facebook_page_plugin

Beszámoló 2006

Beszámoló a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2006. évi tevékenységéről

 

 

 1. A szövetség működése

A 2006-os évben a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségnek 552 tagja volt. Évek óta csak létszámcsökkenésről tudunk beszámolni és ebben az évben ez különösen magas (28%), amit vélhetően a tagdíjak emelése is eredményezett. Ahhoz képest, hogy váro­sunk­ban és a megyében milyen sok iskola van, csak 206 diák tagunk van, ebből is sok a közép- és felsőfokú tanulmányt folytató. Strasser Péter minden évben szervez az általános isko­lá­soknak érdekes jelvényszerző túramozgalmakat, vetélkedőket, de ezek sem növelik lénye­gesen azoknak az aktív tanároknak számát, akik a ter­mé­szet­járás érdekében szerveznék tanítványaikat. Idén Mándli Gyula és Medgyesi Bálint összesen 7 tanulóval csatlakozott hoz­zánk. Még az aktív, dolgozók száma csökkent lényegesen, ez min­den­kép­pen a tagdíj dup­lájára növelésének az eredménye. A nyugdíjas korosztályú tag­jaink száma néhány fővel nőtt. Sajnos nagyon kevés az új belépők száma is, csak 58 igazol­vány fogyott el. Próbáljuk megállítani a további csökkenést, és vizsgáljuk a taglétszám növelésének lehetőségét.

A taglétszám csökkenése ellenére a programjainkon ez évben is sokan vettek részt, ami azt jelenti, hogy szövetségünk továbbra is megfelel a közhasznú működés elvárásainak, és változatos programokat biztosít az érdeklődők számára. Tagszervezeteink közül többen szerveztek és hirdettek meg az év során rendezvényeket a különböző ágakban; teljesít­mény­túrák, nyílt túrák, túramozgalmak, kerékpáros rendezvények egyaránt szerepeltek szövetségünk éves programkínálatában.

A működés személyi és tárgyi feltételei 2006-ban is adottak voltak. A pécsi Apáca utca 2/1. sz. alatti helyiségben keddenként 16 és 19 óra között tudtuk fogadni a programjaink iránt érdeklődőket. A működéshez elsősorban az NCA pályázaton szereztünk támo­gatást, vala­mint tá­mo­gatást kaptunk a Baranya Megyei Önkormányzattól és a Baranya Megyei Sport­­szö­vet­sé­gek Szövetségétől, illetve a programokhoz Pécs Város Sport­lé­tesít­mények Igaz­­ga­tó­sá­gá­tólEgyes Pécs környéki és baranyai települések (Orfű, Aba­li­get, Kovács­szé­nája, Magyar­hertelend, Husztót, Túrony, Siklós, Bicsérd) önkormányza­tai­nak szövetsé­günk­kel való kapcsolata a túraútvonalak kialakításában, gondozásában, az anyagiak előte­remtésé­ben továbbra is napi együttműködést jelentett. Sajnos a Wesselényi Miklós Sport Köz­ala­pít­vány pályázatain szö­vetségek továbbra sem vehettek részt, így ezzel támogatás­sal 2006-ban sem számolhattunk.

Szövetségünk tagságának összetétele 2006-ban:

Nagy előrelépés volt programjaink propagálása terén a szövetség új internetes honlapjának meg­indulása (www.baranyatermeszetbarat.hu), ahol az érdeklődők az aktuális ese­mé­nye­ken, rendezvényeken kívül olvashatják a Mecsek Híradót, tájékoztatást kaphat­nak a kulcsosházakról, a mecseki forrásokról, kilátókról, tanulmányozhatják részletesen a Mecsek turistatérképet, a túraútvonalakat, valamint olvashatnak túraajánlatokat, és tudósításokat, leírásokat a különböző természetjáró eseményekről.

A 2006. február 11-én megtartott közgyűlésen a szövetség elnöksége és a tagszervezetek kép­viselői mellett részt vett Nagy Gábor, a Magyar Természetbarát Szövetség főtitkára, Dománszky Zoltán és Kis-Gali János, a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szö­vet­ség társelnökei, valamint a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai: Nagy Gábor és Gergely Tibor. A közgyűlésen – a ha­gyo­mányoknak megfelelően – el­isme­ré­sek át­adására is sor került: Arany Bakancs Díjat kapott Ripszám István, a Mecseki Erdészeti Zrt. Pécsváradi Erdészete igazgatója a természetjárást segítő munká­jáért, valamint Bara­nyai Rudolf sporttársunk a technikai munkákért, túravezetésért. Elismerő plakettet kaptak: Bota János, dr. Novotny Iván, Rácz János, Rácz Jánosné, Németh Margit, Pálinkás István, Pulai Lászlóné, Raub Bálintné, Pál Krisztina.

A baranyai természetbarátok közül 2006-ban hárman részesültek a Magyar Termé­szet­barát Szövetség Elnökségének elismerésében: szeptemberben Dobogókőn, a Termé­szet­járók Napja ünnepségén a Természetjárás Fejlesztéséért Ezüst Fokozat kitüntetést vehette át Gida Tibor(Dráva TSE), míg a Czárán Gyula Emlékérmet Jancsi Attila (Dráva TSE) és Király László (Komlói Hétdomb TE).

Szövetségünk elnöke, Baronek Jenő alelnökként részt vesz a Magyar Természetbarát Szö­vetség elnökségének munkájában, valamint egy új alapszabály kidolgozását végző bi­zott­ságban. Strasser Péter a Természetjáró Fiatalok Szövetsége (az MTSZ Ifjúsági Szervezete) elnökségének a tagja.

Szövetségünk sokoldalú kapcsolatokat tart fenn más intézményekkel, szervezetekkel, ami az év során egy­részt segítette programjaink propagálását, meg­jelenítését, másrészt szakmai együttműködést, de sok esetben anyagi támogatást is jelentett. Ezek a kapcsolatok termé­sze­tesen sze­mélyekhez is köthetők, akik közül itt csak a vezető munkatársakat sorolhatjuk fel, de ter­mészetesen segítőink köre sokkal bővebb: Magyar Természetbarát Szövetség (Bognár Mária, Pálmai Vencel, Nagy Gábor), Mecsek Egyesület (Somosi László elnök), Baranya Megyei Önkormányzat (dr. Kékes Ferenc elnök, Tasnádi Péter alelnök), Bara­nya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Tátrai Bea, Fenyvesiné Fehér Mónika, Horváth Beáta), Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (dr. Iványi Ildikó igaz­gató, Nagy Gábor táj­egy­ség­vezető), Mecseki Erdészeti Rt. (Káldy József vezér­igaz­gató, Szőnyi János ve­zérigazgató helyettes), Pannon Power Holding Rt. (Somosi László vezér­igaz­­gató), Nemzeti Sportszövetség (Elbert Gábor főtitkár, majd a sportért felelős szakállamtitkár, ill. dr. Rózsaligeti László), Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. (dr. Kelemen László ve­zér­igazgató, Nagy János), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (dr. Toller László, majd Tasnádi Péter polgár­­mesterek, Gonda Tibor és Horváth Zoltán alpolgármesterek), Pécsvárad Város Ön­kor­mány­zata (Zsáli János polgár­mes­ter), Pécsváradi Művelődési Központ, Orfű Köz­ség Ön­kor­mány­zata (Füziné Kajdi Zita polgármester, dr. Harmat Béla jegy­ző), Kör­nyezetünkért Alapítvány, Magyar Madártani és Ter­mészet­védelmi Egye­sület Ba­ranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Turizmus Rt. Dél-dunántúli Marketing Igazgatóság (Hegyi Zsuzsanna igazgató), Dunántúli Napló (Pauska Zsolt fő­szer­kesztő, dr. Grünwald Géza főszerkesztő helyettes), Pécs TV (Ke­res­nyei János ügy­ve­zető, Mokos Tibor szerkesztő, Szíjártó Ildikó szerkesztő), Pécsi Rádió (Kis Tünde, Gungl László), Remény Rádió (Schweier Rita), Pont Most hirdetőújság (Bota János), Baranya Megyei Múzeumok Igazgató­sá­ga (dr. Huszár Zoltán igazgató), Baranyai Pe­da­gó­giai Szakszolgálatok és Szak­mai Szol­gál­ta­tá­sok Központja (Kucsanda Ibolya igazgató, Koszta Zsuzsanna), Dél-dunántúli Környezet­vé­delmi, Ter­mészetvédelmi és Víz­ügyi Felügyelőség (Jeszták Lajos, dr. Riskó Andrea természet- és tájvédelmi osz­tály­ve­zető), Szivárvány Gyermekház (Varga Ágnes). A to­váb­bi felsorolást csak a hely szűke korlátozza. Köszön­jük partnereink támo­gató együtt­műkö­dé­sét!

A szomszéd megyékkel a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség keretében ápoljuk kapcsolatainkat, melyek Tolna megyével jók, Somogy megyével viszont hagynak kívánni valót.

2005-ben a Baranya megyei zöld szervezetekkel közösen létrehoztuk a „Természet­védelmi és Területfejlesztési Kerekasztalt”, illetve létrejöttek a pécsi kistérségi, a Ba­ra­n­ya megyei s a regionális területfejlesztési civil fórumok, melyek a különböző szintű te­rü­let­fejlesztési tanácsok mellett működve és azokkal együttműködve véle­mé­nyezési joggal rendelkeznek. Mindegyik szinten részt veszünk a munkában (kistérségi, megyei, regionális). Részt vettünk továbbá a Pécs Ökováros – Mecsek-Dráva Ökorégió program kidolgozásában és végre­­hajtá­sában; a charta aláírására 2006 januárjában került sor.

2006-ban is folyamatosan megjelent a Mecsek Híradó Strasser Péter szerkesztésében,és tudósított a természetbarát programokról, eseményekről. A szövetségi eseménynaptárban sze­replő rendezvényeken túl megjelentek a Komlói Hétdomb TE, a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, valamint alkalmanként a Szivárvány Gyermekház természetjáró programaján­latai is.

A Híradóban az év elején a szakosztályok, egyesületek beszámolhattak előző évi mun­kájuk­­ról. Ezzel a lehetőséggel a Mecseki Kóborlók Szakosztály, a Pécsi AVON Gyalogló Klub, a Dráva TSE, a PTTE Nyugdíjas Szakosztály, a Felhőtlenek Természetjáró Szak­osz­tály és a Komlói Hétdomb TE élt, beszámolóikat élvezettel olvashattuk. A Híradóban új sorozatot indított Pál Krisztina, amelyben a túravezetők mutatkoztak be. Néhány írás után ez félbeszakadt, reméljük, 2007-ben lesz folytatása!

A Mecsek Híradó 2006. évi számaiban a következő szerzők írásait adtuk közre: Andrási Gábor, Balatonyi László, Balogh Bettina, Baronek Jenő, Baumann József, Benczes Gábor, Biki Endre Gábor, Bota János, Csiszár Gyula, Dalecker Ibolya, Dománszky Zoltán, Gida Tibor, dr. Gundrum Károly, Iván Attila, Jancsi Attila, Király László, dr. Koncz Eszter, Laka­tosné Novotny Sarolta, Lengyel Zoltánné, Nagy Gábor, dr. Novotny Iván, Őri Zsu­zsan­na, Pál Krisztina, Pulai Lászlóné, Raub Bálintné, Romvári Tibor, Strasser Péter. Kö­szön­jük mindannyiuk közreműködést!

2006-ben is havonta tartotta összejöveteleit a Túravezetők Klubja Pál Krisztina vezetésével, aki érdekes előadásokat szervezett a túravezetők és az érdeklődők számára. Így Horváth Péter erdész, Kókány Jenő, dr. Montskó Péter, dr. Novotny Iván, Nagy Tamás, Bank László vetített képes előadásait hallgathatták-láthatták az érdeklődők, valamint a klub októberben látogatást szervezett Árpád-tetőre, a Mecsextrém Parkba. 2006-ban a klub programjai – ellentétben az előző évekkel – rendszeresen megjelentek előre a Mecsek Híradóban. Köszönjük Pál Krisztina munkáját!

Túravezetőink közül Lakatosné Novotny Sarolta, Kovács Szabó János és Baumann József nyá­­ron a Mecseki Állatkert „ZOO ISKOLA” programja keretében összesen 7 alkalommal veze­tett túrákat a Mecseken. Decemberben Kovács Szabó János a büntetésvégrehajtási intézetben tartott vetítettképes előadást raboknak a természetjárásról és a Tubes kilátó tör­téne­téről, építéséről.

A szövetség júniusban a legtöbbet dolgozó aktívák részére boszniai autóbuszos kirándu­lást szervezett, mely egyúttal régiós kirándulás is volt.

2007 a gyalogtúrázás és a lovas turizmus éve lesz, az ezzel kapcsolatban megjelenő kiad­ványokba (egy országos és egy regionális) készítettünk túraajánlatokat, túraleírásokat, melyek megyénk valamennyi – turisztikai szempontból fontos – tájegységére kiterjednek.

 1. Részletesen az egyes területekről

2.1. Találkozók, táborok

2006 májusában a Dráva TSE rendezte meg a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Találkozót, melynek helyszíne Mailáthpuszta volt. A találkozóra a baranyai természet­baráto­kon kívül érkeztek Kaposvárról, Szekszárdról, Bonyhádról és Bajáról is. A progra­mo­kat a Dráva TSE tagjai színvonalasan rendezték meg, gyalogos és autóbuszos túrákkal, drávai hajózással, kulturális programokkal. A találkozó keretében került sor a „Bőköz” tanösvény avatására is, melyen több mint 120 fő vett részt.

Június végén Csillebércen a Természetjáró Gyerekek és Diákok Országos Találko­zó­ján Baranya megyét a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület természetjárói képviselték. Sajnos az országos ifjúsági találkozókon a résztvevők száma folyamatosan csökken, ami 2006-ban már szükségesé tette a TEGYOT és a TEDOT rendezvény összevonását. Baranya azért néhány csapattal mindig képviselte magát.

2.2. Versenyek

Ezen a területen sajnos – ellentétben a többivel – kevesebb rendezvényről tudunk beszá­molni, mint az előző években. Ez elsősorban a tájékozódási túraversenyekre vonatkozik, amelyekből néhány éve még négy hagyományos versenyünk volt, ezekből 2006-ra csupán a „elSant Őszi Kupa” maradt meg. Ez idén is egy kétnapos tájékozódási hétvége keretében került megrendezésre. Köszönjük a rendezést Benczes Gábornak és csapatának.

Októberben rendezte meg a Mindszentgodisai Általános Iskola DSK – Schóber József ve­ze­­tésével – „A Zselic csücs­­ben” elnevezésű túraversenyét általános iskolásoknak, mely­re idén is érkeztek komlói résztvevők is a környékbeli tanulókon kívül. Bár a verseny hely­­színét viszonylag nehéz megközelíteni – legalább is menetrend szerinti közlekedési eszkö­zökkel –, a szép táj és a változatos útvonal miatt nagyobb figyelmet érdemelne ez a rendez­vény.

Novemberben a hagyományos Pécs Városismereti Versenyen három kategóriában idén is sokan indultak (45 csapat). A verseny témája ezúttal Uránváros városrész volt. A verseny lebonyolítását a helyszín biztosításával támogatta a Szivárvány Gyermekház, valamint – pályázati támogatás útján – Pécs Város Önkormányzata Sport Bizottsága.

Köszön­jük a versenyek szervezésében és lebonyolításában a közreműködést valamennyi rendező­nek, résztvevőnek!

2.3. Nyílt túrák

Szövetségünk 2006-ban 48 nyílt túrát hirdetett meg, ezekből csupán egy maradt el a túra­vezető váratlanul közbejött más elfoglaltsága miatt. A résztvevők száma ez évben is igen változó volt, elsősorban az időjárástól függött. A nyílt túrák meghirdetése továbbra is prob­lémás volt, elsősorban a Dunántúli Naplóban hiányoltuk a túrák megjelentetését (mely­ben olvashattunk viszont más túraajánlatokról). A Mecsek Híradóban viszont rend­sze­resen megjelentek a túrakiírások, és szerencsére a Híradó már az interneten is olvas­ható, és egyre többen rendelkeznek már internettel, így az érdeklődők időben tudomást szerezhettek a túrákról. Ígéretet kaptunk a Pont Most reklámújság szerkesztőségétől, hogy 2007-ben ebben a – lakossághoz ingyenes eljutó – lapban megjelennek a túrakiírások.

A legtöbb résztvevő – szokás szerint – a dr. Novotny Iván vezette „Skóciai Szent Margit” emléktúrán volt (közel 200-an). Nagy sikere volt a Dráva TSE és a Tenkes Természetjáró Egyesület közös szervezésében megtartott dél-dunántúli túráknak az Ormánságban és a Villányi-hegységben: aki több túrán vett részt, emléklapot és érmet kapott („Dél-Baranya turistája”). Sokan jártak még Pál Krisztinával túrázni (örülnénk, ha a Mediterrán Klub új tagjait szövetségünk igazolt tagjai között is üdvözölhetnénk).

Köszönjük a felkészülést, a túrák vezetését és a felelősség vállalását a következő túravezetőknek: Andrasek Csaba, Balog Árpád, Baranyai Rudolf, Baronek Jenő, Baumann József, Becze László, Csiszár Gyula, Dalecker Ibolya, Gida Tibor, Gőbölös István, Jancsi Attila, Kalangya Attila, Kaszás Károlyné, Lakatosné Novotny Sarolta, Marton József, Márton Zoltán, Mátyás Elemérné, Müller Norbert, Dr. Novotny Iván, Pál Krisztina, Pulai Lászlóné, Romváry Tibor, Rónaky Gizella, Schóber József, Strasser Péter, Szecsődi Imre, Tollas Tibor, Tóth Klára, Varga István.

Szövetségünk nyílt túra programját kiegészítette a Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület, illetve a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub túráinak sora, melyeket nyílt túraként hirdettek meg a Mecsek Híradóban.

2.4. Teljesítménytúrák

Elmondhatjuk: immár hagyományosan gazdag programkínálat volt Baranyában a teljesítménytúrák terén 2006-ban. Ez a természetjárásnak továbbra is egyik legnépszerűbb ága, mely ezreket vonz. Nagy előnyt jelent, hogy már majd mindegyik teljesítménytúrának van rövid (10, 15 km-es) változata, így a kisgyermekkel indulók és idősebbek is megfelelő lehetőséget találnak a teljesítésre, túrázásra.

Tagszervezeteink 2006-ben a következő teljesítménytúrákat rendezték meg: „Téli Mecsek 30, 15” (PITE); „PITE 30, 20” (PITE); „Tenkes 30, 15” (Dráva TSE); „Mecsek 50, 30, 15” (BMTSZ); „Mecsek 1800”, „Mecsek 23” (PITE); „Zengő-Misina 2x50” (PTTE Vándorsport Szakosztály); „Baranya-Tolna 60, 30, 15” (Komlói Hétdomb TE), „Hegymenet 50”, „II. Béla 30”, „Várad 15” (PITE), „Ormánság 50, 30, 15” (PITE), „Papi pipa 30” (Dél-Zselic TK); „Szent Imre 20, 10” (Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Siklós); „Mecseki Maraton”, Mecseki Duplamaraton”, Mecseki Félmaraton”, „Mecseki Láthatatlanok”, „Herman Ottó” (PITE), „2 x 50 km Baranyában” – kerékpáros (DÖKE, Komló), „DÖKE 75, 50, 25” – kerékpáros (DÖKE, Komló), „2x100 km Baranyában” – kerékpáros (Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub). A telje­sít­mény­túrák rendezésében részt vevő barátaink nevét hely hiányában itt nem lehet felsorolni (igen hosszú lista lenne), köszönjük valamennyiük munkáját!

A Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület kezdemé­nye­zésére a Baranya Megyei Teljesít­ménytúrázók Szövetsége 2006-ban is meghirdette a „Baranya Tel­jesítménytúrázója” túramozgalmat, amelybe sokan neveztek (az értékelés még nem zárult le).

2.5. Jelvényszerző túramozgalmak

A természetjárók körében régi hagyomány a bélyegzés, a jelvénygyűjtés. Erre kínálnak jó alkalmat a különböző jelvényszerző túramozgalmak. Feltehetően nagy elődeink is ilyen meggondolásból indították útjukra ezeket, természetesen kiegészülve azzal a törekvéssel, hogy a turisták minél több kultúrtörténeti emléket és természeti szépséget ismerjenek meg. Ezek a mozgalmak napjainkban is igen népszerűek és kedveltek a fiatalok és az idősebbek körében egyaránt.

Szövetségünknek 7 állandó túramozgalma van, és baranyai kezdeményezéssel indult útjára a ma már több megyén áthaladó túramozgalom, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra, és a Dél-dunántúli Piros Túra is. Ezek mellet évről évre időszakosan meghirdetett túramozgalmak is megjelennek, színesítve a kínálatot.

A bélyegzési feltételek és lehetőségek különbözőek. Szövetségünk három mozgalom bélyegzési feltételeit tudja biztosítani, a már említett két hosszú távú (a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra és Dél-dunántúli Piros Túra), valamint a Barangolások Háztól Házig túramozgalmakét. Ezeknél táblák, dobozok és a túramozgalmak bélyegzőlenyo­matai várják a turistákat. A többi mozgalomnál ki-ki tetszése és fantáziája szerint oldhatja meg a bélyegzéseket, bármilyen – arra alkalmas – bélyegzést, igazolást elfogadunk.

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra útvonalán mindenhol megoldott a bélyegzési lehetőség. Nem találkoztunk vandál pusztítással, helyükön vannak a dobozok és táblák. Lenyomatokat is talál – kevés kivétellel – az arra járó turista.

Nagymátén átfestettük a bélyegző lenyomatot tartalmazó dobozt. Ez ugyan nem része a kék túra útvonalának, de kis kitérővel érdemes látogatást tenni az erdészet által szépen kialakított arborétumban, valamint végigjárni a Fekete István tanösvényt, melyet 2006-ban alakított ki az erdészet, s melynek egy szakasza a kék túra útvonalán halad (Hollófészektől Alsókövesden át Felsőkövesdig).

A Dél-dunántúli Piros Túra mentén is mindenhol lehet bélyegezni, és megvannak a korábban felszerelt dobozok és a zománctáblák. Mecseknádasdon a villanyoszlopról elvitt doboz helyett a Schlosberg vendéglő bejárati ajtaja melletti falra szereltünk fel egy új dobozt, hogy azok is tudjanak bélyegezni, akik a vendéglőt zárva találják

Mecseki Barangolások Háztól-Házig mozgalom bélyegzőhelyeinek kialakítása és a korábbiak rendbe tétele tovább folyt 2006-ban is. A Vándorsport kulcsosháznál megtörtént a doboz átfestése, úgyszintén a Koszonya-tetői kulcsosháznál felújításra és átfestésre került a doboz.

A Vár-völgyi kulcsosház tornácán elhelyezett dobozt néhány hónapja elvitték, még nem sikerült pótolni.

A 2004-ben kiadott Túramozgalmak Baranya megyében c. füzet készítése során az éger­te­tői táborhelyet is betettük a Barangolások Háztól Házig mozgalomba. Sajnos a táborhelyet vandál kezek elpusztították, ott nincs lehetőség szállást igénybe venni és bé­lye­gezni sem. Ha ez később sem épül fel, törölni fogjuk a mozgalomból. Nincs meg­oldva a bélyegzési lehetőség Zobákpusztán, az erdészet táborhelyén, információink szerint a táborhely fel­újí­tás alatt áll (bár itt kék túra bélyegzőt találni helyette). Püspökszentlászlón a kulcsosház falán új – a mozgalom bélyegzőhelyét jelölő – táblát helyeztünk el, a bélyegzőlenyomatok számára festett kartondoboz került a villanyóra szekrénybe.

A túramozgalmak teljesítése a korábbi évekhez hasonlóan alakult, összesen 57 fő teljesített, illetve fejezett be ebben az évben túramozgalmat. Részletezve: Mecsek Turistája 18 fő, Baranyai Várak 8 fő, Kincses Baranya 6 fő, Mecseki Barangolások 12 fő, Dél-Zselic Turistája 6 fő, Baranya Legszebb Templomai 7 fő.

A hosszú távú mozgalmak teljesítéséről nincs adatunk, azokat az MTSZ-hez, illetve a Somogy megyei szövetséghez közvetlenül is el lehet juttatni. Szövetségünknél l fő kérte a DK füzet továbbítását az MTSZ-hez.

Az igazoló füzetek közül legkeresettebb volt 2006-ban is a Túramozgalmak Baranya Me­gyé­ben c. füzet, amelyből 56 db-ot vásároltak meg. Az egy mozgalmat tartalmazó külön kis füzetek iránt csekély volt az érdeklődés, csak vidékiek (nem baranyaiak) kértek néhány darabot. Igyekeztünk mindenkit meggyőzni, hogy az összesített füzetet vásárolják meg,

Az év során a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra füzetből 10 db, a Dél-dunántúli Piros Túra füzetből 6 db kelt el.

Az állandó túramozgalmak mellett 2006-ban új mozgalmat hirdetett a Dráva TSE „Dél-Bara­nya Turistája” elnevezéssel, melynek célja az Ormánság és a Villányi-hegység termé­­szeti értékeinek, kulturális és történelmi emlékeinek bemutatása. A túramozgalom telje­sítésére a két egyesület túrasorozatot szervezett, ezeken a túrákon összesen 156-an vettek részt, közü­lük 29-en teljesítették a túramozgalom követelményeit. Kidolgozás alatt van a túra­moz­galom állandóvá tétele, a bélyegzőhelyek kialakítása, elkészült az igazoló füzet is. 2007-től a Dél-Baranya Turistája a nyolcadik állandó túramozgalma lesz szövet­sé­günk­nek.

2006 májusában fejeződött be a 2005/2006-os tanévre meghirdetett „Az ismeretlen Mecsek” elnevezésű jelvényszerző túramozgalom, melyen közel 150-en vettek részt. Folytatásképpen a 2006/2007-es tanévre „Tanösvény Taposó Túrák” címmelindítottunk új túramozgalmat, melynek teljesítése során a megyében – immár szép számban található – tanösvényeket kell felkeresni. Ezeket a túramozgalmakat elsősorban iskolásoknak szán­juk, a természetjárás népszerűsítése érdekében, de természetesen bárki részt vehet azokon.

Köszönjük a segítségét mindazoknak, akik a túramozgalmak szervezésében, a bélyegzőhelyek karbantartásában közreműködtek, és elsősorban Rónaky Gizellának a túramozgalmak gondozásában végzett munkáját.

2.6. Technikai munkák

A megye kulcsosházai 2006-ben is változatlanul fogadták a vendégeket. A kulcsos­házak­nál néhány házban történt jelentősebb felújítás, fejlesztés:

A Zselicben, Terecsenyben, a Dél-Zselic Természetbarát Klub kezelésében lévő Zrínyi kul­csosházban az egyesület – MOBILITÁS pályázaton nyert támogatás és jelentős önerő fel­használásával – teljes felújítást végzett: a ház új külső vakolatot kapott, a terméskő falak pedig új fugázatot, átcserélték a tetőcserepeket, új széldeszkák és csatornák kerültek fel, új bejárati lépcső épült, a belső helyiségek új burkolatot kaptak, s végül a kisebbik szo­­ban lévő vaskályha helyett egy cserépkályha épült, így mindkét szobát cserépkályhával lehet fűteni.

A Közép-Mecsekben, a Büdös-kúti kulcsosházban cserépkályha épült, elkészült két szoba járólapozása, valamint a ház mögötti vízelvezető árok. Tovább épült a kulcsosház előtti esőbeálló.

Az Ormánságban a Dráva TSE Mailáthpusztai kulcsosházában befejeződött a harmadik tetőtéri szoba kialakítása, valamint a tetőtéri szobák belső burkolása, festése, mázolása. A munkákat az egyesület önerőből végezte. A tetőtéri szállásrész már rendelkezésére állt a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Találkozó résztvevőinek.

turistautak jelzéseinek felújításában 2006-ban nagy munka történt: a Magyar Ter­mészetbarát Szövetség anyagi támogatásával az országban körbevezető teljes kék túra útvonal jelzései felújításra kerültek a nyár folyamán. Ennek megfelelően a baranyai szakasz jelzéseit is újra festették Király László, Strasser Péter és segítőik. Ez a somogyi megyehatáron lévő Nagytótvárostól egészen a Mecseknádasd fölötti országút (6-os főközlekedési út) kereszteződésig tartott, 80 km hosszan. Néhány helyen tájékoztató táblákat is kihelyeztek, ezeket az erdészet készítette el. Természetesen az útszakaszra eső „fonódó” jelzések is felújításra kerültek, pl. a volt IV-es aknától Jakab-hegyig a kék ▲ jelzés. Ez a nagy munka egyúttal azt is jelentette, hogy más – eredetileg tervezett – útszakaszok felújítása áttevődött a következő évre. A kék túra útvonal mellett néhány egyéb útvonalon is megújultak a jelzések:

A Mecsekben:

 • Ezeréves – Fehér-kúti kulcsosház (K +);
 • Fehér-kúti kulcsosház – Hármas-forrás (K O);
  • Magyaregregy – Nyárád (P +);
  • Vékény – Vörösfenyő kulcsosház (Z +);
  • Skóciai Szent Margit emlékkereszt – Pusztahegy (P +);
  • Óbánya – Kappenvasszer (K■);
  • Kismányok – Hidas, 6-os sz. főút (S■)

A Dél-Zselicben:

 • Ibafa – Horváthertelend fölötti gerinc (új útjelzés, a K■ meghosszabbítása);
 • A Zselicben, Nagymátében az erdészet Fekete István emlékére egy emlékösvényt ala­kított ki, mely egy körtúra a Hollófészek – Nagymáté – Ödön-forrás – Felső­kövesd – Alsókövesd – Tatárugrató – Hollófészek útvonalon, s melyről Tatárugratótól egy leágazás vezet Bakócára. Az útvonal hossza 12 km, a jelzéseket Strasser Péter festette fel.

Az Ormánságban:

 • Egy új, zöld sáv jelzésű turistaút kialakítása van folyamatban Vajszlótól Sza­por­cáig, melynek jelzéseit a Dráva TSE tagjai festik fel az érintett ön­kor­mányzatok közreműködésével. Ennek 2006-ban a fele készült el.
 • Szintén a Dráva TSE és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság alakította ki a „Bőköz” tanösvényt, melynek avatása a Dél-Dunántúli Regionális Természet­ba­rát Találkozó keretében történt meg.

Ismét sok munka folyt az év során a mecseki források és más létesítmények felújítása terén. A források felújítása során sok esetben csak a névtáblákat tisztították meg, festették újra a betűket, de voltak jelentősebb munkákkal járó felújítások is. A felújított forrásokhoz a közelükben vezető turista utakról – ahol még nem volt – „kör” jelzés került felfestésre, így azok megtalálhatók az arra járók számára.

A felújított források: Amália-forrás, Árnyas-forrás, Baglyas-forrás, Bagoly-forrás, Bokor-for­rás, Büdös-kút (Keleti-Mecsek), Cigány-forrás, Cigány-kút, Cserfa-forrás, Csertetői-forrás, Csokonay-kút, Csonka Ferenc-forrás (új foglalás), Dagonyászó-forrás, Disznós-kút, Farkas-forrás, Gizella-forrás, Gödör-forrás, Hidasi-forrás, Iharos-kút, Kalán Miska-kútja, Kedves-forrás, Körtvélyesi-forrás, Kőszegi-forrás, Lendület-forrás, Lenke-forrás, Mária-kút, Négy barát-forrás, Pius-forrás, Ravasz-kút, Rózsa-forrás, Sárkány-kút, Sziklás-forrás, Szőke-forrás, Szőke-forrás, Takanyó-forrás, Tixi-forrás, Tőkés-kút, Turista-forrás, Vacak-forrás, Vadvirág-forrás, Vasas-forrás.

A munkákat végezték, illetve a forrás-felújításokat támogatták: Antal Dávid, Baumann Jó­zsef, Baumann Józsefné, Biki Endre Gábor, Feketéné Cifra Éva, Golubics István, Hón Mik­lós, Ivasivka Mátyás, Kriston család, Matyi Dezsőné, Pálfy Tibor, Ripszám István, Tas­nádi János, Várady József, Végh Károly.

Tovább gazdagodtak az erdei létesítmények: új, asztalokkal és padokkal ellátott esőbeálló készült a Vörösfenyő kulcsosháznál, melyben közel 80 fő fér el. Az építményt az erdészet állította, de sok munkát végeztek a Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület tagjai is. Ugyan­csak új esőbeálló készül a Büdös-kúti kulcsosház előtt, Baranyai Rudolf keze mun­kája nyomán.

Munkájukért valamennyiüket köszönet illeti.

2.7. Kerékpáros szakág

A szakág fő képviselője szövetségünkben a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, amely 2006-ban ünnepli alapításának 15. évfordulóját.

Né­hány, a természetet és a kerékpározást szerető, de versenyezni nem kívánó „különc” jött össze 1991-ben, s Novotny Iván kezdeményezésére, Hirth István bíztatására és támogatá­sá­val egy kimondottan a kerékpáros túrázással foglalkozó egyesület megalapítá­sát határozták el. A társaság, később bejegyzett egyesület, azóta megszakítás nélkül tevékeny­kedik. A környezetvédelmet 1996-ban vette fel programjába a csapat, s 2000 óta köz­hasz­nú egyesületként működik. A Klub szervezett kerékpárosai 2006-ban is végezték meg­szo­kott munkájukat. Kerékpáros túrázási alkalmakat biztosítottak a tagságnak, de a vá­ros pol­gá­rai­nak is, tekintettel arra, hogy a szervezett túrákon való részvétel lehetősége nincs klub­tag­sághoz kötve, minden túra un. „nyílt túra”. Párhuzamosan folyt a környezet­vé­delmi munka is. Részletezve:

Túrázás:

Március 25-e és október 7-e között19 alkalommal rendezett a klub nyilvánosan meg­hir­de­tett kerékpártúrát. Ezek közül 16 egynapos (általában szombat, vagy vasárnap), 3 több­na­pos túra volt. A túráknak minden esetben meghatározott célpontja volt. Csak a leg­ér­de­ke­seb­bek közül említve néhányat: kerékpárosaink eljutottak idén többek között Pali betyár sírjá­hoz (Visnyeszéplak), a balatonszentgyörgyi Csillagvárba, a Kis-Balatonhoz, Fekete István szülőházához Göllére, a gyulaji dámvad-rezervátumba, a Bédai-erdő tanösvényére, a kórósi festett-kazettás mennyezetű műemléktemplomba. A résztvevők létszáma általában 20-30 körül volt. (Túrafelelős: Keményfi Balázs.)

A klub nyári „nagytúrája” idén rendhagyó módon egy drávai kenu-túra volt a válto­zatosság jegyében. Kisebb közösségek külön is túráztak, egy csapatrész Erdélyben is járt. A téli szezonban a klub gyalogtúrákat szervez, melyek természetesen szintén „nyitottak”.

Rendezvények:

A „2x100 km Baranyában” teljesítménytúrát az időjárás elmosta. Alig néhány jelentkező volt. A „Pünkösdi Túrakerékpáros Találkozó” hagyományosan a Pécsváradi várban volt. Az 50 körüli résztvevőt a város polgármestere és az ifjúsági fúvószenekar köszöntötte. „Tour de Délvidék” címmel évek óta rendez egy-egy hetes kerékpártúrát a Vajdasági Ma­gya­rok Ifjúsági Szervezete, mindig más-más útvonalon, magyarok lakta településeken át. Idén a túra Magyarországra is átjött, s a magyar szakasz megszervezését a Pécsi Túra­ke­rék­páros és Környezetvédő Klub vállalta. Augusztus 16-21-e között a Tour részt­vevői a Beremend – Siklós – Harkány – Pécs – Hosszúhetény – Püspökszentlászló – Pécsvá­rad – Mohács – Hercegszántó útvonalat járták végig. Arató Csongor kiváló szervező­munkája nyomán a rendezvény jól sikerült.

Március 24-én évadnyitó kerékpárestet, novemberben vetítettképes túrabeszámolót ren­dez­tek. A pécsi kerékpárosok tevékenyen részt vettek a Föld-napi, és az Autómentes napi kerékpáros felvonulásokon (szervező: Lévai Gábor, Sárszegi Attila).

A klub 2006-ban is megrendezte a Polgármesteri Hivatal, a Környezetünkért Köz­alapít­vány és a Várkői Ferenc Diák és Szabadidősport Központ támogatásával a város isko­lásai részére a „SULIBA? BRINGÁVAL!” akciót. Az iskolák közötti versenyt a Bártfa Utcai Általános Iskola nyerte.

Környezetvédelem:

Az elmúlt évek munkája folytatásaként ez évben is dokumentálták a túrák során látott ren­del­l­enes­ségeket, illegális szemét-lerakóhelyeket. A pontos helymeghatározással és fényképekkel dokumentált anyagokat a Zöld Hatóságnak, és a Pécs-környéki helyek esetében a BIOKOM-nak küldik meg rendszeresen (felelős: Arató Csongor).

Egyéb:

„Kerékpárbarát útvonal” kijelölésére került sor szeptemberben Pécsett a Domus áruház (piac, kertvárosi kerékpárút kezdőpontja) és a volt „szigeti vám” (Uránváros, magyarürögi kerékpárút kezdőpontja) között. A nyomvonal meghatározása a klub szakértőinek véleménye alapján történt. (Tervező: Novotny és Fiai Bt)

A Balaton és a Dráva között tervezett „zöld folyosó” kerékpárútja kialakításához a klubtagok a lehetséges útvonal-változatok bejárásával, tapasztalataik leírásával járultak hozzá (Eperjesi József).

Tevékenyen részt vett és vesz folyamatosan a klub a Mura és a Dráva mentén a Dunáig ve­zető, ún. „Három Folyó Kerékpáros Túraútvonal” kialakításában. Murakeresztúr és Barcs között nyomvonal-tanulmányterv készült, a Barcs–Mohács szakasz kitáblázásra került az INTERREG III. pályázaton elnyert forrásból (Dél-dunántúli Regionális Fejlesz­tési Ügynökség).

Kéthavi rendszerességgel jelenik meg a „KERÉKVÁROS” c. újság (11. évfolyam!) 2000 példányban, az Önkormányzat támogatásával. Elérhető a kerékpárüzletekben (ingyenes). Felelős szerkesztő: Arató Csongor.

Mindezen sokrétű munka célja a kerékpározás újra divatba-hozása, az emberek egészséges testmozgásra, a környezetre odafigyelésre serkentése, ehhez a lehetőségek minél szélesebb körű biztosítása.

A kerékpáros rendezvények másik képviselője a komlói DÖKE, mely egyesület az év során két alkalommal rendezett kerékpáros teljesítménytúrát, komlói indulással.

2.8. Természetjáró minősítések

A minősítések összesítését és nyilvántartását Plaszauer István végezte, köszönjük mun­ká­ját! 2006-ban összesen 29-en értek el különböző fokozatú természetjáró minősítést, a kö­vet­­kező szakosztályokból, egyesületekből:

Büdöskút Barátai (4 bronz, 1 arany), DÖKE, Komló (5 bronz, 1 ezüst), Dráva TSE (2 bronz, 2 ezüst), Kenderföldi Természetjárók Komló (3 bronz, 2 ezüst), Komlói Hétdomb TE (1 bronz, 1 ezüst, 1 arany), Mecseki Kóborlók (1 ezüst), Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egye­sület (1 ezüst), PTTE Nyugdíjas Szakosztály (1 ezüst), PTTE Vándorsport Szak­osz­tály (1 arany), Radir Pók Túra Club (1 ezüst), Tenkes TE, Siklós (1 ezüst).

Arany fokozatot értek el: Balla István Gábor (Büdöskút Barátai), Czuczor Mária (PTTE Vándorsport Szakosztály), Tasnádi János (Komlói Hétdomb TE).

Végezetül szeretnénk megköszönni minden természetbarát társunknak az aktív közre­mű­kö­­­­dést, akik bármilyen módon segítették, hogy 2006-ben is gazdag, sokszínű programot va­­ló­sít­hassunk meg több ezer résztvevő megelégedésére, valamint támoga­tóink­nak, együtt­­működő partnereinknek, hogy hozzájárultak szövetségünk eredményes működésé­hez.

Pécs, 2006. december 31.

Összeállította a Baranya Megyei
Természetbarát Szövetség elnökség