai műemlék templom (2,3 km)

Sárga kör: S + elágazás - Kantavári-forrás (1,3 km)

Sárga sáv: Dömörkapu - S+ elágazás - Misina - Kis-Tubes - Tubes - Lapis - Vágoti útelágazás (4,8 km)

Zöld sáv: Lapis - Stiglicfogdosó - Zsidó-völgy - Kőlyuk (5 km)

Zöld kör: zöld sáv elág. - Darázs-kút (0,2 km)

Zöld kör: zöld sáv elág. - Szent Imre-forrás (0,2 km)

Zöld kereszt: abaligeti műút - zöld háromszög elág. ("Róka út") (1,7 km)

Sárga "körtúra": Rotary körsétány (3,4 km)

Piros kereszt: Tubes - Bányász út, P háromszög elág. (1,1 km)

Kék négyzet: Orfű-Abaliget műút elág. - Gubacsos kh. (új jelzés, 0,5 km).

Kék kereszt: Orfű- Abaliget műút elágazás - Abaligeti barlang (3,6 km)

Kék kör: Gubacsos kh. - Gubacsos-f. (0,1 km, új jelzés)

Mecseki Bányász Emlékút: I-es üzem -III-as üzem - Kővágószőlős - Tótvári-légakna - II-es üzem - IV-es üzemi légakna -V-ös üzem (24 km).

Kelet-Mecsek

Kék háromszög: Takanyó, bejárat - Pusztabánya - püspökszentlászlói köves út - Zengő (8,8 km)

Sárga háromszög: Zengő oldal, K háromszög elágazás - Zengő (1,1 km)

Piros kereszt: Szászvár - Vörösfenyő kulcsosház (4,8 km)

Zöld sáv: Erdősmecske, volt v.m. - Hesz kereszt (6,0 km)

Zöld sáv: Jánosipuszta, P sáv elág. - Kisvaszar - Mecsekpölöske - Körtvélyes, P sáv elág. (28,0 km)

Piros kereszt: Szászvár - Vörösfenyő kulcsosház (5,2 km)

Piros kereszt: Pécsvárad - Réka-kunyhó (5,7 km)

Baranyai-dombság

Kék négyzet: Nagy-pincesor, kék irányított kör elágazás - Új-hegy - Máriakéménd, am (új út, 1,6 km)

Kék kereszt: új-hegy, kék négyzet elágazás - Héhwald-kereszt (új út, 0,1 km)

Sárga sáv: Véménd - Kátoly (új út, 44 km)

Sárga sáv: Véménd - Hármaskúti rész, megyehatár (3,3 km)

Sárga kör: Véménd, sárga sáv elágazás - Ötvályús-forráshoz (új út, 0,5 km)

Sárga négyzet: S sáv elágazás - Natúr Életmód Tanya - Székelyszabar, am. (új út, 1,2 km)

Sárga háromszög: Liptódpuszta, sárga sáv elágazás - Péter-sarok - Kéméndi-tető, KL elágazás (új út, 2 km)

Zöld kör: Máriakéméndi halastó, zöld sáv elágazás - Lankás-forrás (új út, 0,6 km)

Piros "körtúra": Nagypartosi tanösvény Kölkednél (2,0 km)

Villányi-hegység

Kék sáv: Vokány vm. - volt Vokányi vh. - Siklósi-völgy - Vylyan pincészet (6,9 km)

Kék sáv: Tenkes műút, S - K sáv elág. - Tenkes csárda - Nagy-hegy Ny-i oldal Z sáv elág (3,7 km)

Zöld sáv: Túrony, túraállomás - Csarnóta - Nagy-hegy Ny-i oldal, K sáv elág. (új út, 3,4 km)

Sárga sáv: Máriagyűd - Pyber-kunyhó - útjelző tábla (2,3 km)

Piros kereszt: Siklós-Harkány műút, benzinkút - Siklós, piros négyzet (új út, 1,9 km)

Sárga kereszt: Máriagyűd - nyereg, K sáv elág (0,9 km)

Sárga kereszt: Túrony, Árpád-kori templom - Avas alja (új út, 0,5 km)

Ormánság

Kék négyzet: Mailáthpuszta - Sámodi elágazó (felújítás); Sámodi elágazó - Sámod, templom (új út). (7,4 km)

Dél-Zselic

Piros sáv: Antalszállás - Ibafa (9,5 km)

A turistaútjelzések festésében, felújításában közreműködtek: Andrasek Csaba, Balog Árpád, Baumann József, Baumann Józsefné, Benkő Gábor, Biki Endre Gábor, Biros Béláné, Dávid Jenőné, Feketéné Móró Erzsébet, Ficsor Endre, Gida Tibor, Jancsi Attila, Krifka László, Kovács János, Kulcsár Gábor, Lakatosné Novotny Sarolta, Lencse Katalin, Markesz István, Nagy Balázs, Nyéki Károlyné, Rácz István, Rácz János, Rácz Jánosné, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Rónaky Magdolna, Schäffer Ferencné, Soós Kálmánné, Soós Zoltán, Strasser Péter, Szűcs Istvánné, Ujságh Zsolt, Varga Róbert. Köszönjük valamennyiük munkáját.

Baumann József és segítői rendszeresen tisztították a mecseki forrásokat és kör­nye­ze­tü­ket, javították az építményeket: Órás-forrás, Jószerencsét-forrás, Kálmán-forrás, Melegmányi-forrás, Kánya-forrás, Mariska-forrás, Rigó-kút, Szent Imre-forrás, Madaras-kút, Bükkös-forrás. Felújításra került a Darázs-kút. A munkákban részt vettek: Baumann József, Baumann Józsefné, Feketéné Czifra Éva, Golubics István, Horváth Ákos, Jónás István, Kriston Barnabás, Nagy Balázs, Rónaky Gizella, Soóky Irén, Stalenberger Tibor, Tasnádi János, Tóth Mihály, Varga Jenő, Zwick Zoltán. Köszönjük munkájukat, és mindazoknak a munkáját, akik túráik során néhány percet fordítottak a források és környezetüknek tisztántartásában.

Ki kell még emelni a Marton József (PTTE Vámos Mihály Szakosztály) által már­cius­ban szervezett és vezetett "erdőtakarító túrát", melynek során a túra résztvevői - szám szerint 134-en(!) - a Pécsi Parkerdő területét tisztították meg a Dömör-kaputól a Remete-rétig.

Uránbányász Emlékút

  1. első félévében elkészült a "Jó szerencsét" Mecseki Bányász Emlékút urán­bá­nyász szakasza.

A 24 km-es főútvonal az uránbányászat volt bányaüzemeit, a még látható épüle­teit, vagy az azóta kialakított emlékhelyeit köti össze, amelyből leága­zá­sok vezetnek azokba a falvakba, amelyek közigazgatási határában működtek a bányák. A szépen gondozott falvakban emlékkő vagy emléktábla emlékeztet a bányászatra és a középkori műemlék templomaik tornyából naponta bányász toronyzene csendül fel.

Az emlékút - melyet a turistautakra vonatkozó szabályoknak megfelelően a Mecsek-Öko Kör­nyezetvédelmi Zrt.-vel közösen alakítottuk ki - oda-vissza járható, és több helyen kapcsolódik a turistaút hálózatunkhoz. Jelzése a szénbányász szakaszhoz hasonlón, a téglalap alakú fehér mezőben a bányász jel.

Az útvonal kijelölésében, festésében - Rónaky Gizella vezetésével - Baumann József, Baumann Józsefné, Jancsi Attila, Rónaky Magdolna, Szücs Istvánné és Varga Róbert, a Mecsek-Öko munkatársa vettek részt. GPS-es felmérést Jónás István végezte, a térképet Nagy Balázs készítette. Az útvonalat bemutató számítógépes diavetítéses bemutatót Csiszár Gyula készítette el.

Az útjelzések festéséhez festéket a Mecsek-Öko Zrt.-től kaptunk, és munkagépekkel, fűkaszákkal a területükhöz tartozó utakat is letisztították. A Mecsekerdő Zrt. köz­mun­ká­sokat biztosított számunkra, és Csörnyei Géza erdész irányításával a Petőcpuszta és V-ös üzem között kialakított utat bozótvágóval járhatóvá tették. A Kővágó­szőlősi Önkor­mányzat a faluba vezető út elágazásánál megtisztította a területet az elvadult növényzettől, hogy a jelzés jól látható legyen. A Kővágótöttösi Önkormányzat kéré­sünkre egy szép kivitelű irányító táblát helyezett el a faluba vezető leágazásnál. Köszönjük munkájukat, támogatásukat.

Az út avatására a Mecsek-Öko Zrt. évente megrendezésre kerülő emléktúráján, 2011. július 2-án került sor. A kellemes, jó hangulatú túrán 35-en voltunk.

Szent Márton Zarándokút

A "Kisújbányai Baráti Kör" Alapítvánnyal közösen kialakítandó Szent Márton zarándokút újabb 32 km-es szakasza készült el az év elején Kisújbánya - Kárász - Köblény - Bikal - Ág - Gerényes - Vásárosdombó útvonalon.

Az utat 2011. május 26-28-án avattuk. A zarándoklat során az érintett települések nevezetességeit tekintettük meg és az önkormányzatok vendégszeretetét élveztük. A Bikali Élménybirtokon finom ebéd elfogyasztása után egy kedvezményes belépővel megismerkedtünk az élménybirtokkal, és részt vettünk egy hajdani lovagi tornát idéző szórakoztató játékon.

A Kisújbányai Baráti Kör Alapítvánnyal - nevezetesen Derksen Gyöngyivel, az ala­pít­vány elnökével - való jó kapcsolatunkat bizonyítja, hogy a Szent Márton út ki­ala­kí­tá­sá­val kapcsolatos jó hangulatú megbeszélések és útvonal bejárások mellett részt veszünk a falu eseményein, besegítünk az évente megrendezésre kerülő Üveges Hétvége megszervezésébe.

  1. szeptember 10-én, az Üveges Hétvégén, felkérésre gyalogtúrát vezettünk a Hosszúhetény - Kisújbánya - Óbánya útvonalon.
  2. október 21-én meghívott vendégként vettünk részt a falu 250 évfordulójára al­kal­mából megrendezett falunapon, melynek kiemelt programja volt a faluban élő Borsi Lakatos László szobrászművész harangoszlopának felavatása. Az oszlopban elhelyezett üvegharang a Németországban, a Bajor Erdőben ma is működő üveghutában készült.

Természetjáró minősítések 2011-ben

A tavalyi évben szövetségünk által elbírált minősítések száma 17 volt. Ez az előző évihez (14) képest egy kis növekedést mutat. Öt egyesület tagjai értek el valamilyen fokozatot (a tavalyi is 5 volt).

Egyesület

bronz

ezüst

arany

Hétdomb TE, Komló

1

5

-

Kenderföldi Természetjárók, Komló

2

2

-

BMTSZ "Szúrós csodabogyó" szakosztálya

2

1

-

Tenkes TE

3

-

-

Dráva TSE

-

-

1

Összesen:

8

8

1

Az "Aranyjelvényes természetjáró" minősítést Jancsi Ibolya (Dráva TSE) teljesítette.

Az érdemes és a kiváló minősítések odaítélését az országos szövetségünk végzi. "Érdemes természetjáró" minősítést Feik Tamás (Dráva TSE) ért el, míg Jancsi Attila (Dráva TSE) másodszor teljesítette a "Kiváló természetjáró" fokozatot! Más egyesületek - szakosztályok nem jelezték, hogy tagjaik ezeket a minősítéseket elérték volna.

A minősítésekhez tartozik azok leadási formátuma és adatai. Ezekben egyre kevesebb a hiba. Legtöbbször csak olyan pontszámítási adatok hiányoznak, mint pld téli-, síkvidéki, csillag-, vándor túra stb.! A minősítések leadására továbbra is ajánlom a szövetségben 300 forintért kapható egyéni túranaplót! Gratulálunk minden minősítést elért túratársunknak.

Kerékpáros szakág

A kerékpáros túrák iránt érdeklődőknek a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub rendezvényei biztosítottak lehetőséget a túrázásra.

A 2011-ben is sok résztvevőt vonzó, évente ismétlődő nagyrendezvények idén is sike­re­sek voltak: "2x100 km Baranyában" kerékpáros teljesítménytúra 100, és 200 km-es távon, "Mecseki Hegyikerék" elnevezésű MTB teljesítménytúra a Mecsek erdei útjain, Pünkösdi Regionális Kerékpáros Találkozó Pécsváradon, a vár ódon falai között.

A kerékpáros szezon előtt és után (a kora tavaszi és őszi-téli időszakban) gyalog­túrákra is invitálták a klubtagokat és az érdeklődőket. A két legsikeresebbet érdemes külön is megemlíteni: "Tűzkerék" túra: már hagyomány. Pécsváradról vezet Óbá­nyára, ahol a túrázók részesei lehettek a hegyről leguruló, tüzes kerék fantasztikus látványának (140 résztvevő), "Skóciai szent Margit Emléktúra" idén 24. alkalommal került megrendezésre Mecseknádasd és Pécsvárad között. A túra csúcspontja minden évben a Réka-vár megmászása, ott egy szerény műsor, és a magyar-skót királyné életéről szóló előadás meghallgatása. 318 túrázó, a közvetlen környezetről érkezőkön túlmenően budapesti szekszárdi és bajai résztvevőkkel.

A kerékpáros programokat tették gazdagabbá a DÖKE (Komló) programjai is: "DÖKE 25-50-75" és "Baranya 25, 50, 100" országúti kerékpáros teljesítménytúrák.

* * *

Köszönjük mindazok közreműködését, segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy szövetségünk 2011-ben is változatos, sokszínű programot biztosíthasson a természetjárás iránt érdeklődők számára, valamint segítették a turista útjelzések és a mecseki források felújítását, hozzájárultak az erdő tisztábbá tételéhez.

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
elnöksége