facebook_page_plugin

Beszámoló 2005

Beszámoló a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2005. évi tevékenységéről

 

 

 1. A szövetség működése

2005-ben a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 33 tagszervezetében összesen 765 fő igazolt természetjáró volt, ez 22%-os visszaesést jelent az előző évi taglétszámhoz ké­pest (978 fő). Különösen a diák érvényesítés volt kevés; egyáltalán nem érvényesítette tagságát PTE Najád Vízisport Egyesület (2004-ben 123 fővel szerepeltek nyilván­tar­tásunk­ban), valamint az Ifjúsági Unió is kimaradt, akik pedig a februári közgyűlésen részt vettek, és akkor nagy érdeklődést mutattak a szövetség iránt. A felnőtt (aktív) és a nyugdíjas korosztályban csak kisebb csökkenés mutatkozott. 2006-ra – a szövetségi tagsági díjak emelkedése miatt – még alacsonyabb taglétszám várható. Bár a taglétszám alakulása fontos mutató, mindezek ellenére a programjainkon a résztvevők száma nem csökkent. Ez azt mutatja, hogy a szövetség megfelel a közhasznú működés elvárásainak, és változatos programokat biztosít az érdeklődők számára. Tagtársaink nagy számban ve­szik ki részüket a rendezvények szervezésében és lebonyolításában: nem túlzás, ha azt állít­juk, hogy a Baranya megyei természetbarát rendezvénysorozat az egyik legválto­za­to­sabb, legsokoldalúbb az országban.

A működés személyi feltételei tehát adottak voltak, csakúgy, mint a tárgyi feltételek. A pécsi Apáca utca 2/1. sz. alatti helyiség mostanra már közismert a természetjárók körében, de keddenként sok más érdeklődő is betért információkért, programokért, szállás­címekért. A működéshez elsősorban az NCA pályázaton szereztünk támo­gatást, valamint tá­mo­gatást kaptunk a Baranya Megyei Önkormányzattól és a Baranya Megyei Sport­szö­vet­sé­gek Szövetségétől, valamint a programokhoz Pécs Város Sport­lé­tesít­mények Igaz­ga­tó­sá­gá­tól. Egyes Pécs környéki és baranyai települések (Orfű, Aba­li­get, Kovács­szé­nája, Magyar­hertelend, Husztót, Túrony, Siklós, Bicsérd) önkormányza­tai­nak szövetsé­günk­kel való kapcsolata a túraútvonalak kialakításában, gondozásában, az anyagiak előte­remtésé­ben ma már napi együttműködést jelenet. Sajnos a Wesselényi Miklós Sport Köz­ala­pít­vány pályázatán ez évben csak egyesületek vehettek részt, szö­vetségek nem, így ezzel az eddig jelentős – a rendezvények szervezésére, lebonyolítására kapott – támogatás­sal nem számolhattunk.

A 2005. február 13-án megtartott közgyűlésen a szövetség elnöksége és a tagszervezetek kép­viselői mellett részt vettek a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Mecseki Erdészeti Rt. képviselői. A közgyűlésen – a ha­gyo­mányoknak megfelelően – elismerések átadására is sor került: Arany Bakancs Díjat kapott Káldy József, a Mecseki Erdészeti Rt. vezérigazgatója, valamint Tasnádi János (Komlói Hétdomb TE). Emlékplakettet kaptak: Andrasek Csaba, Benczes Gábor, Csiszár Gyula, Iván Attila, Jancsi Attila, dr. Montskó Péter, Romvári Tibor, Rónaky Gizella.

A baranyai természetbarátok közül 2005-ben ketten is részesültek a Magyar Termé­szet­barát Szövetség Elnökségének elismerésben: szeptemberben Dobogókőn, a Termé­szet­járók Napja ünnepségén a Természetjárás Fejlesztéséért Arany Fokozat kitüntetést vehette át dr. Lakatosné Novotny Sarolta, míg a Czárán Gyula Emlékérmet Tasnádi János. Novemberben Király László a Mecseki Erdészeti Rt. által adományozott A Mecseki erdőkért kitüntetést vehette át.

Szövetségünk sokoldalú kapcsolatokat tart fenn más intézményekkel, szervezetekkel, ami egy­részt szakmai együttműködést jelent, másrészt segíti programjaink propagálását, meg­jelenítését, de sok esetben anyagi támogatást is jelent. Ezek a kapcsolatok termé­sze­tesen sze­mélyekhez is köthetők, akik közül itt csak a vezető munkatársakat sorolhatjuk fel, de ter­mészetesen segítőink köre sokkal bővebb: Magyar Természetbarát Szövetség (Bognár Mária, Pálmai Vencel, Nagy Gábor), Mecsek Egyesület (Somosi László elnök), Baranya Megyei Önkormányzat (dr. Kékes Ferenc elnök, Tasnádi Péter alelnök), Bara­nya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Tátrai Bea, Fenyvesiné Fehér Mónika, Horváth Beáta), Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (dr. Iványi Ildikó igaz­gató, Nagy Gábor táj­egy­ség­vezető), Mecseki Erdészeti Rt. (Káldy József vezér­igaz­gató, Szőnyi János ve­zérigazgató helyettes), Pannon Power Holding Rt. (Somosi László vezér­igaz­­gató), Nemzeti Sportszövetség (Elbert Gábor főtitkár, dr. Rózsaligeti László), Nem­zeti Sport­hivatal, Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. (dr. Kelemen László ve­zér­igazgató, Nagy János), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (dr. Toller László polgár­­mester, Gonda Tibor és Horváth Zoltán alpolgármeseterek), Pécsvárad Város Ön­kor­mány­zata (Zsáli János polgár­mes­ter), Pécsváradi Művelődési Központ (Dretzky Katalin), Orfű Köz­ség Ön­kor­mány­zata (Füziné Kajdi Zita polgármester, dr. Harmat Béla jegyző), Kör­nyezetünkért Alapítvány (Gerentsér Gábor), Magyar Madártani és Ter­mészet­védelmi Egye­sület Baranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Turizmus Rt. Dél-dunántúli Marketing Igazgatóság (Hegyi Zsuzsanna igazgató), Dunántúli Napló (Pauska Zsolt főszerkesztő, dr. Grünwald Géza főszerkesztő helyettes), Pécs TV (Ke­res­nyei János ügyvezető, Mokos Tibor szerkesztő, Szíjártó Ildikó szerkesztő), Pécsi Rádió (Kis Tünde, Gungl László), Remény Rádió (Schweier Rita), Baranya Megyei Múzeumok Igazgató­sá­ga (dr. Huszár István igazgató), Baranyai Pe­da­gó­giai Szakszolgálatok és Szak­mai Szol­gál­ta­tá­sok Központja (Kucsanda Ibolya igazgató, Koszta Zsuzsanna), Dél-dunántúli Környezet­védelmi, Ter­mészetvédelmi és Víz­ügyi Felügyelőség (Jeszták Lajos, dr. Riskó Andrea természet- és tájvédelmi osz­tály­ve­zető). Köszönjük partnereink támo­gató együtt­műkö­dé­sét!

2005-ben a Baranya megyei zöld szervezetekkel közösen létrehoztuk a „Természet­védelmi és Területfejlesztési Kerekasztalt”, melynek tagjai részt vehetnek a Baranya Megyei Önkormányzat szakbizottságainak ülésén. Az előterjesztések 2005. január vé­gé­től nyilvánosak. A tanácskozási jog hozzászólást, javaslattételt tesz lehetővé. A civil kerek­asztalok elnökei (9) alkotják a Baranya Megyei Civil Tanácsot, melyet partnernek tekint a Baranya Megyei Közgyűlés.

A 2004-ben megjelent új területfejlesztési törvény alapján létrehoztuk a pécsi kistérségi, a Baran­ya megyei s a regionális területfejlesztési civil fórumokat, melyek a különböző szintű területfejlesztési tanácsok mellett működve és azokkal együttműködve véle­mé­nyezési joggal rendelkeznek. Mindegyik szinten részt veszünk a munkában.

Részt veszünk a Pécs Ökováros – Mecsek-Dráva Ökorégió program kidolgozásában és végre­­hajtá­sában; a charta aláírására 2006. januárjában kerül sor. Pécs és környéke bányarégióból ökorégió lesz.

Az év programjairól, eseményeiről folyamatosan tudósított a havonta meg­jelenő Mecsek Híradó, melyben 2005-ben év elején először a régi pontértékelés helyett a szakosztályok, egyesületek beszámolhattak előző évi munkájukról, közkinccsé téve így azt a változatos, színes, egyesületenként más-más programsorozatot, amit megvalósítottak, olvasnivalót és nem utolsó sorban ötleteket adva ezzel mások számára.                
A Mecsek Híradó 2005. évi számaiban a következő szerzők írásait adtuk közre: Adorján Rita, Arató Csongor, Baronek Jenő, Baumann József, Benczes Gábor, Bérces Csaba, Biki Endre Gábor, Bota János, Csiszár Gyula, Dománszky Zoltán, Gida Tibor, Ivasivka Mátyás, Király László, Koncz Eszter, Korcz Miklós, Lakatosné Novotny Sarolta, Lengyel Zol­tánné, Mesztegnyei Imre, Nagy Gábor, Novotny Iván, Páger János, Pál Krisztina, Pulai Lászlóné, Rónaky Gizella, Soós József, Strasser Péter, Takács Gyuláné, Takácsné Hartmann Piroska, Tillmann Péter, Tóth István Zsolt, Tóth Klára, Valkai Zsolt. Köszönjük mindannyiuk közreműködést!

2005-ben is havonta tartotta összejöveteleit a Túravezetők Klubja Pál Krisztina vezetésével, aki érdekes előadásokat szervezett a túravezetők és az érdeklődők számára. Így többek között dr. Montsó Péter és Iván Attila a Papuk hegységről, Strasser Péter a bihari Padis fennsíkról tartott vetítettképes előadást. Sajnos az előadások témái nem mindig jelenhettek meg időben a Mecsek Híradóban. A klub autóbuszos kirándulást szervezett Ópusztaszerre, illetve Budapestre, ahol a programban szerepelt a Szent István Bazilika, a Parlament és a budavári labirintus megtekintése. A klub látogatást szervezett a Nagyezerjófű füvészkertbe (magán arborétum), és az Állatok Világnapján meg­em­lé­ke­zést tartott a pécsi Assisi Szent Ferenc szobornál. Köszönjük valamennyi közreműködő munkáját, akik a Túravezetők Klubja programjainak megvalósításában segítettek!

 

 1. Részletesen az egyes területekről

2.1. Találkozók, táborok

2005-ben Baranyában három országos természetjáró rendezvényt is szerveztek. A Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület – a Természetjáró Fiatalok Szövetsége megbízásából – Orfűn rendezte meg a nyár elején a Természetjáró Gyerekek Országos Találkozóját (TEGYOT) és a Természetjáró Diákok Országos Találkozóját (TEDOT), összesen mintegy háromszázötven résztvevővel.Mindkét találkozót színvonalasan rendezték meg, jó versenyekkel, elméleti vetélkedővel, teljesítménytúrával. Augusztusban Pécsváradon rendezte a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub az Országos és Nemzetközi Túra­kerékpáros Találkozót, melyen mintegy 130 résztvevő volt elsősorban Magyar­or­szág­ról, de érkeztek Németországból, Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából, valamint Erdélyből és a Vajdaságból is. Mindhárom rendezvény hozzájárult a Mecsek vidékének népszerűsítéséhez, és erősítette a baranyai természetjárás hírnevét.

Augusztusban a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség rendezte a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Találkozót (mely ezúttal egynapos program volt), amin a baranyai természetbarátok egy különbusszal vettek részt.

2.2. Versenyek

Ez az egy terület volt, melyen nem sikerült a tervezett rendezvényeket maradéktalanul megvalósítani. 2005-ben sajnálatos módon – családi okok miatt – elmaradt a szeptemberre szervezett „Csellengő Kupa”, valamint a kétfordulósra tervezett „elSant Tájékozódási Napok” tavaszi fordulója – ez utóbbi támogatók hiányában. A ha­gyo­mányos Tavaszi Kupát márciusban rendezte meg ezúttal a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület, az „elSant Őszi Kupát” pedig szeptemberben a POEÜ és az elSant Bt. Mindkét verseny rendezése jó volt, de a résztvevők száma elmaradt a várakozástól.

Sikeres volt a Pécs Városi Természetbarát Szövetség „Mecseki Ötös” néven rendezett túra- és vetélkedősorozata, melyre 28 csapat nevezett, és összesen 260-an vettek részt a túrákon és a vetélkedőn, három kategóriában (általános iskolás, középiskolás és felnőtt). A záró túrára májusban került sor a Tubesen.

Októberben rendezte meg a Mindszentgodisai Általános Iskola DSK „A Zselic csücs­­ben” elnevezésű túraversenyét általános iskolásoknak, melyre idén a mind­szent­go­disai és sásdi tanulókon kívül Komlóról is érkeztek résztvevők. Ez a verseny egy viszonylag is­me­ret­len területen zajlik, nagyobb propagandát érdemelne.

Novemberben a hagyományos Pécs Városismereti Versenyen három kategóriában idén is sokan indultak (50 csapat). A verseny témája ezúttal Pécs történelmi belvárosa volt. Köszön­jük a versenyek szervezésében és lebonyolításában a közreműködést valamennyi rendező­nek, résztvevőnek!

2.3. Nyílt túrák, emléktúrák

Szövetségünk régi, rendszeres programjai a nyílt túrák, melyeket a Mecsek Híradón kívül az egyes sajtótermékekben, valamint az Interneten is nyomon lehet követni. 2005-re 46 nyílt túrát terveztünk, melyekből csak egy maradt el a túravezető megbetegedése miatt. A résztvevők száma – az előző éviekhez hasonlóan – most is igen változó volt, elsősorban az időjárástól függött. A nyílt túrák sorozatának keretében rendeztük meg a hagyományos emléktúrákat Baranyai Aurél, Csokonay Sándor, Hellényi Miksa, Takács Gyula és Rockenbauer Pál emlékére, valamint a Skóciai Szent Margit emléktúrát. A legsi­keresebb nyílt túrák a következők voltak: Baranyai Aurél Emléktúra (Tóth Klára vezette), „Hat kilátó” túra (Pál Krisztina), Az Almamelléki Kisvasút Napja (Strasser Péter), Írisz-túra a Villányi-hegységben (Tollas Tibor), Szársomlyó-túra (Andrasek Csaba), Skóciai Szent Margit Emléktúra (dr. Novotny Iván). Köszönjük a felkészülést, a túrák vezetését és a felelősség vállalását a következő túravezetőknek: Andrasek Csaba, Balog Árpád, Baranyai Ru­dolf, Baronek Jenő, Baumann József, Becze László, Csábi Mária, Csiszár Gyula, Dalecker Ibolya, Gőbölös István, dr. Gundrum Károly, Herisztné Kincses Magdolna, Kaszás Károlyné, Kondi Gyula, dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Marton József, Márton Zol­tán, Mátyás Elemérné, Müller Norbert, dr. Novotny Iván, Pál Krisztina, Pulai Lász­ló­né, Raub Bálintné, Strasser Péter, Tóth Klára, Tollas Tibor, Varga István, Valkai Zsolt.

Szövetségünk nyílt túra programját kiegészítette a Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület, illetve a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub túráinak sora, melyeket nyílt túraként hirdettek meg a Mecsek Híradóban.

2.4. Teljesítménytúrák

Továbbra is az egyik legnépszerűbb ága a természetjárásnak, mely több száz embert vonz alkalmanként. Nem véletlen, hogy egyre többen éreznek kedvet a részvétel mellett a teljesítménytúrák rendezésére is. Baranyában is egyre nő ezen rendezvények száma. Tagszervezeteink 2005-ben a következő teljesítménytúrákat rendezték meg: „Téli Mecsek 30, 15” (PITE); „PITE 30” (PITE); „Tenkes 30, 15” (Dráva TSE); „Mecsek 50, 30, 15” (BMTSz); „Mecsek 1800, 1000” (PITE); „Zengő-Misina 2x50” (PTTE Vándorsport Szakosztály); „Sárkány 20, 30” (PITE, a TEGYOT és TEDOT keretében); „Barany-Tolna 60, 30” (Komlói Hétdomb TE)„Papi pipa 30” (Dél-Zselic TK); „Szent Imre 20, 10” (Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Siklós); „Mecseki Maraton”, Mecseki Duplamaraton”, Mecseki Félmaraton”, „Mecseki Láthatatlanok”, „Herman Ottó” (PITE). A telje­sít­mény­túrák rendezésében részt vevő barátaink nevét hely hiányában itt nem lehet felsorolni (igen hosszú lista lenne), köszönjük valamennyiük munkáját!

A teljesítménytúrákhoz kapcsolódóan a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület kezdemé­nye­zésére a Baranya Megyei Teljesítménytúrázók Szövetsége meghirdette a „Baranya Tel­jesítménytúrázója” túramozgalmat, ami egy újabb lehetőséget adott a teljesítmény­tú­rák kedvelőinek programjaikhoz. A túramozgalomba közel százan neveztek, ebből 17-en értek el bronz, 11-en ezüst, míg 22-en arany fokozatot.

2.5. Jelvényszerző túramozgalmak

Szövetségünk évről évre nagyobb gondot fordít arra, hogy a természetjárók által kedvelt jelvényszerző túramozgalmak bélyegzési lehetőségei tovább javuljanak. Ezt tette 2005-ben is.  Az ezzel foglalkozó aktivisták is tudják, hogy milyen lehangoló, ha az arra járó nyomát sem találja a bélyegzőhelynek, vagy ha talál is egy ütött-kopott dobozt, abba hiába nyúl bele, szeméten kívül egyebet nem talál. Sokkal jobb érzés, ha talál egy eligazító táblát, amely sikerélményt nyújt, hogy jó helyen jár,  ha nem hiába nyúl a dobozba a bélyegző lenyomatért, és pláne ha olyan lenyomatot talál, amit könnyen lehúzhat a papírról és beragaszthatja a füzetébe. 

Évek óta ez az első olyan év, amikor nem az értelmetlenül leszedett, vagy megrongált dobozok, táblák vagy szétszórt „nyalókák” pótlásával kellett az időt tölteni. Mecsek­ná­dasd kivételével valamennyi korábban felszerelt doboz és tábla a helyén van, a bélyegző­le­nyo­ma­tok kevés kivétellel megtalálhatók voltak. Ebben az évben is folytattuk a még ki nem alakított bélyegzőhelyeken a dobozok felszerelését, további új bélyegzők elkészí­té­sét és megkezdtük a dobozok esztétikusabbá tételét, átfestését.

Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kék Túra útvonalának baranyai szakaszán min­den­hol megoldott a bélyegzési lehetőség.  Mindenütt felszerelésre kerültek a fehér alapon kék betűkkel írt, kijavított zománctáblák, ezúttal helyesen írva Rockenbauer Pál nevét. A le­nyomatok elhelyezésére szolgáló dobozok mindenhol átfestésre kerültek, az útjelzéshez iga­zodva  a dobozok alapszíne fehér, és  rajta kék sáv.  Ahol nincs doboz, ott zárt helyen bár­mikor hozzáférhetők a lenyomatok (Óbánya: italbolt, Abaligeti-barlang: barlang­pénz­tár).

A Dél-Dunántúli Piros Túra mentén is mindenhol lehet bélyegezni. Igaz Mecsekná­das­don a villanyoszlopra helyezett dobozt elvitték, de a Schlosberg vendéglőben mindig van lenyomat, s ha elfogyna, a vendéglőben szívesen adnak saját bélyegzőt is. Igyekszünk  egy  új dobozt is felszerelni, hogy azok is tudjanak bélyegezni, akik a vendéglőt zárva találják. Ezen az útvonalon is átfestésre kerültek a dobozok (Terecsenyt kivéve, de tavasszal a kulcsosház felújításával egyidejűleg ott is elkészül), fehér alapszínen piros sáv jelzéssel. Mindenhol megvannak a korábban felszerelt, fehér alapon piros betűkkel írt zománctáblák. A Mecsek Híradóban már beszámoltunk arról, hogy Petőcpusztán megoldottuk a bélyegzési lehetőséget. Egy földbe ásott faoszlopon helyeztük el a táblát és a dobozt. Itt ugyan nem fehér a doboz alapszíne, hanem lakkozott natúr fa, elején piros sávval, a tetején egy fekete bélyegző forma utal a rendeltetésére.

Mecseki Barangolások Háztól-Házig mozgalom bélyegzőhelyeinek kialakítása és korábbiak rendbe tétele tovább folyik, és újabb bélyegzők készültek el. A mozgalom dobozai általában zöld alapszínűek, fehér bélyegzőformával. Azoknál a házaknál, amelyek egyben a kék vagy a piros túra bélyegzőhelyei is, ott annak megfelelő színű a doboz.  Új dobozt szereltünk fel a Sárkány kulcsosháznál Orfűn zöld alapon fehér bélyegző­formával, és a Vár-völgyi kulcsosháznál, és elkészült a két ház bélyegzője is. A Várvölgyi kulcsosháznál a petőcpusztaihoz hasonló natúr fa színű a doboz, fekete bélyegzőformával.  Nem sikerült még átfesteni a Váraljai erdészháznál, a Vörösfenyő, és a Vándorsport kulcsosházaknál a dobozt. Koszonya-tetőre új doboz felszerelését ter­vez­zük, mert a régi igen rossz állapotban van.  Ezek a következő év feladatai.

A túramozgalmak  teljesítése 2005-ben az alábbiak szerint alakult:

Mecsek Turistája                                 10 fő

Baranyai Várak                                       9 fő

Kincses Baranya                                   8 fő

Mecseki Barangolások                       8 fő

Kerékpáros Körtúra                              6 fő

Dél-Zselic Turistája                               5 fő

Baranya Legszebb Templomai            8 fő

Régi DD Piros Túra                               1 fő

                                                                    _______________________

                            Összesen                  55 fő

Az igazoló füzetek közül legkeresettebb volt a Túramozgalmak Baranya Megyében, 50 db talált gazdára. Azok számára, akik nem akarják az összesített füzetet megvásárolni, elkészültek a külön kis füzetek azonos tartalommal. Ezekből is kértek, a Mecsek Turistá­já­ból 3 db-ot, a Mecseki Barangolásokból  szintén 3 db-ot és a  Kerékpáros Körtúrából 2 db-ot.

A Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kék Túra füzetből 10-en, a Dél-Dunántúli Piros Túra füzetből 8-an vásároltak. 

Az állandó túramozgalmak mellett 2005. októberében új, egy tanévre szóló túra­moz­galmat hirdetett meg a Pécs Városi Természetbarát Szövetség „Az ismeretlen Mecsek” címmel, melynek során a Mecsek kevésbé járt tájait, érdekes helyeit kell a résztvevőknek felkeresni, sokszor nem jelzett turistautakon. A túramozgalom 2006. májusában ér véget.

Az Ormánság és a Villányi-hegység jelzett turistaút-hálózatának fejlődése és az ott rendezett programok számának növekedése alapján a Dráva TSE 2005 végén meghirdette a következő évre a „Dél-Baranya Turistája” túramozgalmat, melynek teljesítéséhez a tervezett nyolc túra közül legalább ötön kell részt venni. Örömünkre ezzel is színesedik a baranyai túramozgalmak sora.

Köszönjük mindazoknak, akik a fenti munkákban segítségünkre voltak, elsősorban Rónaky Gizellának a lelkes, odaadó munkáját a túramozgalmak gondozásában, valamint Plaszauer István rajzait, jelvényterveit.

2.6. Technikai munkák

A megye kulcsosházai 2005-ben is változatlanul fogadták a vendégeket. A kulcsos­házak­nál jelentősebb fejlesztések – a majláthpusztait és a Büdös-kútit kivéve – nem történtek. Majláthpusztán a Dráva TSE a ház tetőterében kialakított még egy szobát, ezt a munkát önerőből végezték. A Büdös-kúti kulcsosháznál a teljes tetőszerkezetet és a cserepezést kicserélték, új csatorna és kémény készült, s elkezdődött egy esőház építése is. A munkákban Baranyai Rudolf, Varga Jenő, Somogyi Zsolt és Csábi Mária vett részt. A MOBILITÁS által a kulcsosházak felújítására kiírt pályázaton sajnos egyik kulcsos­ház­kezelő szervezetünk sem nyert támogatást 2005-ben, a 2006-ra kiírt pályázatot ismét több egyesület beadta, reméljük, nagyobb sikerrel.

turistautak jelzéseinek felújítása tervszerűen, illetve szükség szerint folytatódott. 2002-re a térség turistaút-jelzéseinek csaknem teljes egésze – több éves munkával – felújításra került, azóta elsősorban a túrázók véleményét, észrevételeit is figyelembe véve folynak a felújítások, frissítések. Ez évben is több pozitív visszajelzést kaptunk elsősorban a Mecsek turistaút-jelzéseinek állapotáról, az erre járók az ország minden részéről el­is­me­rő­leg szóltak. Néha kritikai észrevétel is érkezett, ezek egy-egy rövid szakaszra vonat­koz­tak, melyek „hirtelen keletkeztek” az erdőben, elsősorban erdő­művelés miatt. Igyek­szünk a hiányokat folyamatosan pótolni, a jelzéseket javítani.

2005-ben az alábbi útszakaszok kerültek felújításra:

A Mecsekben:

 • Rábay-fa – Petnyák – Mánfai templom (P +);
 • Rábay-fa – Nagy-Mély-völgy – Kőlyuki betérő (P sáv)
 • Dombay-tó – Zengő alja (P sáv);
 • Mecseknádasd – Pásztor-forrás (P sáv);
 • Zengővárkony – Végföldek (K +);
 • Sikonda – 66-os sz. országút (Z sáv);
 • Vadászház – Legénysír (P▲)

A Dél-Zselicben:

 • Abaliget vasútállomás – Nagymáté beágazás (K sáv);
 • Nagymáté – Ibafa, tető (új útjelzés, K■);
 • Baranyajenő – Hármashatár, kopjafa (új útjelzés, P▲)

Az Ormánságban:

 • Majláthpuszta – Sellye (új útjelzés, K sáv)

A turistaút-jelzések mellett a Komlói Hétdomb TE a Keleti-Mecsekben számos helyre he­lye­zett ki tájékoztató táblákat, elsősorban az elágazásokba, melyek nagymértékben megkönnyítik a természetjáróknak a tájékozódást. Az útjelzések festését a Nyugati-Me­csek­ben és a Dél-Zselicben a Dél-Zselic TK, a Keleti-Mecsekben a Komlói Hétdomb TE, a Villányi-hegységben és az Ormánságban pedig a Dráva TSE végezte. A felsorolt mun­kák­ban közreműködtek: elsősorban Király László, Király Lászlóné, Strasser Péter, Jancsi Attila, Gida Tibor, valamint Baumann József, Cigány Sándor, Rácz János.

Igen sok munka folyt az év során a mecseki források és más létesítmények felújítása terén. Felújításra került a Jágerok-kútja, a Lóri-forrás, a Kőfejtő-kút, a Sárkány-forrás, a Bögrés-kút; a Bükkös-forrás, új tábla került a Cserkész-forrásra, valamint a Mecsek-kapura, új Mária-kép készült, amelyet a Mária-kútnál helyeztek el egy oszlopon. A munkákat elsősorban Baumann József végezte Biki Endre Gáborral, de sokan segítették őket egy-egy vagy több alkalommal: Antal Dávid, Baumann Józsefné, Bérces Csaba, Bolvári György, Erdei Sándor, Juhász Kornél, Kriston Barnabás, Plantek József, Siklósi Gergő, Snóbl Tamás, Szász Béla. A Lóri-forrás felújításához az Árpádtetői Erdészet, a Mária-kép elkészítéséhez és elhelyezéséhez pedig a Pécsváradi Erdészet, személy szerint Ripszám István erdészeti igazgató nyújtott anyagi támogatást. Baumann József és Biki Endre Gábor folyamatosan tisztították a forrásokat, feltérképezték és fényképezték azokat, megfigyelték állapotukat, az adatokat dokumentálták és rögzítették. Az így elkészült anyag a mecseki forrásokról a szövetség új internetes honlapján már látható. Mindezek mellett a munkatúrák során sok száz (ezer?) műanyag palackot hordtak ki az erdőből folyamatosan az év során. Munkájukért valamennyiüket köszönet illeti.

2.7. Kerékpáros szakág

A baranyai kerékpárosok 2005. évi legnagyobb rendezvénye a Pécsváradon megrende­zett Országos és Nemzetközi Túrakerékpáros Találkozó volt, melyről a „Találkozók, tá­borok” címszó alatt már beszámoltunk. A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub 2005-ben is megrendezte hagyományos programjait, a Pünkösdi Túrakerékpáros Találkozót”, a „2x100 km Baranyában” országúti kerékpáros teljesítménytúrát, vala­mint a „Péntek esti teker(g)éseket”. Túráikat nyílt túraként hirdették meg. A kerékpáros programokat kiegészítette a komlói DÖKE két rendezvénye, a „DÖKE 75, 50, 25” és a „2x50 km Baranyában” kerékpáros teljesítménytúra. A kerékpározás Baranyában is egyre népszerűbb ága a természetjárásnak.

2.8. Természetjáró minősítések

2005-ben 11 egyesület, szakosztály tagjai értek el különböző természetjáró minősí­tése­ket, összesen 36-an. Közülük 21 bronz és 8 ezüst fokozatú minősítés van. Arany fo­ko­za­tot értek el: Kis Olga, Braun Andrea (PTTE Vándorsport Szakosztály), Biros Bé­lá­né (Büdös­kút Barátai), Benda László (Erdei Iskola), Simon Attiláné (Pécsi Postás SE), Stren­ger Jánosné (MATÁV SE), Balog Árpád (Tenkes TE). Valamennyiüknek gratu­lá­lunk! A minősítések összesítését és nyilvántartását Plaszauer István végezte, köszönjük mun­káját!

Végezetül szeretnénk megköszönni minden természetbarát társunknak az aktív közre­mű­kö­dést, akik bármilyen módon segítették, hogy 2005-ben is gazdag, sokszínű programot való­sít­hassunk meg több ezer résztvevő megelégedésére, valamint támoga­tóink­nak, együtt­működő partnereinknek, hogy hozzájárultak szövetségünk eredményes működésé­hez.

Összeállította a Baranya Megyei
Természetbarát Szövetség elnöksége